اعضای هیات علمی

اسیه ابطحی
 • اسیه ابطحی 

 • | گروه ریاضی و آمار |
 • استادیار
 • اتاق : -
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

بیوگرافی

 

فرم مشخصات و فعالیت های علمی

 

عکس

 

 

 

*نام و نام خانوادگی:

آسیه ابطحی

تاریخ و محل متولد:

 

*دانشکده و گروه محل کار:

دانشکده علوم- گروه ریاضی و آمار

*آدرس پست الکترونیکی:

Asieh_abtahi@yahoo.com

آدرس سایت:

 

تلفن محل کار:

 

تلفن همراه :

 

                                                                     

 

                                                                      *تحصیلات

دوره دکتری:

 

دانشگاه :دانشگاه شیراز

عنوان تحقیق: خانواده یکی شده از توزیع های چوله

دوره کارشناسی ارشد:

دانشگاه : دانشگاه شهید چمران اهواز

عنوانتحقیق: مقایسه آزمون معنی داری و بیز در توزیع نرمال و نرمال چند متغیره

دوره کارشناسی:

دانشگاه :دانشگاه شیراز

عنوانتحقیق: بسط توزیع دو جمله ای

*زمینه کاری:

 • آمار استنباطی- رگرسیون-  آمار ناپارامتری-آمار ریاضی- نظریه تصمیم-روشهای پیشرفته آماری-آمار و کاربرد آن در مدیریت- تئوری احتمال- آمار مهندسی
 • طرح آزمایشها (DOE)
 • تحلیل داده های پرسشنامه ای
 • مدل سازی معادلات ساختاری(SEM )

افتخارات:

رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد

سوابق کاری و اجرایی :

 

                                                                          *انتشارات علمی:

عنوان راهنمایی رساله های دکتری

 

عنوان مشاوره رساله های دکتری 

 

عنوان راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

 • بررسی تاثیر متغیر های درون سازمانی و برون سازمانی بر تفکر استراتژیک و تاثیر آن بر عملکرد بازاریابی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: بانکهای شهرستان کرمان) (1395)
 • مقایسه پارامتری و ناپارامتری برآوردهای فاصله ای در برآورد تفاضل میانگین دو جامعه چوله (1395)

عنوان مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

 • شناسایی توانمند سازهای مدیریت دانش و سنجش ارتباط آن با عملکرد سازمان (1394)
 • بررسی وضعیت فرایند مدیریت دانش اداره آموزش و توسعه منابع انسانی مناطق نفت خیز جنوب و ارتباط آن در ارتقای عملکرد کارکنان مناطق نفت خیز جنوب (1394)
 • تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با نگرشی بر رهبری تحول گرا به عنوان متغیر میانجی (1394)
 • پایش زمان و هزینه پروژه های ساخت با استفاده از اعداد Z-NUMBER و نمودار های کنترل کیفیت آماری (1395)
 • رابطه بین مدیریت دانش و بهره وری با نقش واسطه گری فرهنگ سازمانی، مطالعه موردی : کارخانه سیمان شهرستان لامرد (1395)

 آشنایی با نرم افزارهای تخصصی

 • نرم افزار های آماری:
 • SPSS, MINITAB, S-PLUS,  Design of Expriment,

Lisrel, Amos, Smart PLS and R.

 • سایر نرم افزار ها:

Microsoft Office (MS-WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT,), AUTOCAD, MINITAB, and MATLAB

     
 

 

 

مقالات و کتب

 


کتابها

 • Ph.D.Thesis:
  On a Unified Family of Skewed Distributions (2009)

 

عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی فارسی

 • رحیم چینی پرداز و آسیه ابطحی (1380) "تعمیم پارادکس لیندلی و جفری به توزیع نرمال چند متغیره" مجله علوم دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 10، زمستان 1380
 • رحیم چینی پرداز و آسیه ابطحی (1381) "مقایسه کران پایین احتمال پسین و مقدار احتمال در حضور پارامتر مزاحم"اندیشه آماری، سال هفتم،شماره اول
 •  مینا اخباری آزاد، محمد حسین پور شجاعی، آسیه ابطحی (1396) شناسایی توانمندسازهای مدیریت دانش و سنجش ارتباط آن با عملکرد سازمان (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی نوری) "فصل نامه علمی پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت  در حال چاپ برای بهار 1396

 

عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی خارجی

 • Abtahi, A.,  and Towhidi, M. “Extensions of Stein’s Lemma for the New Unified Representation of Multivariate Skewed Distributions, 2019, Statistics, inpress.
 • Abtahi, A.,  and Towhidi, M. “ On the New Unified of Multivariate Skewed Distributions, 2013, Statistics, Vol 47, No 1, 120-140.
 • Abtahi, A.,  Behboodian, J. and Sharafi, M. “ A General class of Univariate Skew Distributions Considering Stein’s Lemma and Infinite Divisibility, 2012, Metrika Vol 75(2) P.193-206.
 • Abtahi, A.,  Towhidi, M.  and Behboodian, J. “ An Appropriate Empirical Version of Skew-Normal Density, 2011, Journal of  Statistical Papers, 52: 469-489 .
 • Chinipardaz, R  and  Abtahi, A.   “ Testing point Null Hypoyhesis: The Comparison of P-Values and Bayesian Evidence in Multivariate Normal Distribution, 2008, Pak.J.Statist., Vol.24(2), pp 123-133.
 •  

 

 

عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر داخلی

آسیه ابطحی (1380) "تعمیم پارادکس لیندلی در توزیع نرمال چند متغیره" دومین سمینار و مسابقه دانشجویی آمار، دانشگاه رازی، گروه آمار

عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر خارجی  و بین المللی

 • Abtahi, A. “Comparing the effect of different skewing mechanism and Extensions of Stein’s lemma for Unified Skewed Distributions” , 2016. 13th Iranian Statistics Conference Shahid Bahonar University of Kerman 23-25 August 2016.
 • Abtahi, A.,  and Towhidi, M. “Extensions of Stein’s Lemma for the Unified Representation of Skewed distributions, 2010, 10th Iranian Stat. Conference in Tabriz University.

 

 • Abtahi, A.,  and Sharafi, M. “Infinite Divisibility and Self-Decomposable of Univariate Skewed Distributions, 2008, 9th Iranian Stat. Conference in Esfahan University.

 

 • Abtahi, A. and Chinipardaz, R.  “ Comparison Between Significant and Bayes Test in Multivariate Normal Distribution, 2002,  Sixth Iranian Stat. Conference in Tarbiat Modares University.
 •  

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار پیشرفته و احتمال در زیست شناسی 33106152 0 دوشنبه14:00 12:30 شماره کلاس 203عادی/ 97/03/28 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 1 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه