اعضای هیات علمی

کمال نوری خانکهدانی
  • کمال نوری خانکهدانی  

  • | گروه زمین شناسی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با مهندسی نفت 930202 0 یکشنبه12:20 10:40 شماره کلاس 202عادی/ 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
دورسنجی اکتشافی 930542 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
روش تحقیق،مقاله و رساله نویسی پیشرفته 1926 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
زمین شناسی مهندسی 543 0 یکشنبه10:40 09:00 شماره کلاس 202عادی/ 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
زمین شناسی مهندسی 543 0 شنبه17:30 15:30 شماره کلاس 116عادی/ 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
زمین شناسی مهندسی 543 0 شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 116عادی/ 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
زمین شناسی نفت 544 0 یکشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 204عادی/شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 202عادی/ 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
آشنایی با مهندسی نفت 930202 0 یکشنبه10:30 08:30 شماره کلاس 210عادی/ 97/03/28 - 10:30 ترم دوم 1396
اصول سنجش از دور 930198 0 باگروه : :00عادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
افیولیت ها 37135147 0 پنج شنبه16:30 15:00 شماره کلاس 201عادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
برداشت زمین شناسی 930241 0 یکشنبه16:30 14:30 شماره کلاس 204عادی/ نامشخص ترم دوم 1396
زمین ساخت 534 0 دوشنبه09:30 07:30 شماره کلاس 204عادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
زمین شناسی مهندسی 109277 0 باگروه : :00عادی/ 97/03/27 - 13:30 ترم دوم 1396
زمین شناسی مهندسی 543 0 سه شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 316عادی/ 97/04/10 - 10:30 ترم دوم 1396
زمین شناسی نفت 544 0 یکشنبه12:30 10:30 شماره کلاس سمعی بصریعادی/یکشنبه14:30 13:30 شماره کلاس سمعی بصریعادی/ 97/04/06 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 16 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه