اعضای هیات علمی

خدیجه ابول پور
  • خدیجه ابول پور 

  • | گروه ریاضی و آمار |
  • استاد
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

بیوگرافی

 

نام و نام خانوادگی: خدیجه ابول‌پور

Email: abolpor_ kh@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی:

 ¢ مقطع کارشناسی در رشته ریاضی محض از دانشگاه شیراز با معدل کل:  

 

   ¢ مقطع کارشناسی ارشد در رشته ریاضی محض از دانشگاه آزاد واحد کرمان با معدل کل:  

        ® موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:  اتوماتای فازی عمومی، استاد راهنما : پروفسور محمد مهدی زاهدی

 

¢   مقطع دکتری در رشته ریاضی محض از دانشگاه آزاد واحد کرمان با معدل کل:  

        ® موضوع پایان‌نامه دکتری:  برخی ساختارهای ریاضی حاصل از اتوماتای فازی عمومی، استاد راهنما :  

               پروفسور محمد مهدی زاهدی.

 

افتخارات علمی:

   انتخاب رساله دوره دکتری به عنوان رساله برتر در اولین جشنواره فرهیختگان و پژوهشگران برتر منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

بورس:

   دریافت بورس هیئت علمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون در سال ۱۳۸۷

 

 

گواهی‌نامه‌ها:

— آشنایی با کتابخانه‌های دیجیتال، سال 1387

— آشنایی با نگارش توصیه نامه CV، سال 1387

— مقاله نویسی به زبان انگلیسی، سال 1387

— آموزش بهینه سازی استاد و دانشجو، سال 1388

— ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، سال 1388

— فلسفه‌ی تعلیم و تربیت، سال ۱۳۸۸

— روانشناسی تربیتی، سال ۱۳۸۸

— آشنایی با روانشناسی تحول، سال ۱۳۸۸

— الگوهای یادهی و یادگیری، سال ۱۳۸۸

— برنامه ریزی و تدوین طرح درس، سال ۱۳۸۸

— کاربرد فناوری اطلاعات در تعلیم و تربیت، سال ۱۳۸۹

— انگیزش و یادهی اثربخش، سال ۱۳۸۹

— آشنایی با آئین نامه های آموزشی و پژوهشی، سال ۱۳۸۹

 

 طرح‌های پژوهشی:

 

  ® تحلیل برخی ساختارهای جبری بر روی اتوماتای فازی عمومی و بدست آوردن بخش قابل دسترس و غیر قابل دسترس شناسنده‌ی فازی عمومی

    کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون   مجری: دکتر خدیجه ابول پور همکار: پروفسور محمد مهدی زاهدی

   اعتبار طرح 35486000 ریال    تاریخ اجرای طرح: شروع: 1390/6/1 خاتمه: 1391/6/1

 ®بررسی رابطه‌ی  L-اتوماتای فازی عمومی با سایر اتوماتاها و اثبات وجود یکریختی بین L-اتوماتای فازی عمومی با زیر رسته ای از  L-اتوماتای فازی عمومی تعمیم یافته

    کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون   مجری: دکتر خدیجه ابول پور همکار: پروفسور محمد مهدی زاهدی

اعتبار طرح 30000000 ریال    تاریخ اجرای طرح: شروع: 1393/9/20 خاتمه: 1394/9/20

 

 سوابق تدریس:

 —دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مرودشت، سمت: مدرس، از تاریخ 1385 تا کنون

 —دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کازرون، سمت: هیئت علمی، از تاریخ 1386/5/1 تا 1397/5/31

 —دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز، سمت: هیئت علمی، از تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱

       توضیحات: انتقالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون و همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز بصورت حق        

              التدریس از سال 1385

 

 دروس تدریس شده:

   ریاض عمومی ۱ و ۲، ریاضیات مهندسی، معادلات دیفرانسیل، جبرخطی، ریاضیات گسسته، ریاضیات و کاربرد آن

   در مدیریت ١و ٢ ، ریاضیات و مقدمه ای بر آمار، ریاضیات پایه

 

 

کتب تالیف شده:

ریاضی عمومی ۲، در سال ۱۳۹۰

 

 

علایق:

® منطق فازی

® اتوماتای فازی

® شبکه‌های عصبی فازی

 

 

عنوان پست سازمانی:

 ®   رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مدت خدمت از سال 1389 لغایت 1395در واحد کازرون

توضیحات:  کسب عنوان باشگاه برتر در سطح کشور در سال های 1391، 1392 و 1393 

مقالات و کتب

مقالات
1) Kh. Abolpour, M. M. Zahedi, Some Hyper K-Algebraic Structures Induced By Max-Min General Fuzzy
Automata, Iranian Journal of Fuzzy Systems, 2011.
2) Kh. Abolpour, M. M. Zahedi, Some Connections Between BL-General Fuzzy Automata and Hyper Structures,
Mili Publications, 2011.
3) Kh. Abolpour, M. M. Zahedi, Isomorphism Between Two BL-General Fuzzy Automata, Soft Computing,
2012.
4) Kh. Abolpour, M. M. Zahedi, BL-general fuzzy automata and accept behavior, Journal Of Applied Mathematics
and Computing, 2012.
5) Kh. Abolpour, M. M. Zahedi, Language of General Fuzzy Recognizer, Iranian Journal of Fuzzy Systems,
2013.
6) M. Shamsizadeh, M. M. Zahedi, Kh. Abolpour, Bisimulation for BL-general fuzzy automata, Iranian Journal
of Fuzzy Systems, 2016.
7) Kh. Abolpour, M. M. Zahedi, General Fuzzy Automata Based on Complete Residuated Lattice-valued,
Iranian Journal of Fuzzy Systems, 2017.
8) M. Shamsizadeh, M. M. Zahedi, Kh. Abolpour, Admissible Partition for BL-general fuzzy automata, Iranian
Journal of Fuzzy Systems, 2018.
9) M. Shamsizadeh, M. M. Zahedi, Kh. Abolpour, I-homomorphism for BL-I-general L-fuzzy automata, Journal
of Mahani Mathematical Research Center, 2018.
10) Kh. Abolpour, M. M. Zahedi, M. Shamsizadeh, BL-general Fuzzy Automata and Minimal Realization:
Based on the Associated Categories, Submitted.
11) Kh. Abolpour, M. M. Zahedi, M. Shamsizadeh, Myhill-Nerode Fuzzy Congruences and General Fuzzy
Automata, submitted.
12) Kh. Abolpour, M. M. Zahedi, M. Shamsizadeh, New Directions in General Fuzzy Automata: A Dynamic-
Logical View, submitted.
13) M. Shamsizadeh, M. M. Zahedi, M. Golmohamadian, Kh. Abolpour, E. Raisi Sarbizhan, An investigation
into the K-Forcing Automata: A Graph-Based Representation of Behavior in Recognizable Languages, submitted.
14) M. Shamsizadeh, M. M. Zahedi, Kh. Abolpour, Closure properties for BL-general fuzzy automata, submitted.
15) M. Shamsizadeh, M. M. Zahedi, Kh. Abolpour, Reduction of BL-general L-fuzzy automata, submitted.
16) Kh. Abolpour, M. M. Zahedi, Minimal Realization Of BL-General Fuzzy Automata, Proceedings of the 6th
IMT-GT Conference on Mathematics, Statistics and its Applications (ICMSA 2010) Universiti Tunku Abdul
Rahman, Kuala Lumpur, Malaysia.
17) Kh. Abolpour, M. M. Zahedi, BL-General Fuzzy Automata and Hyper Structures, Seventh International
Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD 2010), china.
18) Kh. Abolpour, M. M. Zahedi, BL-General Fuzzy Automata, 10th Iranian Congress on Fuzzy Systems, 2010
19) Kh. Abolpour, M. M. Zahedi, Accessible and Coaccessible General Fuzzy Recognizer, World congress
of international fuzzy systems association 2011 and Asia fuzzy systems society international conference
2011,surabaya, Indonesia.
20) Kh. Abolpour, M. M. Zahedi, Some Algebraic Operations on General Fuzzy Automata, World congress
of international fuzzy systems association 2011 and Asia fuzzy systems society international conference
2011,surabaya, Indonesia.
21) Kh. Abolpour, M. M. Zahedi, General fuzzy automata theory based on complete residuated lattice-valued
logic, 13th Iranian Congress on Fuzzy Systems, 2014.
22) M. Shamsizadeh, M. M. Zahedi, Kh. Abolpour, Quotient BL- general fuzzy automata, 4th Iranian Joint
Congress on Fuzzy and Intelligent Systems, 2015.
23) Kh. Abolpour, M. M. Zahedi, L-General Fuzzy Automata, 4th Iranian Joint Congress on Fuzzy and Intelligent
Systems, 2015.
24) Kh. Abolpour, M. M. Zahedi, M. Shamsizadeh, A Dynamic-Logical Perspective on General Fuzzy Automata,
6th Iranian Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems, 2018
25) M. Shamsizadeh, M. M. Zahedi, Kh. Abolpour, I-homomorphism for BL intuitionistuc General L-fuzzy
Automata, 6th Iranian Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems, 2018
26) Kh. Abolpour, M. M. Zahedi, M. Shamsizadeh, Minimal realization of BL-general fuzzy automata Based on
Myhill-Nerodes Theory, 7th Iranian Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems, 2019.
27) M. Shamsizadeh, M. M. Zahedi, Kh. Abolpour, Closure properties for BL-general fuzzy automata, 7th
Iranian Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems, 2019.
راست فازی، دوازدهمین ?? القا شده توسط همنهشت ?? ٢٨ ) دکتر خدیجه ابول پور، پروفسور محمد مهدی زاهدی، اتوماتای فازی عموم
کنفرانس سیستم های فازی ایران، ١٣٩١
اری با ژورنال های زیر در داوری مقالات: ?? هم
1. Iranian Journal of Fuzzy Systems.
2. Information Sciences.
3. Fuzzy Set and Systems
4. Journal of Applied Mathematics and Computing
:?? راهنمایی و مشاوره ی پایان نامه های دوره تحصیلات تکمیل
?? فازی (شهودی) عموم ‐L ١‐ استاد مشاور پایان نام هی دکتری تحت عنوان: اتوماتای
ه‐ارزشمانده کامل از دیدگاه رسته ای ?? ارشد تحت عنوان: نظریه اتوماتاها براساسمنطق مشب ?? ٢‐ استاد راهنمای پایا ننامه ی کارشناس
دو مسیره ?? ارشد تحت عنوان: متمم اتوماتای متناه ?? ٣‐ استاد راهنمای پایان نامه ی کارشناس
و جداسازی آن بر پایه ی آنالیز ترکیبی و اتوماتای فازی ?? ارشد تحت عنوان: تشخیصکاست ?? ۴‐ استاد راهنمای پایان نامه ی کارشناس
وریتم بهبود یافته برای تعیین اتوماتای فازی وزن دار ?? ارشد تحت عنوان: ال ?? ۵‐ استاد راهنمای پایان نامه ی کارشناس
نرمال n رهای ?? ارشد تحت عنوان: روی عمل ?? ۶‐ استاد مشاور پایان نامه ی کارشناس
رهای زیرفضا ابردوری ?? عمل ?? ارشد تحت عنوان: بررس ?? ٧‐ استاد مشاور پایان نامه ی کارشناس
ارشد تحت عنوان: استفاده از روش تجزیه آدومین برای حل معادله دیفرانسیل غیر معمول ?? ٨‐ استاد مشاور پایا ننامه ی کارشناس
در فضای هیلبرت ?? برای نگاشت های غیرتوسیع ?? روش تکراری عموم ?? ارشد تحت عنوان ی ?? ٩‐ استاد مشاور پایان نامه ی کارشناس

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 1 100 0 شنبه18:00 15:30 شماره کلاس 116م1عادی/دوشنبه18:00 15:30 شماره کلاس 116م1عادی/ 97/10/17 - 13:30 ترم اول 1397
ریاضی عمومی 2 515 0 نامشخص 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
ریاضی عمومی 2 515 0 شنبه11:45 09:15 شماره کلاس 207عادی/دوشنبه12:00 09:30 شماره کلاس 207عادی/ 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
ریاضی عمومی 2 515 0 شنبه15:30 13:00 شماره کلاس 116م1عادی/دوشنبه15:30 13:00 شماره کلاس 116م1عادی/ 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
ریاضی عمومی 2 515 0 یکشنبه11:00 08:00 شماره کلاس 121سمعی بصریعادی/ 97/10/19 - 13:30 ترم اول 1397
ریاضی عمومی 1 100 0 یکشنبه18:30 16:00 شماره کلاس 209عادی/سه شنبه18:30 16:00 شماره کلاس 209عادی/ 97/03/28 - 13:30 ترم دوم 1396
ریاضی عمومی 2 515 0 یکشنبه16:00 13:30 شماره کلاس 209عادی/سه شنبه16:00 13:30 شماره کلاس 209عادی/ 97/04/03 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 7 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه