اعضای هیات علمی

بهروز میرزائیان جلالی
  • بهروز میرزائیان جلالی 

  • | گروه معماری |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی راهبردی در مدیریت شهری 930313 0 پنج شنبه15:00 13:00عادی/ 97/10/19 - 13:30 ترم اول 1397
مدیریت گردشگری شهری 930323 0 باگروه00:00 00:00عادی/ 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
درک و بیان محیط شهری 103702 0 چهار شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 121سمعی بصریعادی/ 97/10/24 - 13:30 ترم اول 1397
برنامه ریزی راهبردی در مدیریت شهری 930313 0 چهار شنبه16:30 15:00عادی/ 97/03/29 - 13:30 ترم دوم 1396
برنامه ریزی راهبردی در مدیریت شهری 930313 0 چهار شنبه14:00 12:30 شماره کلاس 225سمعی بصریعادی/ 97/03/29 - 13:30 ترم دوم 1396
روانشناسی محیطی 930175 0 چهار شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 225سمعی بصریعادی/ 97/03/28 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 6 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه