اعضای هیات علمی

علیرضا کریمی

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک 1 104816 0 نامشخص 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
الکترونیک 2 23120142 0 نامشخص 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
الکترونیک 2 23120142 0 نامشخص 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
الکترونیک آنالوگ 105021 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
الکترونیک صنعتی 255 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
الکترونیک صنعتی 255 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
فیزیک الکترونیک 23120132 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مباحث ویژه در الکترونیک 89101999 0 نامشخص 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
الکترونیک 2 104817 0 یکشنبه17:00 15:00 شماره کلاس 210م1عادی/ 96/03/30 - 10:30 ترم دوم 1395
الکترونیک 2 104817 0 یکشنبه15:00 13:00 شماره کلاس 210م1عادی/ 96/03/30 - 10:30 ترم دوم 1395
الکترونیک آنالوگ 105021 0 شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 215م1عادی/یکشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 315م1عادی/ 96/03/20 - 10:30 ترم دوم 1395
الکترونیک آنالوگ 105021 0 شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 215م1عادی/یکشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 315م1عادی/ 96/03/20 - 10:30 ترم دوم 1395
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه