اعضای هیات علمی

علیرضا صالحی
  • علیرضا صالحی 

  • | گروه حقوق |
  • مربی
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق جزای عمومی 3 100335 0 دوشنبه17:00 15:01 شماره کلاس 111عادی/ 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
حقوق جزای عمومی 3 100335 0 دوشنبه15:00 13:01 شماره کلاس 111عادی/ 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 چهار شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 211عادی/ 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 نامشخص 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
قواعد فقه 674 0 چهار شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 8/انسانی.عادی/ 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
متون فقه جزایی 15253112 0 چهار شنبه13:00 10:00 شماره کلاس 109عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
آیین دادرسی کیفری 2 108210 0 سه شنبه17:30 15:31 شماره کلاس 114عادی/ 97/06/04 - 13:30 3963
آیین دادرسی کیفری 2 108210 0 سه شنبه16:30 15:31 شماره کلاس 110عادی/ 97/04/09 - 08:00 ترم دوم 1396
حقوق جزای اختصاصی 2 443 0 دوشنبه17:30 15:31 شماره کلاس 303عادی/ 97/03/28 - 16:00 ترم دوم 1396
حقوق جزای اختصاصی 2 443 0 پنج شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 313عادی/ 97/04/02 - 08:00 ترم دوم 1396
حقوق جزای اختصاصی 2 443 0 چهار شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 313عادی/ 97/04/02 - 08:00 ترم دوم 1396
حقوق جزای اختصاصی 2 443 0 دوشنبه19:00 17:31 شماره کلاس 303عادی/ 97/03/28 - 16:00 ترم دوم 1396
حقوق جزای عمومی 2 103677 0 سه شنبه10:30 08:30 شماره کلاس 309عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
حقوق جزای عمومی 3 100335 0 سه شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 8/انسانی.عادی/ 97/03/28 - 13:30 ترم دوم 1396
فقه استدلالی1 109074 0 باگروه : :00عادی/ 97/04/10 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 15 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه