اعضای هیات علمی

مهرزاد مقدسی
  • مهرزاد مقدسی 

  • | گروه تربیت بدنی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

بیوگرافی

اینجانب مهرزاد مقدسی دانشیار فیزیولوژی ورزشی و عضو هیأت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز می باشم که سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی خود را به شرح زیر اعلام می دارم:

 

کارشناسی: دانشگاه شهید باهنر کرمان از سال 1378 تا 1382

کارشناسی ارشد: دانشگاه گیلان از سال 1382 تا 1384 (رتبه اول)

دکتری: دانشگاه گیلان از سال 1384 تا 1388 (رتبه اول کنکور)

عضو بنیاد بخبگان

 

مقالات علمی پژوهشی:

الف) مقالات ISC و انگلیسی زبان غیر ISI

1. Mirzaei B, Curby D.G, Rahmani-Nia F, Moghadasi M. (2009) A physiological profile of elite Iranian junior free-style wrestlers. Journal of Strength and Conditioning Research, 23: 2334-2339.

2. Moghadasi M, Domieh AM. (2014). Effects of resistance versus endurance training on plasma Lipocalin-2 in young men. Asian Journal of Sports Medicine, 5: 108-114.

3. Moghadasi M, Nuri R, Moraveji F, Nematolahzadeh M, Javanmardi R. (2013). Association among lifestyle status and dyslipidemia in Shiraz adults. Medicina Dello Sport, 66: 86-89.

4. Moghadasi M, Mohebbi H, Rahmani-Nia F, Hassan-Nia S, Noroozi H. (2011). Effects of short term lifestyle activity modification on adiponectin mRNA expression and plasma concentrations. European Journal of Sport Science, 13: 378-385.

5. Moghadasi M, Mohebbi H, Rahmani-Nia F, Hassan-Nia S, Noroozi H, Pirooznia N. (2011). High intensity endurance training improves adiponectin mRNA and plasma concentrations. European Journal of Applied Physiology, 112: 1207-1214.

6. Moghadasi M, Nikbakht M, Kuchaki M. (2010). Lifestyle status, food consumption pattern and it's relation to dyslipidemia. Brazilian Journal of Biomotricity, 4: 165-173.

7. Riasati S, Moghadasi M, Torkfar A, Shirazinejad R, Arvin H. (2010). Aspirin may effective treatment for exercise-induced muscle soreness. Brazilian Journal of Biomotricity, 4: 206-213.

8. Torkfar A, Moghadasi M, Shirazinejad R, Behaeen B, Yadolazadeh A, Salehian MH. (2011). Effective motivational factors social-proud ness, friends, Socialization the attraction of spectators to Iranian Football primary league. Annals of Biological Research, 2: 441-447.

9. Moghadasi M, Karami M, Golnary T, Parsa B, Nematolahzadeh M. (2012). Resting C-reactive protein levels in male and female athletes. Medicina Dello Sport, 65: 57-62.

10. Moghadasi M, Siavashpour S. (2012). The effect of 12 weeks resistance training on hormones of bone formation in sedentary women. European Journal of Applied Physiology, 113: 25-32.

11. Moghadasi M, Heidarnia E, Nematolahzadeh M, Torkfar A, Arvin H. (2011). Effect of 12 weeks high intensity aerobic exersice on serum oxidized LDL-C in obses  middle aged men. Brazilian Journal of Biomotricity, 5: 263-270.

12. Nuri R, Kordi MR, Moghadasi M, Rahnama N, Damirchi A, Rahmani-Nia F, Emami H. (2012). Effect of combination exercise training on metabolic syndrome parameters in postmenopausal women with breast cancer. Journal of Cancer Research and Therapeutics, 8: 238-242.

13. Mohebbi H, Rahnama N, Moghadasi M, Ranjbar K. (2012). Effect of creatine supplementation on sprint and skill performance in young soccer players. Middle East Journal of Scientific Research, 12: 397-401.

14. Rahimi E, Moghadasi M, Nematolahzadeh M, Torkfar A, Yadolazadeh A. (2012). Central and peripheral fatigue indexes after an exhaustive aerobic exercise following a week creatine loading. Annals of Biological Research, 3: 4209-4214.

15. Moghadasi M. Rahimi E, Nematolahzadeh M, Molaee AA. (2012). Effect of creatine supplementation on brain neurotransmitters after an exhaustive aerobic exercise. Brazilian Journal of Biomotricity, 6: 213-221.

16. Haghighi A, Moghadasi M, Nikseresht A, Torkfar A, Haghighi M. (2012). Effects of plyometric versus resistance training on sprint and skill performance in young soccer players. European Journal of experimental Biology, 2: 2348-2351.

17. Nuri R, Mahmudieh B, Akuchakian M, Moghadasi M. (2012). Effect of 15 weeks combination exercise training on lipid profile and fatty liver indices in postmenopausal women with breast cancer. Brazilian Journal of Biomotricity, 6: 297-303.

18. Moghadasi M, Nuri R, Ahmadi N. (2012). Effects of 8 weeks high intensity aerobic exercise on serum retinol binding protein 4 levels in female athletes. Brazilian Journal of Biomotricity, 7: 37-42.

19. Torkfar A. Yadolazadeh A. Moghadasi M. (2013). The study of cognitive and somatic anxiety in the elite karate women's posture. Life Science Journal, 10: 190-193.

20. Ahmadi N, Moghadasi M, Nuri R. (2013). Changes of serum Retinol binding protein 4 levels following 8 weeks moderate aerobic exercise. Asian Journal of Sports Medicine, 4: 2208-212.

21. Moghadasi M, Mohebbi H, Rahmani-Nia F, Hassan-Nia S, Noroozi H, Nematolahzadeh M. (2014). Differences in adiponectin gene expression Adiponectin gene expression is higher in gluteal adipose tissue than in abdominal adipose tissue. Asian Journal of Medical Science, 5: 34-38.

22. Moghadasi M, Barzegar F, Ahmadlu A, Khazari A, Momennasab Z, Nematolahzadeh M. (2013). Effects of 8 weeks high intensity aerobic exercise on serum adipocyte fatty acid binding protein levels. Annals of Biological Research, 4: 150-154.

23. Moghadasi M, Moeini A, Edalatmanesh MA. (2013). Effect of resistance training on cytokines in female patients with multiple sclerosis. Annals of Biological Research, 4: 169-173.

24. Moghadasi M, Barzegar F, Nuri R. (2013). Changes of plasma adipocyte fatty acid binding protein levels following 8 weeks aerobic exercise. Brazilian Journal of Biomotricity, 7: 150-155.

25. Khalili S, Nuri R, Moghadasi M, Mogharnasi M. (2014). Leptin and insulin resistance in young adult obese females: Effect of eight weeks resistance training. Research in Endocrinology, 1: 1-8.

26. Moghadasi M. Rahimi A, Shirazi nezhad R, Alipur F, Rashidfar S, Noruzpur M, Moeini A. (2014). Physical performance and myelination factors in female with multiple sclerosis. European Journal of experimental Biology, 4: 271-276.

27. Fazli H, Moghadasi M, Azizi F. (2014). Effect of creatine supplementation on physiological demands and skill performance of futsal player, International Journal of Current Research and Academic Review, 9: 62-67.

28. Nuri R, Moghadasi M, Darvishi H, Izadpanah A. (2016). Effect of aerobic exercise on leptin and ghrelin in patients with colorectal cancer, Journal of Cancer Research and Therapeutics, 12: 169-174.

29. Ahmadi N, Moghadasi M, Nuri R. (2013). Effects of 8 weeks high intensity aerobic exercise on serum RBP4 levels in female athletes, Brazilian Journal of Biomotricity, 7:37-42.

30. Moghadasi M, Najafi P. (2016). The effect of yoga training on enhancement of adrenocorticotropic hormone and cortisol levels in female patients with multiple sclerosis, Complementary Therapies in Clinical Practice, 26:1-25.

31. Omidi M, Moghadasi M (2017). Regular aerobic training improves insulin resistance but not pancreatic β-cells function in female patients with type 2 diabetes, J Physic Act Horm, 1: 58-70.

32. Moghadasi M, Nouri R, Karami Bonari L, Gholamalishahi S, Nematollahzadeh Mahani M (2017). Plasma leptin and adiponectin concentrations in postmenopausal women with breast cancer following aerobic exercise, J Physic Act Horm, 1: 37-50.

 

ب) مقالات علمی پژوهشی ISC

1- شیما غلامعی شاهی، اسکندر رحیمی، رضا نوری، مهرزاد مقدسی، عبدالرسول طالعی، صدیقه طهماسبی (1390). اثر 12 هفته پیاده‏روی بر شاخص‎های التهابی زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه، فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، 6: 479 – 487.

2- مهرزاد مقدسی، مسعود نیکبخت، مصطفی کوچکی (1390). ارتباط میان شیوه زندگی با اختلالات چربی در بزرگسالان شهر ایلام غدد درون‏ریز و متابولیسم ایران، 2: 137 – 144.

3- هادی قنبری، رضا نوری، مهرزاد مقدسی، احمد ترکفر، جواد مهربانی (1392). میزان شیوع چاقی و ارتباط آن با برخی عوامل مؤثر در دانش‏آموزان پسر 12- 8 ساله شهر شیراز، غدد درون‏ریز و متابولیسم ایران، 15: 14 - 20

4- مهرزاد مقدسی و محدثه نعمت‎الله‎زاده (1392). اثر مکمل کراتین بر سطح لاکتات خون به دنبال یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی وامانده‏ساز، نشریه سوخت و ساز و فعالیت بدنی، 3: 59 – 69.

5- شاپور عنبری، مهرزاد مقدسی، احمد ترکفر، اسماعیل رحیمی زاده، یونس خادمی (1391). تأثیر هشت هفته الگوی ورزش همگانی بر آمادگی جسمانی و سلامت عمومی کارمندان مرد، ارمغان دانش، 67: 40 – 49.

6- مهرزاد مقدسی، حمید محبی، صادق حسن نیا، حمید نوروزی، محدثه نعمت‎الله‎زاده (1390). اثر شدت فعالیت بر بیان ژن و غلظت آدیپونکتین پلاسما در مردان میانسال چاق، جهش، 12: 47 – 56.

7- مهرزاد مقدسی، حمید محبی، محدثه نعمت‎الله‎زاده (1390). اثر 12 هفته اصلاح فعالیت‏های بدنی در زندگی بر میزان LDL-c اکسید شده سرم در مردان چاق، غدد درون‏ریز و متابولیسم ایران، 5: 486 – 492.

8- رضا نوری، مهرزاد مقدسی، فرهاد مروجی (1391). ارتباط شیوع چاقی و اضافه وزن با شیوه زندگی و سطح آمادگی جسمانی بزرگسالان شهر شیراز، غدد درون‏ریز و متابولیسم ایران، ، 3: 241 – 247.

9- مهرزاد مقدسی، امین محمدی دمیه، علی خواجه لندی، افشین رستمی (1391). مقایسه اثرات 8 هفته تمرین قدرتی و استقامتی بر سطح پلاسمایی ویسفاتین مردان میانسال، فیزیولوژی ورزشی، (پژوهش در علوم ورزشی)، 15: 39 – 50.

10- سمیه بردبار، مهرزاد مقدسی، مریم قره‌خانی، امیر اصلانی، اسکندر رحیمی، محمدعلی بابایی بیگی (1392). مقایسه اثرات حاد و طولانی مدت تمرینات مقاومتی و استقامتی بر سطح پپتید ناتریوتیک مغزی مردان میانسال، ورزش و علوم زیست حرکتی، 1: 42 – 48.

11- مهرزاد مقدسی، رضا نوری، محدثه نعمت‎الله‎زاده، لاله کرمی بناری (1392). اثر 12 هفته پیاده‏روی بر غلظت آدیپونکتین پلاسما در زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان، غدد درون‏ریز و متابولیسم ایران، 1: 47 – 56.

12- مهرزاد مقدسی، محمدامین عدالت منش، آیدا معینی، محدثه نعمت‏الله‏زاده، حمید آروین (1394). اثر 8 هفته تمرینات قدرتی بر میزان فاکتور رشد عصب و اینترلوکین- 6 زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس، طب جنوب، 3: 527-537.

13- مهرزاد مقدسی، محمدامین عدالت منش، آیدا معینی، محدثه نعمت‏الله‏زاده (1394). اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر میزان BDNF از مغز زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس، کومش، 1: 152-159.

14- زهرا علی‎پو و مهرزاد مقدسی (1396). تأثیر هشت هفته تمرین ورزشی هوازی بر عملکرد کلیوی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی زنان دریافت کننده پیوند کلیه، پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی، 26: 105-114.

15- زهره هاشمی و مهرزاد مقدسی (1395). مقایسه سطح گالکتین-3 و پپتید ناتریورتیک مغزی غیر فعال ورزشکاران قدرتی و استقامتی نخبه، سوخت و ساز و فعالیت ورزشی، 1: 49-57.

 

همایشها:

1. Mirzaei B, Rahmani-Nia F, Moghadasi M. A physiological profile of elite Iranian junior free-style wrestlers. 15th International Congress on Physical Education & Sport. 2007.

2. Torkfar A, Behaeen B, Moghadasi M, Roshani F. Spectators verbal violence effects on referees, judgments in football. International Congress on Physical Education & Sport, 2011.

3. Daneshmandi H, Alizadeh MH, Moghadasi M. The study of sport injuries of knee in relation to it’s malalignment in top athletes. XXIX FIMS World Congress of Sports Medicine, 2006.

4. Yazdanpanah M, Choobineh S, Moghadasi M. A survey of degree awareness of using drugs and its relationship with charactristics of individual in power lifting athletes in Shiraz gyms. International Shomal Sport Science Conference, 2012.

5. Rashidfar S, Moghadasi M, Moein A, Rahimi A, Edalatmanesh MA, Niknam Z. The relationship between dehydroepianderestrone and cortisol with fatigue and depression in multiple sclerosis disease. 21th International Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, 2013.

6. Rashidfar S, Moghadasi M, Edalatmanesh MA, Niknam Z. Effect of resistance training on dehydroepiandrestrone sulfate levels and fatigue in women with multiple sclerosis disease. 21th International Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, 2013.

7. Moghadasi M, Moraveji F, Nematolahzadeh M, Javanmardi R. Association among lifestyle status and dyslipidemia in Shiraz adults. International Congress on Physical Fitness and Aerobics, 2011.

کتابها

الف) تألیفها:

1- مهرزاد مقدسی (1391). آناتومی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.

2- عبدالصالح زر، مهرزاد مقدسی، فاطمه احمدی، محمد امین احمدی (1396). سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی، انتشارات دانشگاه جهرم.

3- مهرزاد مقدسی، سید علی حسینی (1397). فعالیت ورزشی و بیماری‪‪ها، انتشارات حتمی.

 

ب) ترجمهها:

1- مهرزاد مقدسی، سمیه رشید فر (1397). رهنمودهای ACSM در خصوص اندازه‪گیری آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.

2- مهرزاد مقدسی، احسان روشن ضمیر، سمیه رشید فر (1397). اصول مربیگری فوتبال جوانان، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.

 

سمتهای اجرایی:

1- مدیر گروه تربیت بدنی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز طی سال‪های 1391 تا 1394.

2- مدیر گروه تربیت بدنی آموزشگاه فنی و حرفه‪ای سما واحد شیراز طی سال‪های 1392 تا 1394.

3- رئیس کمیته پژوهش هیأت پزشکی ورزشی استان فارس از سال 1396 تا کنون.

4- مدیر مسئول مجله Journal of Physical Activity and Hormones

 

 

مقالات و کتب

مقالاتدروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق،مقاله و رساله نویسی پیشرفته 930139 0 پنج شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 126سمعی بصریعادی/ 97/10/24 - 13:30 ترم اول 1397
سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش 1246271 0 چهار شنبه15:00 13:30 شماره کلاس 109سمعی بصریعادی/ 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
علم تمرین 647 0 سه شنبه13:45 12:15 شماره کلاس 109سمعی بصریعادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
فیزیولوزی ورزشی 2 103997 0 سه شنبه11:30 09:45 شماره کلاس 108سمعی بصریعادی/ 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
متون خارجی در مبانی علوم زیستی ورزش 109083 0 نامشخص 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
سیستم اطلاعاتی و تکنولوژی در ورزش (IT) 109081 0 باگروه10:00 08:00عادی/ 97/06/07 - 13:30 3963
متون خارجی در علوم ورزشی 109063 0 باگروه12:00 10:00عادی/ 97/06/07 - 16:00 3963
متون خارجی در مبانی علوم انسانی ورزش 109066 0 باگروه10:00 08:00عادی/ 97/06/06 - 13:30 3963
تربیت بدنی 109037 0 سه شنبه10:30 09:00 شماره کلاس سالن2-هنر ومعماریعادی/ 97/03/22 - 09:00 ترم دوم 1396
تربیت بدنی 109037 0 سه شنبه12:00 10:30 شماره کلاس سالن2-هنر ومعماریعادی/ 97/03/22 - 10:30 ترم دوم 1396
روش تحقیق،مقاله و رساله نویسی پیشرفته 930139 0 پنج شنبه16:00 14:30 شماره کلاس 108سمعی بصریعادی/ 97/04/05 - 10:30 ترم دوم 1396
روش تحقیق،مقاله و رساله نویسی پیشرفته 930139 0 پنج شنبه17:30 16:00 شماره کلاس 109سمعی بصریعادی/ 97/04/05 - 10:30 ترم دوم 1396
متون خارجی تخصصی 111495 0 دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 201سمعی بصریعادی/ 97/03/31 - 08:00 ترم دوم 1396
ترکیب بدن وکنترل وزن 106363 0 دوشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 108سمعی بصریعادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
سیستم اطلاعاتی و تکنولوژی در ورزش (IT) 109081 0 باگروه0 : 00:00 شماره کلاس 108سمعی بصریعادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
علم تمرین 647 0 سه شنبه13:30 12:00 شماره کلاس 103سمعی بصریعادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
علم تمرین 647 0 سه شنبه15:00 13:30 شماره کلاس 103سمعی بصریعادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
فیزیولوزی ورزشی 2 103997 0 دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 103سمعی بصریعادی/ 97/03/29 - 08:00 ترم دوم 1396
فیزیولوژی ورزش در گروههای خاص 103996 0 سه شنبه18:00 16:30 شماره کلاس 103سمعی بصریعادی/ 97/04/04 - 10:30 ترم دوم 1396
متون خارجی در مبانی علوم زیستی ورزش 109083 0 سه شنبه16:30 15:00 شماره کلاس 103سمعی بصریعادی/ 97/03/31 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 20 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه