اعضای هیات علمی

مهرنوش بیات
  • مهرنوش بیات 

  • | گروه زمین شناسی |
  • مربی
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

بیوگرافی

به نام خدا

مهرنوش بیات  - عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی -  واحد شیراز

سوابق تحصیلی : کارشناسی زمین شناسی ، دانشگاه تربیت معلم تهران ، 1367

کارشناسی ارشد زمین شناسی، شاخه چینه وفسیل شناسی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، 1372

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مفصل فرامینیفرهای کوچک زیر خانواده Biseriammininae  در  پرمین بالایی منطقه اشترانکوه

سوابق اجرایی:

- همکاری با شرکت ملی نفت ایران واحد تحقیقات، مطالعات تخصصی بر روی میکروفسیلهای سازند دالان به منظور اکتشاف مخازن گاز ، 1372- 1369

-  مسئول دبیرخانه هیئت علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس 1375-1374

- مسئول آزمایشگاه مقاومت مصالح و بتن،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس 1377 -1375 

- عضو گروه تخصصی زمین شناسی، سازمان نظام مهندسی معدن فارس، 1397- 1394

سوابق آموزشی :

عناوین دروس تدریس شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و بندرعباس  1374 تا اکنون: زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی عمومی، کارتوگرافی، زمین شناسی فیزیکی، زمین شناسی عمومی، نقشه­برداری، دیرینه شناسی 1(ماکروفسیل) نظری و عملی، دیرینه شناسی 2 ( میکروفسیل) نظری و عملی ، ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی ساحلی ایران، ژئومورفولوژی اقلیمی، ژئومورفولوژی مناطق خشک ایران، ژئومورفولوژی پیشرفته ایران، زمین­شناسی ایران (عملی)، زمین شناسی صحرایی،کارآفرینی، هندسه پیش نیاز، کاربرد نقشه برداری در شهرسازی،  مصالح ساختمانی

سوابق پژوهشی :

1- مشخصات مقالات علمی پژوهشی چاپ شده :

- مطالعه و بررسی فرامینیفرهای کوچک زیر خانواده Biseriammininae  در رسوبات پرمین بالایی ( سازند دالان ) اشترانکوه در زاگرس مرتفع، فصلنامه زمین شناسی ایران (دارای رتبه علمی – پژوهشی) سال دوم، شماره 5، بهار 1387

- مورفولوژی فضائی دیاپیرنمکی درتعامل باژئوتوریسم داخلی وخارجی ونقش آن درتوسعه پایدارمنطقه ای. مطالعه موردی استان فارس ، مجله علمی- پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای، دوره 5، شماره 20، زمستان 1394 

- The Evolutionary Development of Globivalvulina Species and their Stratigraphic Distribution in Upper Permian Sediments of the Kushakoul Canyon, in High Zagros, Iran: with a Review of their Situation in Biostratigraphy of Dalan Formation, Journal of Fundamental and Applied Sciences. Vol 8, No 2S (2016)

2- اجرای طرح پژوهشی :

- معرفی پدیده­های زمین­شناسی شمال و شمال­غرب استان فارس به منظورایجاد ژئو­پارک 1388-1387

- معرفی پدیده های زمین شناسی با کاربرد گردشگری زمین­شناسی در محدوده استان فارس و تعیین جایگاه آنها با استفاده از GIS    1392-1390

3- مشخصات مقالات کنفرانسی داخلی :

- شناخت پتانسیلهای اکوتوریسمی خلیج فارس در جهت ایجاد توسعه پایدار  ، چهارمین همایش خلیج همیشه فارس، اردیبهشت 1387 ، قشم

 - بررسی پتانسیلهای ژئوتوریسمی استان فارس به منظور ایجاد ژئوپارک ،  دوازدهمین همایش انجمن علمی زمین شناسی، اسفند1387،  اهواز

- پتانسیلهای گردشگری گنبدهای نمکی با تأکید بر توریسم درمانی ،  بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1388، تهران 

- معرفی ویژگیهای ژئوتوریستی تنگهای زاگرس در استان فارس ، اولین همایش بین المللی زمین شناسی کاربردی، اردیبهشت 1389، مشهد

- اکوتوریسم ، اولین همایش بین المللی زمین شناسی کاربردی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، 1389 ، مشهد

- بررسی پتانسیل ژئوتوریسم معادن شدادی آهن – منگنز کان گوهر وتوت سیاه در شرق بوانات، استان فارس. اولین همایش ملی زمین شناسی ایران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز ، 1390

- معرفی معدن الماس بری (سیوند)از دیدگاه ژئوتوریسم ، اولین همایش ملی زمین شناسی ایران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز ، 1390

- معرفی ژئوتوریسم استان فارس ، اولین همایش ملی زمین شناسی ایران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز ، 1390

-زمین شناسی وشرایط تشکیل کانسار آهن – منگنز چشمه سرخ ، شمال شرق استان فارس  ، اولین همایش ملی زمین شناسی ایران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز ، 1390

-کانی شناسی وشرایط تشکیل کانسار آهن- منگنز فریادان 1 در شمال شرق صفاشهر،استان فارس  ، اولین همایش ملی زمین شناسی ایران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز ، 1390

- ارزیابی پتانسیل­های ژئوتوریسمی در توسعه پایدار کشور ، اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار مرودشت، 1390

- معرفی ویژگی های توریسمی کوه های قلعه در دشت مرودشت، استان فارس، ایران . اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، مرودشت، 1390

- بررسی توانمندی گنبدهای نمکی در توسعه زمین گردشگری مطالعه موردی: استان فارس، کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، تبریز،  1394

- ژئوتوریسم برش نمونه سازندهای زمین شناسی ژوراسیک ایران، نخستین کنگره بین‌المللی ژوراسیک ایران و کشورهای هم‌جوار، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مشهد، 1396

- بررسی آماری ژئومورفوسایت­های بالقوه استان فارس با هدف توسعه­ی زمین گردشگری، کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک، دانشگاه تبریز،  1397

- Geological Structures Survey of Outcropped Salt Domes of Persian Gulf Islands in Iran with a View to Their Economical Capacity and Geotourism Potential,

کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک، دانشگاه تبریز،  1397

 

4- مشخصات مقالات کنفرانسی خارجی

-  Birth and Death of The Stars in Qeshm Geopark , 4th International Conference On Geoparks , Malaysia  , 2010

-Introducing Geotourism Potential of Jashak Salt Dome in Iran for the Purpose of the Establishment of a Geo Park, 4th International Conference on Geoparks, Malaysia, 2010

-Introducing Tourism Potential of Persepolis Ancient Mines in Iran for the Purpose of the Development of Geotourism, 5th International Conference on Geoparks, Japan, 2012

- Introducing Tourist Attractions of Pardis Mountain in Iran for the Purpose of the Establishment of a Geopark, 5th International Conference on Geoparks, Japan, 2012

-Haygher, the Deepest Valley in Iran, 5th International Conference On Geoparks , Japan  , 2012

- A Survey on Geotourism Potential of Sepidan, Fars Province, Iran, 5th International Conference On Geoparks , Japan  , 2012
- Introducing Geo-tourism Potentials of Larestan Region in Iran for the Purpose of the Establishment of a Geopark, 5th International Conference On Geoparks , Japan  , 2012

- Evaluation of Geotourism Potential of Marvdasht City, Fars Province, Iran, 5th International Conference On Geoparks , Japan  , 2012

- Presentation of Administrating an Adventure Tourism Plan in Reghez Valley at the Zagros Mountain, 5th International Conference On Geoparks , Japan  , 2012

-Origin, Morphologic Variation and Evolution of Species of Biseriammininae Subfamily in the Upper Permian Sediments of Oshtoran-Kuh in High Zagros, 3rd international conference on Engineering and Applied Sciences  , Germany, 2016

- Hormoz Island, the Geological Paradise of Iran, and its Potential to be a Geopark, 7th International Conference On Geoparks , United Kingdom  , 2016

- The Geotourism Potential of Karst Phenomena in Zagros Mountain, 7th International Conference On Geoparks , United Kingdom  , 2016

- Introducing of Geotourism of Historical Mining sites in Fars – Iran, 7th International Conference On Geoparks , United Kingdom  , 2016

- Introduction of Salt Domes Collections as Diapir Parks in Zagros, Iran, 7th International Conference On Geoparks , United Kingdom  , 2016

- The Potentials of Geotourism of Upland Synclines in Zagros Mountains, 7th International Conference on Geoparks, United Kingdom, 2016

 

5- سخنرانی­­های ارائه شده :

-  تغییرات تکاملی فرامینیفرهای زیر خانواده  Biseriaminnidae  در پرمین بالایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 1379

- معرفی ویژگیهای ژئوتوریسمی ژئوپارک قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، 1387

- ژئو پارک ونقش آن در توسعه پایدار کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، 1388

- معرفی جاذبه های ژئوتوریسمی استان فارس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،  1392

- نقش ژئوپارکها در ایجاد اشتغال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، 1393

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقشه برداری 103949 0 یکشنبه17:00 13:00 شماره کلاس بدون شمارهعادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
نقشه برداری 103949 0 دوشنبه17:00 13:00 شماره کلاس بدون شمارهعادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
نقشه برداری 103949 0 دوشنبه12:00 08:00 شماره کلاس بدون شمارهعادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
نقشه برداری 103949 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
نقشه برداری 103949 0 یکشنبه12:00 08:00 شماره کلاس بدون شمارهعادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
نقشه برداری 103949 0 یکشنبه17:00 13:00عادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
نقشه برداری 103949 0 چهار شنبه12:00 08:00عادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 7 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه