اعضای هیات علمی

مرضیه ایزدپرست

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ساخت زبان فارسی 554 0 یکشنبه11:30 10:00 شماره کلاس 208عادی/ 97/10/19 - 13:30 ترم اول 1397
ساخت زبان فارسی 554 0 یکشنبه09:45 08:15 شماره کلاس 208عادی/ 97/10/19 - 13:30 ترم اول 1397
ساخت زبان فارسی 554 0 شنبه14:00 12:30 شماره کلاس 209انسانیعادی/ 97/10/19 - 13:30 ترم اول 1397
کلیات زبانشناسی 1 103297 0 شنبه09:45 08:15 شماره کلاس 209انسانیعادی/ 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
کلیات زبانشناسی 2 104916 0 دوشنبه11:30 10:00 شماره کلاس 209انسانیعادی/ 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
کلیات زبانشناسی 2 104916 0 دوشنبه09:45 08:15 شماره کلاس 209انسانیعادی/ 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
کلیات زبانشناسی 2 104916 0 یکشنبه14:00 12:30 شماره کلاس 208عادی/ 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
واژه شناسی 107037 0 دوشنبه14:00 12:30 شماره کلاس 209انسانیعادی/ 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
بررسی مقابله ای ساخت جمله 286 0 یکشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 208عادی/ 97/04/03 - 16:00 ترم دوم 1396
بررسی مقابله ای ساخت جمله 286 0 یکشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 208عادی/ 97/04/03 - 16:00 ترم دوم 1396
دستورزبان 3 108041 0 دوشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 209عادی/ 97/04/09 - 16:00 ترم دوم 1396
ساخت زبان فارسی 554 0 شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 208عادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
ساخت زبان فارسی 554 0 دوشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 210عادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
کلیات زبانشناسی 1 103297 0 شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 208عادی/ 97/03/27 - 13:30 ترم دوم 1396
کلیات زبانشناسی 1 103297 0 شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 208عادی/ 97/03/27 - 13:30 ترم دوم 1396
کلیات زبانشناسی 1 103297 0 یکشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 208عادی/ 97/03/27 - 13:30 ترم دوم 1396
کلیات زبانشناسی 2 104916 0 دوشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 209عادی/ 97/04/02 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 17 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه