اعضای هیات علمی

محمدهادی هوشمند
  • محمدهادی هوشمند 

  • | گروه ریاضی و آمار |
  • دانشیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

بیوگرافی

 

فرم مشخصات و فعالیت های علمی

 

 

 

 

 

*نام و نام خانوادگی:

محمد هادی هوشمند

تاریخ و محل متولد:

 

*دانشکده و گروه محل کار:

علوم پایه – گروه ریاضی

*آدرس پست الکترونیکی:

hadi.hooshmand@gmail.com , hooshmand@iaushiraz.ac.ir

آدرس سایت:

https://scholar.google.com/citations?user=mx8_G_gAAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/MH_Hooshmand

http://iaushiraz.ac.ir/~hooshmand

https://iaushiraz.academia.edu/hadiHooshmand

تلفن محل کار:

 

                                                                                                     *تحصیلات

دوره دکتری:

 

دانشگاه : دانشگاه علوم مالزی (USM)

عنوان  تحقیق: b-Parts of Real Numbers and Their Generalization

دوره کارشناسی ارشد:

دانشگاه : دانشگاه شیراز

عنوان  تحقیق:  زیر فضاهای پایای عملکر انتقال دهنده دیریکله

دوره کارشناسی:

دانشگاه : شیراز

عنوان  تحقیق:

*زمینه کاری:

نظریه اعداد – نظریه نیم گروهها و شبه گروهها – معادلات تابعی – توابع خاص-جمع پذیری توابع

افتخارات:

پژوهشگر مدعو دانشگاه UTM  مالزی ۲۰۱۳

 پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز  ۱۳۹۳

سخنران مدعو کنفرانس تابستانه انجمن ریاضی کانادا ۲۰۰۳ (دانشگاه آلبرتا)

سوابق کاری و اجرایی  :

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز  از مرداد ۱۳۹۴ تا کنون

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از مهر ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

دستیار آموزشی دانشگاه  USM مالزی از ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان از ۱۳۷۸ تا  ۱۳۸۲ (طرح خدمت)

 مدیر گروه تحصیلات تکمیلی ریاضی  از آبان ۱۳۹۳ تا کنون

عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم  دانشگاه آزاد اسلامی شیراز  از آذر ۱۳۹۳ تا کنون

عضو کمیته منتخب  دانشگاه آزاد اسلامی شیراز  از ۱۳۹5 تا ۱۳۹۶

عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم دانشگاه سمنان از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲

                                                                                                         *انتشارات علمی:

عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی فارسی

۱. گروههای  کران اعشاری و مشخص سازی زیر گروههای جمعی اعداد حقیقی گلچین ریاضی جلد ۹- شماره ۱- سال ۱۳۷۹-صفحه ۴۹-۵۸

1. r-Bounded Groups and Characterization of Additive‎ ‎Subgroups of Real Numbers‎, ‎Gulchin-I Riyazi‎, ‎Vol.9‎, ‎No.1 (2000)‎, ‎49-58.

 

عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی خارجی

‎[1] Ultra power of higher orders and ultra exponential functional sequences‎, ‎J‎. ‎DIFFER‎. ‎EQU‎. ‎APPL.‎,‎(2017)‎

‎[2] Some generalizations of Lagrange theorem and factor subsets for semigroups‎, ‎J‎. ‎Math‎. ‎Ext.‎, ‎to appear.

‎[3] A recurrence equation for b-digital sequences and its solutions‎, ‎International J‎. ‎of Math‎. ‎and Comp‎. ‎Sci.‎ ‎to appear (joint with Hailiza K‎. ‎Haili).

‎[4] A combinatorial identity and its related conjecture‎, ‎Ars Combinatoria‎, ‎Vol‎. ‎124 (2016)‎, ‎225-227.

‎[5] Analytic Summability of Real and complex functions‎, J‎. ‎Contemp‎. ‎Math‎. ‎Anal.‎,  ‎ ‎5(2016)‎, ‎262-268.

‎[6] Magma-joined‎- ‎magmas‎: ‎A class of new algebraic structures‎, ‎Journal of Algebraic Systems‎ , ‎Vol‎. ‎3‎, ‎No‎. ‎2 (2016)‎, ‎171-198.

‎[7] Characterization and axiomatization of all semigroups whose‎ ‎square is group‎, ‎Journal of Algebraic structures and applications‎, , ‎Vol‎. ‎2‎, ‎No‎. ‎2 (2015)‎, ‎1-8.

‎[8] A Study of Decomposer and Related Functions on Groups‎, ‎J‎. ‎Math‎. ‎Ext.‎, ‎Vol‎. ‎9‎, ‎No‎. ‎3 (2015)‎, ‎97-108.

‎[9] Decomposer Type Functions on Groups‎, ‎Br‎. ‎J‎. ‎Math‎. ‎Comput‎. ‎Sci.‎, ‎Vol‎. ‎4‎, ‎No‎. ‎13 (2014)‎, ‎1835-1842.

‎[10]  Grouplikes‎, ‎Bull‎. ‎Iran‎. ‎Math‎. ‎Soc.‎, ‎Vol‎. ‎39‎, ‎No‎. ‎1 (2013)‎, ‎65-86.

‎[11] b-Parts and Finite b-Representation of Real Numbers‎, ‎Notes Number Theory Discrete Math.‎, ‎Vol‎. ‎19‎, ‎No‎. ‎4 (2013)‎, ‎4-15.

‎[12]  Parter‎, ‎Periodic and Coperiodic Functions on Groups‎, ‎J‎. ‎Math‎. ‎Ext.‎, ‎Vol‎. ‎7‎,

‎No‎. ‎2 (2013)‎ , ‎1-13.

‎[13] Limit Summability of Ultra Exponential Functions‎, ‎Math‎. ‎Scientific J.‎,

‎Vol‎. ‎8‎, ‎No‎. ‎1 (2012)‎, ‎15-21.

‎[14] Upper and Lower Periodic Subsets of Semigroups‎, ‎Algebra Colloquium‎,

‎Vol‎. ‎18‎, ‎No‎. ‎3(2011)‎, ‎447-460.

‎[15] Functions of Ultra Exponential‎ ‎and Infra Logarithm Types and General Solution‎

‎of the Abel Functional Equation‎, ‎Ukrainian Math‎. ‎J‎, ‎Vol‎. ‎63‎, ‎No‎. ‎2 (2011)‎, ‎328-335.

‎[16] Homorooty in Rings‎, ‎J‎. ‎of Math‎. ‎Extension‎, ‎Vol‎. ‎5‎, ‎No‎. ‎1‎, ‎Ser‎. ‎No‎. ‎9 (2010)‎, ‎41-48 (joint with R.Poorjafari).

‎[17] Homoroot Integer Numbers‎, ‎Acta Math‎. ‎Univ‎. ‎Comen.‎,‎Vol.79‎, ‎No.1 (2010)‎, ‎65-72.

‎[18] Description of Uniform Distribution of Real Sequences Modulo $b$ by Using b-Decimal Part Function‎, ‎Journal of Math‎. ‎Sciences‎: ‎Adv‎. ‎and Appl.‎, ‎Vol‎. ‎4‎, ‎No‎. ‎2 (2010)‎, ‎279-286 (joint with Hailiza K‎. ‎Haili).

‎[19] Another Look at the Limit Summability of Real Functions‎, ‎J‎. ‎of Math‎. ‎Extension‎, ‎Vol‎. ‎4‎, ‎No‎. ‎1‎ , ‎Ser‎. ‎No‎. ‎7 (2009)‎, ‎73-89‎ .

‎[20] Some Algebraic Properties of $b$-Parts of Real‎ ‎Numbers‎, Siauliai Math‎. ‎Semin.‎, ‎Vol.3‎, ‎No.11 (2008)‎, ‎115-121 (joint with Hailiza K‎. ‎Haili).

‎[21] Infra Logarithm and Ultra Power Part Functions‎, ‎Integral Transforms Spec‎. ‎Funct.‎, ‎Vol‎. ‎19‎, ‎No‎. ‎7 (2008)‎, ‎497-507.

‎[22] Decomposer and Associative Functional Equations‎, Indag‎. ‎Mathem.‎, ‎N.S.‎, ‎Vol.18‎, ‎No‎. ‎4 (2007)‎, ‎539-554 (joint with Hailiza K‎. ‎Haili).

‎[23] Ultra Power and Ultra Exponential Functions‎, ‎Integral‎ ‎Transforms Spec‎. ‎Funct.‎, ‎Vol.17‎, ‎No.8 (2006)‎, ‎549-558.

‎[24] Limit Summability of Real Functions‎, ‎Real‎ ‎Analysis Exchange‎, ‎Vol.27‎, ‎No.2(2001)‎, ‎463-472‎. ‎

[25] Inequalities arising from generalized Euler-Type constants motivated by limit summability of functions, Journal of Mathematical Inequalities, to appear, (joint with M.H. Eghtesadi).

[26] b-Digital Sequences‎, ‎Proceedings of the 9th‎ ‎WMSCI-Conference 2005‎, ‎Orlando-USA‎, ‎142-146.

عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر داخلی

ارایه حدود ده سخنرانی علمی در همایشهای بین المللی  داخلی (دانشگاههای: کرمان – شیراز – مشهد -  کرج – رشت – رفسنجان-اردبیل)

عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر خارجی

1. A new approach to the solution of some functional equations on algebraic structures, Sixteenth International Conference on Functional Equations and Inequalities (16th ICFEI), 2015,The Mathematical Research and Conference Center in Będlewo, Poland.

2. Groups and Semigroups: Interactions and Computations, 25-29 Jully,

2011, University of Lisbon, Portugal.

3. The First Biennial International Group Theory Conference 2011 (BIGTC),

14-18 Feb. 2011, UTM, Malaysia.

4. 5th Asian Mathematical Conference, 22-26 Jun. 2009, Putra World Trade

Center, Kuala Lumpur, Malaysia.

5. International Conference on Mathematics and Natural Sciences 2008, 28

- 30 Oct. 2008, ITB, Bandung, Indonesia.

6. The Third IMT-GT Conference on Mathematics, Statistics and Their Ap-

plications, 5-6 Dec. 2007 , USM, Penang, Malaysia.

7. Canadian Mathematical Society Summer Meeting, Invited Speaker, 14-16 Jun. 2003, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada.

 

عنوان راهنمایی رساله های دکتری

ثابت های تعمیم یافته نوع اویلر القاء شده از مشتق توابع جمع بند حدی

عنوان مشاوره رساله های دکتری 

جبر پذیری و خطی پذیری فضای توابع انتگرال پذیر

عنوان راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

توابع تجزیه گر و شرکت پذیر روی گروهها و نیم گروهها

زیر مجموعه های تناوبی زیرین و زبرین گروهها و نیم گروهها

بررسی برخی از زیر نیم گروههای وارون نیم گروههای منظم

تجزیه گروههای آبلی بوسیله زیر مجموعه های آنها

نا مساوی ها و بعضی از خواص تابع گامای تعمیم یافته

برخی خواص خودریختی های مرکزی p-گروههای متناهی

ساختار اپی گروههایی که مشبکه زیر اپی گروه صفر مدولی یا صفر توزیع پذیر دارند

مشخص سازی  اپی گروههایی که مشبکه زیر اپی گروه آنها نیم مدولار  پایینی است

مشخص سازی   بعصی نیم گروههای پذیرنده ساختار حلقه

همنهشتی های وابسته به وارون نماهای اپی گروه

تکرار توان و تابع آبل

بررسی برخی خودریختی های اپی گروهها

بررسی توابعی که در یک معادله تابعی روی گروههای آبلی صدق می کنند

بررسی ارتباط بین نیم گروهها و گروههای متناهی بزرگ

عنوان مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

برخی خواص حاصل ضرب تانسوری نا آبلی تعمیم یافته گروهها

برسی زیر جبر لی فراتینی تعمیم یافته و خواص آن

ساختارهای جبر بول در نظزیه گروهها

بررسی گروههای پوچ توان و حل پذیر

مباحثی بر نقطه ثابت عملگرها بر فضاهای متری از نوع مخروطی

بررسی نتایجی روی کلاسی از نیم گروههای منظم

 

 

       
 

 

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 1 100 0 شنبه13:00 10:30 شماره کلاس 119م(2)عادی/دوشنبه13:00 10:30 شماره کلاس 118عادی/ 97/10/17 - 13:30 ترم اول 1397
معادلات دیفرانسیل 100193 0 نامشخص 97/10/17 - 16:00 ترم اول 1397
ریاضی عمومی 2 515 0 شنبه10:00 07:30 شماره کلاس 110عادی/دوشنبه10:00 07:30 شماره کلاس 110عادی/ 97/04/03 - 13:30 ترم دوم 1396
ریاضی عمومی 2 515 0 شنبه12:30 10:00 شماره کلاس 209عادی/دوشنبه12:30 10:00 شماره کلاس 209عادی/ 97/04/03 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 4 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه