اعضای هیات علمی

مسیح افقه
  • مسیح افقه 

  • | گروه زمین شناسی |
  • دانشیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

بیوگرافی

                                                          

مسیح افقه متولد ١٣٤٤ هانور آلمان

دانشیار گروه زمین شناسی از 4/9/1392

استاد یار  گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد شیراز از ۱۳۷۲

سوابق تحصیلی

کارشناسی زمین­شناسی- دانشگاه شیراز ۱۳۶۷

کارشناسی ارشد فسیل شناسی وچینه شناسی- دانشگاه شهید بهشتی تهران ۱۳۷۱

درجه دکتری زمین­شناسی در گرایش دیرینه شناسی وچینه شناسی - واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ۱۳۸۱

درجه دکتری زمین­شناسی در گرایش چینه­شناسی و بیوزوناسیون وبیو  استراتیگرافی - دانشگاه مونستر آلمان –فوریه 2010

WWU(Westfaelisches Wlihelms Universitaet)

سوابق علمی

مقالات

۱- خسرو تهرانی-خ. ، و  افقه – م.،۱۳۸۳،میکروبیواستراتیگرافی سازند تاربور در نواحی شمال- شمال شرق شیراز، مجله علوم زمین-شماره۵۳ سازمان زمین شناسی کشور، ص۸۷-۷

۲- افقه- م. ، و خسرو تهرانی-خ.، ۱۳۸۳،مطالعه واحد های سنگ چینه ای ومحیط تشکیل سازند تاربور در نواحی شمال-شمال شرق وجنوب شرق شیراز، مجله علوم پایه دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات-شمار۵۳،ص۴۴۳۹-۴۴۰۹

۳- خسرو تهرانی-خ.، افقه – م. ،و احمدی – و.، ۱۳۸۴، میکروبیواستراتیگرافی سازند جهرم در صدرا ودودج (اطراف شیراز) ، فصلنامه زمین­شناسی کاربردی-سال اول-شماره۱-دانشگاه ازاد زاهدان، ص۱۲-۱

۴-خسرو تهرانی-خ. ، و  افقه – م.،۱۳۸۴،مطالعه کمی و کیفی میکروفاسیس های سازند تاربور در نواحی شمال-شمال شرق وجنوب شرق شیراز، نشریه شماره ۱۲دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران، ص۷۹-۶۱

۵- خسرو تهرانی-خ.، افقه – م.، و  رکنی- س.،۱۳۸۵،بررسی میکروبایواستراتیگرافی سازند سروک در شمال شرق شیراز(مقطع کوه گدوان)- فصلنامه زمین- دانشگاه ازاد تهران شمال، ص۱۷-۱۱

۶- افقه- م. ، و یوسف زاده- ا .، ۱۳۸۵،میکروفاسیس ومحیط رسوبی نهشته های کربناته سازند تاربور در مقطع خرامه(جنوب شرق شیراز)، فصلنامه زمین شناسی کاربردی-سال دوم-شماره۲-دانشگاه آزاد زاهدان، ص۶-۱

۷- خسرو تهرانی-خ.، افقه – م.،و احمدی – و.، ۱۳۸۵،مطالعه و معرفی میکرو و نانو فسیل ها ی اشکوب کامپانین در ناحیه سنونه)، فصلنامه زمین شناسی کاربردی-سال دوم-شماره۲-دانشگاه آزاد زاهدان، ص۱۳-۷

۸- افقه- م.، ۱۳۸۵،میکروبیو استراتیگرافی سازند فهلیان در مقاطع  چینه شناسی کوه گدوان و کوه اب سیاه در فارس٬ مجله علوم پایه دانشگاهآزاد، واحد علوم و تحقیقات ، ص ۱۰۷-۸۹

۹- خسرو تهرانی-خ.، افقه – م.،و احمدی – و .، ۱۳۸۶، مطالعه زیست چینه­شناسی و بوم شناسی دیرینه سازند جهرم در مقاطع صدرا ودودج اطراف شیراز،مجله علوم زمین-شماره۶۳-سازمان زمین شناسی کشور، ص۵۹-۵۰

۱۰-افقه- م.، و فناطی رشیدی- ر .، ۱۳۸۶، مطالعه میکروفاسیس های سازند کژدمی در شمال خاوری شیراز ، فصلنامه زمین شناسی کاربردی-سال سوم-شماره۱-دانشگاه آزاد زاهدان،ص۲۲-۱۷

۱۱- افقه- م.، و دهقانیان – م- س .، ۱۳۸۶، مطالعه کمی و کیفی میکروفاسیس های سازند سروک در مقاطع کوه خانه کت و کوه شاه نشین در فارس، فصلنامه زمین شناسی کاربردی-سال سوم-شماره۱-دانشگاه آزاد زاهدان،ص۱۶-۷

۱۲- افقه- م.، معتمد - ا، شکراهی علاف - س ،۱۳۸۶، مطالعه میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در شمال شرق شیراز، فصلنامه زمین شناسی کاربردی-سال سوم-شماره۱-دانشگاه آزاد زاهدان،ص۳۲-۲۳

۱۳- لاسمی-ی. ، افقه- م. ، و ارزاقی- س .، ۱۳۸۶،مطالعه رخساره ها و محیط رسوبی سازند ساچون در کوه سیاه سروستان(استان فارس) ، فصلنامه زمین شناسی کاربردی-سال سوم- شماره سوم،ص۲۱۸-۲۱۳

۱۴- عبیات- ا. ،  خسرو تهرانی-خ. ،  و افقه-  م.، ۱۳۸۷، چینه شناسی بخش زیرین سازند امیران در شمال غرب و جنوب شرق خرم اباد--فصلنامه زمین شناسی کاربردی- سال چهارم- شماره۲- دانشگاه آزاد زاهدان،ص۱۲۹-۱۲۱

۱۵-عزیزی- م.،  و  افقه- م.، ۱۳۸۷، مطالعه میکروبیواستراتی گرافی سازند تاربور در نواحی جنوب شرق شیراز- فصلنامه زمین شناسی ومحیط زیست دانشگاه آزاد اسلامشهر-سال دوم-شماره۲،ص۶۳-۵۵

۱۶- میرزایی محمودآبادی- ر.، و  افقه- م.،۱۳۸۸،چینه نگاری سکانسی سازند های ساچون و جهرم در اطراف شیراز- فصلنامه زمین شناسی کاربردی-سال  پنجم-شماره۱،ص۷۵-۵۹

۱۷- -میرزایی محمود آبادی- ر. ، لاسمی-ی.،   و  افقه- م.،۱۳۸۸، محیط رسوبی وچینه نگاری سکانسی سازند پابده در منطقه شیراز-فصلنامه علمی-پﮊوهشی علوم زمین- -سال ۱۹- شماره ۷۳،ص۱۴۶-۱۳۹

۱۸- افقه- م. ،  و فیصل- ه.، ٬۱٣٨٩محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند  کژدمی در برش های کوه دالی و اسماعیل آباد- مجله علمی پژوهشی سنک شناسی رسوبی- دانشگاه آزاد شاهرود- سال سوم- شماره نهم- ص۱-٨

۱۹- سلیمانی- ب. ،  خسروتهرانی – خ. ،   و افقه- م. ،۱۳۸۹،محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند ایلام در میدان نفتی آب‌تیمور- فصلنامه زمین شناسی کاربردی-سال ششم- شماره چهارم- ص۲۸۷-۲۹۳

۲۰-عابدپور- م. ،  و افقه- م.،۱۳۸۹،مطالعه میکروفاسیس و چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان در برش کوه زنا (شمال غرب شیراز) ، -فصلنامه زمین شناسی کاربردی- سال هفتم-شماره سوم- ص ۲۱٣-۲۲۲

 

 

۲۱- افقه- م. ،  و  شعبان پور- آ. ، میکروفاسیس ومحیط رسوبی سازند داریان در برش کوه رحمت(شمال شرق شیراز)- زیر چاپ-  مجله علمی پژوهشی سنک شناسی رسوبی- دانشگاه آزاد شاهرود

۲۲- خسرو تهرانی –خ.، کشانی – ف. ، افقه – م. ،  و   احمدی – م. ، ۱٣٩٠میکروبیواستراتیگرافی نهشته های سازند آسماری در برش کوه دراک دشت شیراز- مجله علمی پژوهشی محیط زیست- دانشگاه آزاد اسلامشهر– سال پنجم – شماره ۱٧- ص ٤٩-٣٩

۲3- فدایی- ه- ر. ،   و افقه- م.، میکروفاسیس های سازند سروک در برش های بوان وخرامه استان فارس- زیر چاپ- مجله علمی پژوهشی سنک شناسی رسوبی- دانشگاه آزاد شاهرود

۲4- عسکری پیربلوطی  - ب، خزاعی - ا، خسروتهرانی –خ ، جعفریان – م-ع ، افقه – م،  و   عبیات – ا.،۱۳۹۰ ، چینه نگاری زیستی سازند تاربور در برش تنگ زندان، سبز کوه (جنوب غربی بروجن، زاگرس مرکزی) بر اساس روزن بران و رودیست ها – مجله علمی پژوهشی پژوهش های چینه شناسی و رسوب شناسی -  سال بیست و هفتم پیاپی ۴۵- شماره چهارم – ص ۶۴-۴۹

۲5- ارزاقی- س، خسرو تهرانی - خ، و افقه – م. ،۱۳۹۱ ، بررسی رخساره ها، محیطهای رسوبی و چینه نگاری سکانسی رسوبات سازند ساچون در برش زرقان (منطقه زاگرس چین خورده) ، فصلنامه زمین شناسی محیط زیست- سال ششم- شماره ١٨٤٢-٢٥

۲6- شارونی زاده – ن. و  افقه- م. ، مطالعه رسوب شناسی و دیرینه شناسی برش های چینه شناسی مسن، سوزا، و المپیک در جزایر قشم و کیش، خلیج فارس، ایران، مجله علمی پژوهشی علوم پایه- دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات تهران – زیرچاپ

27- هفت لنگ - ر، افقه - م، آقانباتی – س -ع،1396 چینه‌شناسی، پالئونتولوژی و محیط رسوبی  ردیف‌های کرتاسه بالایی، برش بهار، جنوب اصفهان (ایران مرکزی)  و مقایسه آن با برش تاقدیس پشت جنگل (جنوب خاور لرستان) ، فصلنامه علمی پژوهشی علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور- سال بیست – شماره 104- ص 318-309

28- غفاری- م،  افقه - م، احمدی- و، محیط رسوبی و چینه نگاری توالی های کربناته ائوسن در ناحیه جنوب کرمان (بلوک لوت): با اهمیت تجمعات نومولیت ها (یا پشته های نومولیتی) ، مجله رخساره های رسوبی – دانشگاه فردوسی مشهد – زیر چاپ    

مقالات لاتین ارائه شده در مجلات 

1-Ahmadi, V., KhosrowTehrani, K., and Afghah, M., 2007, Sequence stratigraphy and Microbiostratigraphy study of Jahrum formation in north and south east of Shiraz, Iran, Journal of  Applied Geology IAU, V.2, No.3, p.63-71.

2-Ahmadi, V., KhosrowTehrani, K., and Afghah, M., 2008, Microbiostratigraphy study of Kazhdumi and Sarvak Formations in north and north-east of Shiraz, Applied Geology IAU Zahedan branch, Vol.3, No.4, p.295-303.

3-Afghah, M., 2009, New investigations of the Tarbur Lithostratigraphy in the Review of Type Section and its Correlation with Kuh-e Tir section, Journal of sciences (JSIAU), vol.19, No.73, p. 183-196.

4-Dehghanian, M.S., KhosrowTehrani, K., Afghah, M., Keshani, F., 2011, Quantitative and quantitative study of the microfacies of the Asmari Formation Bavan Section in northwest Shiraz,  Science pub., Researcher, 3(10),  p.36-40.

5-Arzaghi, S., KhosrowTehrani, K., and Afghah, M., 2012, Sedimentology and petrography of Paleocene–Eocene evaporites: the Sachun Formation, Zagros Basin, Iran, Springer, Carbonates and Evaporites, 27(1), pp.43-53.

6-Afghah, M., and Farhoudi, G., 2012, Boundary between Upper Cretaceous-Lower Paleocene in Zagros Mountain Ranges (SW of Iran), Acta Geologica Sinica, v.86, n.2, pp.325-338.

7-Dehghanian, M.S., Khosrow-Tehrani, K., Afghah, M., and Keshani, F., 2012, Microfacies study of Asmari Formation in the northwest and southeast of Shiraz, Iran, Advances in Environmental Biology, 6(2): 556-563.

8-Abyat, A., Baghbani, D., Afghah, M., Kohansal Ghadimvand, N., and Feghi, A., 2012, Microbiostratigraphy and Lithostratigraphy of Fahliyan and Gadvan Formations in Kuh-e-Surmeh (Zagros Basin, Southwest Iran) Advances in Environmental Biology, 6(12): 3078-3086.

9-Abyat, A., Afghah, M., and Feghi, A., 2013, Stratigraphy and Foraminiferal biozonation of upper Cretaceous sediments in Southwest Sepid Dasht, Lurestan, Iran, World Applied Sciences Journal, 28(9): 1199-1207.

10-Asgari Pirbaluti, B., MirzaieAtaabadi, M., Djafarian, M.A., Khosrow-Tehrani, K., Afghah, M., and DavoudiFard, Z., 2013, Biostratigraphy and regional aspects of the Tarbur Formation in Central Zagros, Southwest Iran, Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, v. 119, n. 2, pp. 215-227.

11-Afghah, M., and Ghiyasi, A.A., 2013, Biostratigraphy of Gurpi Formation (Late Cretaceous)in Interior Fars: Bavan Area, Central Zagros (Southwestern Iran), Earth Science & Climatic Change, v.4, n.2, pp.1-10.

       12-Afghah, M., and Shaabanpour Haghighi, A., 2014, Aptian Biostratigraphy in South Zagros (southwest of Iran), Elsevier, Geoscience Frontiers, v. 5, pp. 277-288.

       13-Afghah, M., and Yaghmour, S., 2014, Biostratigraphy Study of Tarbur Formation (Upper Cretaceous) in Tang-e Kushk and East of Sarvestan (SW of Iran), Springer, Journal of Earth Science, v. 25, n. 2, pp. 263-274.

       14- Abyat, A., Baghbani, D., Afghah, M., and Kohansal Ghadimvand, N., 2014, Sequence stratigraphy and sea level history of the Fahliyan and Gadvan formations, Kuh-e Surmeh section (Zagros Basin, Southwest Iran), Himalayan Geology, v. 35, n.1, pp.82-89.

15- Abyat, A, Afghah, M., and Feghhi, A., 2014, Biostratigraphy and Lithostratigraphy of Tarbur Formation (Upper Cretaceous) in Southwest of Khorram Abad (Southwest Iran), Springer, Carbonates and Evaporites, v. 29, n. 62, pp. 1-10.

16-Arzaghi, S., and Afghah, M., 2014, Diagenetic characteristic of Lower Paleocene Sachun formation in the Zagros basin, southwestern Iran, Springer, Journal of Earth Science, v. 25, n. 5, pp. 884-894.

17- Afghah, M., and Yaghmour, S., 2014, Biostratigraphy Study of Tarbur Formation (Upper Cretaceous) in Tang-e Kushk and East of Sarvestan (SW of Iran), Springer, Journal of Earth Science, v. 25, n. 2, pp. 263-274.

18- Afghah, M., Parvaneh Nejad Shirazi, M., and Keshavarzi, M., Orbitolinids and Calcareous Algae of Late Albian-Early Cenomanian in the Zagros basin (SW of Iran): Biostratigraphy Significance, Springer, Carbonates and Evaporites, (minor revision)

       19- Afghah, M., and Fadaiee, H.M., 2015, Biostratigraphy of Cenomanian Succession in Zagros Basin (South West of Iran), Springer, Geosciences Journal, 19 (2): 257-271.

20- Afghah, M., and Dookh, R., 2014, Microbiostratigraphy of the Sarvak formation in east & northeast of Shiraz (Kuh-e Siah and Kuh-e Pichakan), SW of Iran, Journal of Sciences (JSIAU), v. 24, n. 93, pp. 5-19.

21- Abyat, A., Baghbani, D., and Afghah, M., Kohansal Ghadimvand, N., and Afsari, S., 2016, Neocomian - Barremian Foraminifers and Algae from Coastal Fars (South Iran), Springer, Arabian Journal of Geosciences, 9(4), 262-270.

22- Payandeh, Sh., Afghah, M., and Parvanehnejad Shirazi, M., 2016, Biostratigraphy and Lithostratigraphy of Upper Cretaceous sediments in Zagros basin, South Iran, International Journal of Humanities and Cultural Studies, 4(2): 1984-2001.

23- Sharoonizadeh, N., and Afghah, M., 2016, Paleontological Study of Messen, Suza and Olympic Stratigraphic Sections in Qeshm and Kish Islands, Persian Gulf, Iran, Springer, Carbonates and Evaporites, 32(3) 337-348.

 

24-Afghah, M., Abtahiyan, A.R., Saberi, A., 2016, Foraminiferal Biostratigraphy of Early Cretaceous (Hauterivian-Barremian) Sediments of the Zagros Basin (SW of Iran), Elsevier, Journal of African Earth Sciences, 121, 42-55.

25- Afghah, M., 2016, Biostratigraphy, Facies Analysis of Upper Cretaceous -Lower Paleocene Strata in South Zagros basin (southwestern Iran), Elsevier, Journal of African Earth Sciences, 119, 171-184.

26- Ghaseminia, F., Daneshian, J., Soliemany, B., Afghah, M., 2016, The role of stratigraphy in growth strata studies: A case study on Middle-Upper Cretaceous deposits in Persian Gulf, International Journal of Geography and Geology, 5(12): 249-258.

27- Ghaseminia, F., Daneshian, J., Soliemany, B., Afghah, M., 2016, The role of stratigraphy in growth strata studies: A case study on Middle-Upper Cretaceous deposits in Persian Gulf, Open Journal Geology, 6(12): 1513-1524.

28-Abedpour, M., Afghah, M., Ahmadi, V., and Dehghanian, M.S., 2016, Biostratigraphy and Lithostratigraphy study of Fahliyan Formation in Kuh-E-Siah (Arsenjan area, North-East of Fars Province), Open Journal Geology, 6(12): 1605-1618.

29- Ghafari, M., Afghah, M. and Ahmadi, V., 2017, Paleoenvironmental distribution patterns of sequence stratigraphy in the Paleocene-Eocene deposits ofSekonj trough event (Central Iran), Open Journal of Geology, 7(5): 647-666.

29-Hosseini Raviz, M.R., Afghah, M., and Parvaneh Nejad Shirazi, M., Biostratigraphy of Late Eocene-Oligocene deposits based on planktonic and larger benthic foraminifera in the Sabzevaranand Sad sections, NW Jiroft, Revue de Paléobiologie (under press)

30-Abedpour, M., Afghah, M., Ahmadi, V., and Dehghanian, M.S., 2018, Microfacies, Sequence Stratigraphy, Facies Analysis and Sedimentary Environment of Neocomian in Kuh-e-Siah section (Arsenjan area, SW of Iran), Iranian Journal of Earth Sciences, 10 (2):

31-Payandeh, Sh., Afghah, M., and Parvaneh Nejad Shirazi, M., 2018, Biostratigraphy and Lithostratigraphy of the Tarbur Formation in Hossein Abad Section, Zagros basin, (SW of Iran), Carbonates and Evaporites (under press), https://doi.org/10.1007/s13146-018-0445-y

32-Abedpour, M., Afghah, M., and Dehghanian, M.S., Microbiostratigraphy and Lithostratigraphy of Fahliyan Formation in Day2 section, Zagros  Basin, SW of Iran, Himalayan Geology (under review)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در همایش ها

 

- ١- افقه - م.،۱۳۸۴، مطالعه میکروبیواستراتیگرافی سازند تاربور در مقاطع کوه خانه کت- کوه چهل چشمه و داریان، نهمین  همایش انجمن  زمین شناسی ایران، ص۳۷۴-۳۷۱

۲- یوسف زاده- ا.،خسرو تهرانی-خ.،  و  افقه – م.،۱۳۸۵، میکروبیواستراتیگرافی فرامینیفرهای بنتیک سازند تاربور در برش جنوب شرق شیراز - بیست و پنجمین گرد همایی علوم زمین-سازمان زمین شناسی کشور- پوستر

- ٣- افقه- م. ،وعبیات- ا .، ۱۳۸۵، ریز رخساره های سازند تاربور در برش چم سنگر لرستان٬ دومین همایش زمین شناسی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحداسلامشهر- سخنرانی

۴- افقه- م.،  فدائیان شیرازی-ع- ر .، ۱۳۸۶،  اقلیم دیرینه سازند تاربور- چهارمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامشهر- پوستر

۵- عبیات- ا.،افقه- م.، و دهقانیان- م- س.، ۱۳۸۶، مقایسه زیست چینه ای سازند تاربور در لرستان با فارس داخلی - بیست و پنجمین گرد همایی علوم زمین- سازمان زمین شناسی کشور- سخنرانی

۶- خسروتهرانی-خ. ،افقه – م. ، و احمدی – و.، ۱۳۸۶، مطالعه میکروبیواستراتیگرافی و لیتو استراتیگرافی رسوبات پالئوسن پسین در شمال و جنوب خاوری شیراز٬- اولین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران - سخنرانی

۷- پورسلطانی  - ر.،  و  افقه- م.،۱۳۸۶، تعیین تراوایی در سنگ های کربناته اسماری - اولین همایش پلیمر-نفت و پتروشیمی دانشگاه آزاد شیراز- سخنرانی

۸- خسرو تهرانی-خ.،  افقه –  م. ، و احمدی – و.، ۱۳۸۷، مطالعه چینه نگاری سکانسی و میکروفاسیس سازند های کژدمی و سروک در شمال شیراز - دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران - سخنرانی

۹- دهقان-خ.، و  افقه– م.،۱۳۸۸،بیواسترتیگرافی سازند آسماری در ناحیه دشت کوه (شرق شیراز) - سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران - سخنرانی

۱۰- افقه- م.، و سهرابی زاده- س .، ۱۳۸۸،مطالعه میکروفاسیس های سازند کژدمی در شق شیراز- اولین همایش دستاوردهای نوین علوم زمین-دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان- سخنرانی

۱۱- خسروتهرانی-خ.،افقه – م.،واحمدی - و.، ۱۳۸۷، مطالعه چینه نگاری سکانسی و میکروفاسیس سازند های کژدمی و سروک در شمال شیراز - دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران -سخنرانی

۱۲- دهقان-خ.،  و  افقه– م.،۱۳۸۸،بیواسترتیگرافی سازند آسماری در ناحیه دشت کوه (شرق شیراز) - سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران - سخنرانی

۱۳- افقه - م.،  یغمور- ش.،  و فدائیان شیرازی-ع- ر .، ۱۳۸۸، مطالعه میکروبیواستراتیگرافی سازند تاربور در برش تنگ کوشک(شرق شیراز) - سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران- سخنرانی

۱۴- افقه- م.،  و علاقبند- ز .،۱۳۸۸،  میکروبیواستراتیگرافی سازند اسماری در برش کوار جنوب شرق شیراز- چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران- دانشگاه آزاد شیراز- سخنرانی

۱۵- صابری- ا.،  و  افقه- م.،۱۳۸۸، میکروبیواستراتیگرافی رسوبات کرتاسه زیرین در برش حسین اباد(باختر یاسوج)-  چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران-  دانشگاه ازاد شیراز- سخنرانی

۱۶- ابطحیان- ا- ر.،  و  افقه- م.،۱۳۸۸، زیست چینه نگاری سازند گدوان در شمال نور اباد-  چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران-  دانشگاه ازاد شیراز- سخنرانی

۱٧- دهقان- ا.،و افقه- م.،۱۳۸۸، پالئواکولوژی سازند اسماری در برش چینه شناسی دشت کوه در یال شمالی کوه کفترک(شرق شیراز)- چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران-  دانشگاه ازاد شیراز- سخنرانی

۱۸- قویدل سیوکی- م.، افقه- م.،  و سجادیان- ن.،۱۳۸۸، چینه نگاری زیستی سازند سروک وقاعده سازند گورپی در کوه گنو واقع در شمال بندرعباس-  چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران-  دانشگاه ازاد شیراز- سخنرانی

۱۹- افقه- م.،   و  فناطی رشیدی - ر.،۱۳۸۸، پالئواکولوژی فرامینیفرهای سازند کژدمی بر اساس داده های ژئوشیمیایی در شمال شرق شیراز( کوه آبچگو)-  چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران-  دانشگاه ازاد شیراز- سخنرانی

۲۰- افشار- م.،وافقه- م.،۱۳۸۸، میکرو بیواستراتیگرافی سازند داریان در گرم اباد( شمال شرق شیراز)-  چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران-  دانشگاه ازاد شیراز- سخنرانی

۲۱- افقه- م.،  و   فیصل- ه.،۱۳۹۰،بایو استراتیگرافی سازند کژدمی  در برش کوه دالی -  اولین همایش ملی زمین شناسی ایران –دانشگاه آزاد شیراز- سخنرانی

۲۲- افقه- م.،  و  پیران - ف.،۱۳۹۰، مطالعه میکروبیواستراتیگرافی سازند پابده در منطقه بوان-  اولین همایش ملی زمین شناسی ایران –دانشگاه آزاد شیراز-پوستر

۲۳- افقه- م.،  و   دموری نژاد- ق.،۱۳۹۰، بایواستراتیگرافی سازند سروک در برشهای ارسنجان و دشمن زیاری-  اولین همایش ملی زمین شناسی ایران –دانشگاه آزاد شیراز-  سخنرانی

۲۴- دهقان- ا.،  و افقه- م.،۱۳۹۰، میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در منطقه دشتکوه شیراز(جنوب غرب آیران) -  اولین همایش ملی زمین شناسی ایران –دانشگاه آزاد شیراز -  پوستر

۲۵- عباسی- ز.،   و افقه- م.،۱۳۹۰، چینه نگاری زیستی ته نشست های رسوبی سازند کژدمی در شمال فارس –  اولین همایش ملی زمین شناسی ایران –دانشگاه آزاد شیراز-  پوستر

۲۶- عباسی- ز.،   و افقه- م.،۱۳۹۰، مطالعه میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند  کژدمی در شمال فارس –اولین همایش ملی زمین شناسی ایران –دانشگاه آزاد شیراز-  پوستر

۲۷- عباسی- ز.،   و  افقه- م.،۱۳۹۰، آنالیز کمی و کیفی میکروفاسیس های شاخص و محیط رسوبی سازند تاربور در برش   چینه شناسی تنگ کوشک -  اولین همایش ملی زمین شناسی ایران - دانشگاه آزاد شیراز- سخنرانی

۲۸- افقه- م.،  و  رهبرماه- م   و فرهادی - م.،۱۳۹۰، چینه نگاری سکانسی سازند ساچون در منطقه دودج و باجگاه(شمال شرق شیراز)-  اولین همایش ملی زمین شناسی ایران –دانشگاه آزاد شیراز - سخنرانی

 

۲۹- فدایی-ح- ر.،   و افقه- م.،۱۳۹۰، مطالعه میکروبیواستراتیگرافی سازند سروک در مقاطع بوان وخرامه در استان فارس -   اولین همایش ملی زمین شناسی ایران –دانشگاه آزاد شیراز-  سخنرانی

۳۰- افقه- م.،  و شعبان پور - آ.،۱۳۹۰،مطالعه محیط رسوبی ومیکروفاسیس سازند داریان در برش نورآباد(غرب شیراز) - اولین همایش ملی زمین شناسی ایران –دانشگاه آزاد شیراز- سخنرانی

۳۲- مشایخ- ه.،  صداقت- م- ا .،  افقه- م  و  جنگانی – ص .،۱۳۸۹، بیو استراتیگرافی سازند گورپی در برش چاه انجیر -۳۱ مین گردهمایی علوم زمین- سازمان زمین شناسی کشور- سخنرانی

۳۳- افقه- م.،  و  کیوانفر - و.،۱۳۹۰، بیواستراتیگرافی سازند گورپی در برش خرامه(شرق شیراز)- پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران- مرکز پژوهشهای علوم نوین کرمان- سخنرانی

۳۴- افقه- م.،  و  شعبان پور - آ.،۱۳۹۰، بیو استراتیگرافی سازند داریان در برش نورآباد(فارس)- انجمن زمین شناسی ایران-دانشگاه تربیت معلم (تهران)- سخنرانی

۳۵- اسماعیل پور - ن. ، افقه- م. ،  و  زمانی - ا.،۱۳۹۰، تکتونواستراتیگرافی گروه خامی در زاگرس - دانشگاه آزاد شیراز- سخنرانی

۳۶- لطفی شریف آباد- م.ر .، افقه- م.، قربانی- م. ، لطف آباد عرب – ا. ،۱۳۹۰، میکروبیواستراتیگرافی سازند کژدمی درمقطع کوه پیچکان(شمال شرقی شیراز)- پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران –پوستر

۳۷- فدایی – ح - ر . ،  و افقه – م. ، ۱۳۹۰، بومشناسی دیرینه سازند سروک در مقاطه بوان و خرامه در استان فارس- پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران –پوستر

۳۸- افقه- م ، و کاظمینی – م.ا ، ۱۳۹۱، کاربرد رخساره های میکروسکپی در تعیین محیط رسوبی سازند داریان در شمال شرق شیراز، برش کمال آباد- شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران – دانشگاه شیراز- پوستر

۳۹- افقه- م ، و کاظمینی – م.ا ،  ۱۳۹۱، پتروگرافی دولومیت های سازند شعیبا در کویت- شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران – دانشگاه شیراز- پوستر

۴۰- افقه- م ، و یوسف زاده – ع ، ۱۳۹۱، چینه نگاری سازند جهرم در برش شمال شیراز- ششمین  همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور- دانشگاه پیام نور شیراز- پوستر

۴۱- کیوانفر- و، افقه- م، و رحمانیان – م.  ، ۱۳۹۱، پالئواکولوژی سازند گورپی در خاور شیراز- ششمین  همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور- دانشگاه پیام نور شیراز- پوستر

٤٢- افقه- م،کاظمینی – م.ا  و یوسف زاده – ع. ،١٣٩٢،ﭼﯿﻨﻪﻧﮕﺎریﺳﮑﺎﻧﺴﯽﺳﺎزﻧﺪدارﯾﺎندرﺷﻤﺎلﺷﺮقﺷﯿﺮاز،ﺑﺮشﮐﻮهﺳﯿﺎه- هفتمین همایش ملی انجمن دیرینه شناسی ایران – دانشگاه اصفهان – پوستر

٤٣- افقه- م،کاظمینی – م.ا و یوسف زاده – ع. ،١٣٩٢،ﺑﺮرﺳﯽﭘﺎﻟﺌﻮاﮐﻮﻟﻮژیﺳﺎزﻧﺪدارﯾﺎن درﺷﻤﺎلﺧﺎوریﺷﯿﺮاز-هفتمین همایش ملی انجمن دیرینه شناسی ایران – دانشگاه اصفهان – سخنرانی

٤٤- افقه – م و ابراهیمی – د .،١٣٩٢،ﭘﺎﻟﺌﻮاﮐﻮﻟﻮژی روزﻧﺒﺮان ﺳﺎزﻧﺪآﺳﻤﺎری ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت رﺧﺴﺎرهای درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮرآﺑﺎد ،ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺷﯿﺮاز- هفتمین همایش ملی انجمن دیرینه شناسی ایران – دانشگاه اصفهان – پوستر

٤٥- افقه م و زردکوهی – م. ،١٣٩٢، ﭘﺎﻟﺌﻮاﮐﻮﻟﻮژی فرامینیفرهای سازند پابده در منطقه دشت ارژن در منطقه غرب فارس – هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران – دانشگاه شهید بهشتی تهران – پوستر

٤٦- افقه- م، پروانه نژاد شیرازی – م  و کشاورزی- م. ١٣٩٢، پالئواکولوژِی سازند کژدمی در کوه رحمت(شمال شرق شیراز) با توجه به فرامینیفرها و جلبکهای آهکی- سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین – بخش زمین شناسی بنیادی – مشهد- سخنرانی

٤٧- جوانبخش – م ، افقه- م.  و قویدل سیوکی – م. ١٣٩٢   ، مطالعه پالئواکولوژی سازند گژدمی کوه گنو در بندرعباس- سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین – بخش زمین شناسی بنیادی – مشهد- سخنرانی

٤٨- افقه – م، کاظمینی – م.ا. ، ١٣٩٢ ، زیست چینه نگاری سازند داریان در شمال شرق شیراز (برش کوه سیاه)- دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین – بخش زمین شناسی بنیادی – مشهد- پوستر

٤٩- تربیه جو- ص ٬ افقه - م٬ سرمدی - ر٬ و   یامینی – ع.ر.      ١٣٩٢ ٬ بررسی ومطالعه میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازندهای ایلام و سروک در میدان سروستان- دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین – بخش زمین شناسی بنیادی – اهواز- پوستر

٥٠- افقه –م ، ابراهیمی – د  و  فریدونی سروستانی – م. ،١٣٩٣  ، پالئواکولوژی فرامینیفرهای سازند آسماری بر اساس اطلاعات میکروفاسیس در منطقه داریون (سپیدان) ، استان فارس – هشتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران – زنجان – پوستر

٥١- افقه – م ٬ یوسف زاده – ع ٬ کاظمینی – س ٬ م٬ ا.٬ ١٣٩٣ ٬    ، پالئواکولوژی سازند جهرم در شمال شیراز- سی و سومین گردهمایی علوم زمین (سازمان زمین شناسی کشور)- تهران – سخنرانی

٥٢-  مجیدی – ف. ٬ افقه – م. ٬ صادقی – ق. ٬ ١٣٩٣ ٬ تهیه نقشه های هم ضخامت (ایزوپک و ایزوکور) زون های گچساران بخش 7 در میدان مارون با استفاده از نمودارهای الکتریکی و نرم افزارRMS ٬ همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع – دانشگاه آزاد اسلامی شیراز- سخنرانی

53- وفادار – ا. و افقه – م.، 1394 ٬ چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازند داریان بر اساس مطالعات تحت الارضی در میدان گازی کیش ٬ سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین – بخش زمین شناسی بنیادی – تهران – سخنرانی

54- عسگر زرگانی- ی. ٬ افقه- م. ٬ 1396 ٬ بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از چاههای میدان نفتی یاران، جنوب غرب ایران، سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین، سخنرانی

55- عسگر زرگانی- ی ٬ افقه- م. ٬ زنگنه – م. ٬ ص. ٬ مشحوتی – ح.٬ 1396 ٬ بررسی تخلخل های غالب در سازند سروک٬ میدان نفتی یاران٬ جنوب غرب ایران – سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف معدنی – موسسه آموزش عالی کرمان – کرمان – سخنرانی

56- عابدپور- م ٬ افقه- م. ٬ احمدی، و.، و دهقانیان، م. ٬ ص.٬ 1396 ٬ مرز ژوراسیک و کرتاسه در زون فارس ساحلی(جنوب غرب ایران)، نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار، سازمان زمین شناسی کشور، مدیریت شرق کشور - مشهد، پوستر- چاپ مقاله در مجموعه مقالات

57- اسدالهی ابرقویی - م، و . و افقه – م. ٬ 1396 ٬ ریز رخساره های سازند داریان در یکی از چاه های میدان نفتی یاران جنوبی،جنوب غرب ایران، سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، پوستر - چاپ مقاله در مجموعه مقالات

     

 

مقالات لاتین ارائه شده در همایش ها

1-Afghah, M., Zamani, A., and Esmalipour, N., 2010, Tectonostratigraphy of  Sarvak Formation  in Zagros Mountain  Ranges; South West of Iran,  oral presentation, The 1st International Applied Geological Congress, Islamin Azad University, Mashad Branch, 26-28. Oral

2-Zamani, A., Afghah, M., and Jafarzadeh, N., 2010, Tectonostratigraphy of Qum Formation in Central Iran, oral presentation, The 1st International Applied Geological Congress,Islamin Azad University, Mashad Branch, 26-28. Oral

3-Mirzaei Mahmoodabadi, Afghah, M., and Saeedi, S., 2010, High Resolution Sequence Stratigraphy andDepositional Environment of Pabdeh Formation in Dashte – Arjan Area (Shiraz, Fars, Zagros, Iran), World Academy of Science, Engineering and Technology 71, pp.922-926. Oral

4-MirzaeeMahmoodabadi,R.,Afghah M., and Saeedi S., 2013, Depositional Environments and Sequence Stratigraphy of Paleocene – Eocene sediments in Shiraz area, Fars, Zagros, Iran, Oral presentation at 30 IAS, Manchester University, U.K.

5-MirzaeeMahmoodabadi, R., Afghah M., and Saeedi, S., 2013, Sequence Stratigraphy of Cretaceous - Paleogene Succession in Shiraz Area, Fars, Zagros, Iran, Oral presentation at 30 IAS, Manchester University, U.K.

6-Asadollahi Abarghoyie, M and Afghah, M., 2018, Microfacies of Dariyan Formation in one of South Yaran oil field, southwest Iran, Geological Survey of Iran, 36th National and 3th  International Geosciences Congress, Tehran, 25 Feb., poster  

 

 

 

پژوهش­ها

مطالعه چینه­شناسی سازند آسماری و جهرم در تاقدیس دشتک کازرون۱۳۷۰

مطالعه بیواستراتیگرافی سازند سروک در معدن منگنز آب بند داراب۱۳۷۰

مطالعه چینه­شناسی سازندهای زمین­شناسی در حوزه آب ریز سد درودزن نواحی اقلید۱۳۷۰

بررسی اسیب های زیست محیطی ناشی از فعالیت معدنکاری در شهرستان های نیریز-مرودشت-ارسنجان-خرم بید- بوانات- اقلید۱۳۸۹

شناسایی سازندهای نفت دار -۱۳۹۱

پژوهش­های در حال انجام

 

مطالعه چینه­شناسی ژئوشیمیایی و تافونومی سازند تاربور در اطراف شیراز

 

 

طرح­های پژوهشی

مطالعه میکروفاسیس­های مغزه­های سازند جهرم و بخش آهک گوری سازند میشان در استان هرمزگان۱۳۷۶

زمین شناسی و ژئوتکنیک مسیر یابی خط انتقال گاز حاجی اباد داراب۱۳۸۵ طرح برون دانشگاهی شرکت گاز فارس

زمین شناسی و ژئوتکنیک مسیر یابی خط انتقال گاز خرامه-داریان۱۳۸۵ طرح برون دانشگاهی شرکت گاز فارس

چینه شناسی سکانسی سازند جهرم در شرق شیراز ۱۳۸۵درون دانشگاهی(دانشگاه ازاد شیراز)

چینه نگاری سکانسی سازند جهرم در کوه سیاه سروستان۱۳۸۶ درون دانشگاهی(دانشگاه ازاد استهبان)

پالئواکو لوژئ سازند سروک در برش های کوه خانه کت و کوه شاه نشین۱۳۸۸(دانشگاه ازاد شیراز)

شناسایی سازندهای نفت دارو سیالات موجود۱۳٩٠(دانشگاهازادشیراز)

 

فعالیت­های پژوهشی گروه

برگزاری نمایشگاه عکس از پدیده­های زمین­شناسی سال ۱۳۸۰

برگزاری نمایشگاه سنگ­های تزیینی سال ۱۳۸۱

برگزاری اولین نمایشگاه فتومیکروگراف از سازند­های زمین­شناسی فارس با نگرش ویژه به روزن­داران کفزی سال ۱۳۸۲

دبیر چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران(۱۳۸۹ برگزار شده در دانشگاه ازاد اسلامی شیراز)

 

 

فعالیت­های آموزشی

ارایه دروس دوره کارشناسی: زمین شناسی تاریخی، بلورشناسی هندسی، نقشه­برداری، رسوب­شناسی، دیرینه­شناسی ماکروفسیل، دیرینه­شناسی میکروفسیل، اصول چینه­شناسی، میکروفاسیس زمین­شناسی ایران، زمین­شناسی صحرایی

دوره کارشناسی ارشد: میکروفسیل پیشرفته- ماکروفسیل-بیواستراتیگرافی- لیتواستراتیگرافی- پالئواکو لژئ- چینه شناسی پیشرفته ایران- میکروفسیل غیر فرامینیفر

دوره دکتری: بیوزوناسیون – رخساره بنتونیک – رخساره پلانکتونیک – رخساره کربناته – فسیل شناسی بی مهرگان – روش تحقیق – تکتونیک رسوب گذاری چینه شناسی لرزه ایی رخساره آواری رخساره تبخیری

جزوات

تالیف جزوه نحوه آماده سازی در نمونه­های میکروپالئنتولوژی ۱۳۷۷

تالیف جزوه چینه­شناسی کاربردی ۱۳۷۹

تالیف جزوه بیوزوناسیون و بیواستراتیگرافی۱۳۸۹

 

 

سوابق اجرایی دانشگاهی

عضو هیات علمی گروه زمین­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان ۱۳۷۲-۱۳۷۳

استادیار گروه زمین­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از ۱۳۷۳ تا کنون

مدیر گروه زمین­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از ۱۳۷۴ تا۱۳۸۵

مدیر ارتباطات با صنعت ۱۳۷۵-۱۳۸۲

نماینده منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی در کمیسیون معدن استان فارس

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از ۱۳۸۲ تا۱۳۸۵

عضو کمسیون موارد خاص اموزشی منطقه یک دانشگاه ازاد اسلامی از ۱۳۸۲ تا کنون

نماینده تام الاختیار ازمون سراسری دانشگاه آزاد شیراز۱۳۸۲-۱۳۸۵ برای آزمون سراسری-  ازمون دکتری -ازمون کارشناسی ارشد-ازمون کاردانی به کارشناسی- ازمون کاردانی پیوسته

عضو ثابت شورای جذب هیئت علمی رشته های علوم دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس از۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹

معاون آموزشی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس – از بهمن ۱۳۸۹ تا تیر ماه١٣٩٢

 

 

مدیر گروه زمین شناسی دوره کارشناسی ارشد و دکتری واحد علوم و تحقیقات: از آبان ١٣٩١تا کنون

 

 

پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده

١- میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس های سازند سروک در مقاطع کوه خانه کت و کوه شاه نشین- محمد صادق دهقانیان

۲- میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند ساچون در برش خرامه – زهره اردلان

٣- بیواستراتیگرافی و میکروفاسیس های سازند سروک در برش های پیچکان و کوه سیاه – رضا دوخ

۴-میکروبیواستراتیگرافی – میکروفاسیس و چینه شناسی ژئوشیمیایی سازند کژدمی در مقطع صالح آباد در شمال شرق شیراز– مهدی تمدن

۵- مطالعه میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند سروک در برش درودزن و سمقان – سمیه شیردل

۶- مطالعه میکرویواستراتیگرافیمیکروفاسیسوچینه شناسی شیمیایی سازند کژدمی درمقطع کوه پیچکاندرشمال شرق شیراز– محمد رضا لطفی شریف آباد

٧- مطالعه میکروبیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازندکژدمی درکوه گنو– مژگان جوانبخت دستنا

۸- مطالعه میکروبیواستراتیگرافی ومیکروفاسیس محیط رسوبی سازندجهرم درمقاطع شمال غرب وجنوب شرق شیراز– فریبا جعفری عدلی

٩- مطالعه میکروبیواستراتیگرافی ومیکروفاسیس وپالئواکولوژی روزنه بران سازند داریان درمنطقه گرم آباد– ملیحه افشارعبدالهی

١٠- مطالعه میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس ومحیط رسوبی سازن دتاربوردرمقاطع شمال غرب وجنوب شرق شیراز– شهره یغمور

١١- مطالعه میکروبیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند کژدمی درسیوند– محبوبه نظری

١٢- مطالعه میکروبیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند گدوان– احمد جابری

١٣- مطالعه میکروبیواستراتیگرافی ومیکروفاسیسس سازند سروک درشرق و شمال غرب استان فارس– قمبر دموری نژاد

١۴- مطالعه میکروبواستراتیگرافی و میکروفاسیسس سازند داریان درشمال غرب نورآبادوشمال شیراز(گرمآباد)– سید علیرضا ابطحیان

١۵- مطالعه میکروبواستراتیگرافی ومیکروفاسیسس سازند گدوان درشمال غرب نورآبا د وشمال شرق شیراز(کمال آباد)– امیر صابری

١۶-  مطالعه میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیسس سازند آسماری درمقاطع کازرون و کوار– زهرا علاقبند

١٧- میکرو بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند آسماری در شرق منطقه شیراز – الیاس دهقان

١٨- بررسی بیواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند پابده در منطقه بوان – فرناز پیران

١٩- مطالعه میکروبیواستراتیگرافی سازند سروک در شمال غرب و شرق شیراز- حمیدرضا فدایی

٢٠- بررسی بیواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند سروک در برش های بوان و ارسنجان – قنبر دموری نژاد

٢١- میکروبیواستراتیگرافی سازند داریان در برش های سیوند و فاروق – ابراهیم مرتضوی

٢٢- بررسی بیواستراتیگرافی میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند کژدمی در برش ارسنجان و درودزن – زینب عباسی

٢٣- بیواستراتیگرافی سازند آسماری در نور آباد- سارا اکرمی

٢٤- مطالعه بیو استراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند گدوان در ناحیه فهلیان – احمد جابری

٢٥- میکروبیواستراتیگرافی سازند کژدمی در برش کوه سیاه (شمال شرق شیراز)- شیدا ربیعی

٢٦- مطالعه بیواستراتیگرافی- میکروفاسیس و چینه نگاری سکانسی سازند کژدمی در برش های کوه دالی وکوه رحمت در شمال خاوری شیراز- هاجر فیصلی

٢٧- بیواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند داریان در کمال آباد(شمال شرق شیراز) و در کویت – محمد امین کاظمینی

٢٨- بیواستراتیگرافی سازند گدوان در کمال آباد و نورآباد- ساره اولیا

٢٩- بیواستراتیگرافی – میکروفاسیس و چینه نگاری سکانسی سازند جهرم در برش باجگاه (شمال شیراز)- عباس یوسف زاده

٣٠- میکروبیواستراتیگرافی سازند آسماری در برش دادین (شرق کازرون)- علیرضا بیدار

٣١- میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس های سازند آسماری در برش بیضا (شمال غرب شیراز)- افروز کلایی

٣٢- بیواستراتیگرافی – میکروفاسیس و پالئواکولوژی روزنه بران در برش نورآباد- جواد قهرمانی

٣٣- میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند آسماری در برش ملوس جان (شمال غرب شیراز)- سید مجتبی هاشمی

٣٤- بیواستراتیگرافی و میکروفاسیس های سازند سروک در ناحیه ارسنجان و نورآباد- آرش یوسف زاده

٣٥- بیو استراتیگرافی – میکروفاسیس ائوسن بالایی-میوسن زیرین در برش بیضا (شمال غرب شیراز)- عباس احمدیان

٣٦- زیست چینه نگاری روزنه بران وزیررخساره های سازند کژدمی در نواحی شرق و شمال غرب شیراز- علیرضا عباسی

٣٧- مطالعه میکروبیواستراتیگرافی میکروفاسیس و پالئواکولوزی روزنه بران سازند داریان در منطقه فهلیان- محدثه کارگر

٣٨- میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند آسماری در برش های داریون(شمال غرب شیراز) و شرق نورآباد –داوود ابراهیمی

٣٩- بیواستراتیگرافی – میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند کژدمی در برش سعادت شهر- سینا مستشاری

٤٠- میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند ساچون در برش مهارلو(جنوب غرب شیراز)- شعله ضیایی

٤١- مطالعه زیست چینه نگاری نهشته های  سازند گورپی و تعیین مرز کرتاسه- پالئوسن در فارس داخلی همراه با تهیه نقشه 25000/1 -هاجر مشایخ

٤٢- بیواستراتیگرافی سازند گورپی در برش خرامه (شرق شیراز)- ویدا کیوانفر

٤٣- میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس های سازند پابده در ناحیه دشت ارژن- مهرنوش زردکوهی

٤٤- مطالعه میکروبیواستراتیگرافی – میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند داریان در فارس ساحلی و فارس داخلی – آرش شعبانپور حقیقی

 

 

رساله های دکتری راهنمایی شده

١- مطالعه چینه نگاری سکانسی سازندهای کژدمی و سروک با نگرشی بر شناخت و تفسیر میکروفونا و میکروفاسیس در نواحی شمالی شیراز(استان فارس) – وحید احمدی

٢- چینه نگاری زیستی و چینه نگاری سکانسی سازندآسماری در اطراف شیراز- محمدصادق دهقانیان

٣- بیواستراتیگرافی – میکروفاسیس و چینه نگاری سکانسی سازند های فهلیان و گدوان در نواحی فارس – احمد عبیات

4- بیو استراتیگرافی سازند تاربور در برش های قطب آباد-حسین آباد و سعادت آباد در فارس- شمیم پاینده

5- مطالعه دیرینه شناسی و رسوب شناسی آهک قشم و رسوبات معادل آن در جزایر قشم و کیش (خلیج فارس – جنوب ایران) – نازگل شارونی زاده

6- بیواستراتیگرافی رسوبات سنومانین در ایران مرکزی و زاگرس (مقاطع کوه بهار- راه نویه و کوه سبز)- رضا هفت لنگ

7- بیواستراتیگرافی میکروفاسیس مخیط رسوبی و چینه شناسی سکانسی سازند فهلیان در فارس داخلی و ساحلی – مسعود عابدپور

8- مطالعه بایواستراتیگرافی میکروفاسیس و محیط رسوبی توالی پالئوسن-ائوسن در ناحیه کرمان مسعود غفاری

 

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوزوناسیون و مدلهای بیوستراتیگرافی 37135152 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
بیوستراتیگرافی 309 0 نامشخص 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
زیست چینه نگاری 930504 0 چهار شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 204عادی/ 97/03/28 - 10:30 ترم دوم 1396
چینه شناسی لرزه ای 37135148 0 چهار شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 203عادی/ 97/03/28 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 4 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه