اعضای هیات علمی

خسرو موحد
  • خسرو موحد 

  • | گروه معماری |
  • دانشیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

مقالات و کتب

کتبمقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق پیشرفته 500 0 چهار شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 122سمعی بصریعادی/ 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
روش تحقیق پیشرفته 500 0 چهار شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 122سمعی بصریعادی/ 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
طراحی معماری 4 110514 0 یکشنبه12:00 08:00 شماره کلاس 203آتلیهعادی/یکشنبه18:00 13:00 شماره کلاس 203آتلیهعادی/ 97/11/08 - 11:00 ترم اول 1397
طرح نهایی 110904 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
طرح نهایی 110904 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
روش تحقیق پیشرفته در معماری 1246013 0 چهار شنبه17:00 14:00 شماره کلاس 120سمعی بصریعادی/ 97/04/04 - 08:00 ترم دوم 1396
طرح معماری 1 643 0 پنج شنبه18:00 08:00 شماره کلاس 4آتلیهعادی/ 97/04/19 - 10:00 ترم دوم 1396
طرح نهایی 110904 0 نامشخص 97/09/26 - 11:00 ترم دوم 1396
طرح نهایی 110904 0 نامشخص 97/09/26 - 11:00 ترم دوم 1396
کارآموزی 106431 0 نامشخص 97/09/26 - 11: ترم دوم 1396
نظریه های مکان یابی 799 0 چهار شنبه11:00 08:00 شماره کلاس 120سمعی بصریعادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
نظریه های مکان یابی 799 0 چهار شنبه14:00 11:00عادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 13 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه