اعضای هیات علمی

محمد مظفری

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسی عمومی پیشرفته 15271118 0 پنج شنبه15:30 13:00 شماره کلاس 309عادی/ 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
روانشناسی عمومی پیشرفته 15271118 0 نامشخص 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
روانشناسی مرضی کودک 105561 0 نامشخص 97/10/24 - 10:30 ترم اول 1397
روانشناسی مرضی کودک 105561 0 نامشخص 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی 15233110 0 چهار شنبه17:30 15:31 شماره کلاس 214/اقتصادعادی/ 97/04/06 - 10:30 ترم دوم 1396
روانشناسی تربیتی 490 0 دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 214عادی/ 97/04/06 - 10:30 ترم دوم 1396
فنون مصاحبه تشخیصی 15233210 0 چهار شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 113.عادی/ نامشخص ترم دوم 1396
فنون مصاحبه تشخیصی 15233210 0 چهار شنبه13:00 10:16 شماره کلاس 106/اقتصادعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
فنون مصاحبه تشخیصی 15233210 0 پنج شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 111.عادی/ نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 9 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه