×

 

سوابق تحصیلی

·         دوره دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

·         دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی اصفهان

·         دوره کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شیراز

 

سوابق اجرایی و کاری

·          مدیر کل امور پژوهشی واحد شیراز از مردادماه 1395   

.          رئیس دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از مرداد 1390 تا شهریورماه 1394

·         عضو شورای مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از مرداد 1390 تا شهریورماه 1394

·         معاون آموزشی- دانشجویی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از مرداد ماه 1389 تا مرداد 1390

·         عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از آذر ماه 1389 تاکنون

·         مدیر گروه گیاه­پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از دی ماه 1385 تا شهریورماه 1396

·         مدیر گروه کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی از شهریور 1390 تاکنون

·         مدیر گروه کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از بهمن ماه 1387 تا مرداد 1390 و مهر 1392 تاکنون

·         مسئول باشگاه پژوهشگران جوان واحد شیراز از بهمن ماه 1385 تا دی ماه 1386

·         مدیر داخلی «فصلنامه گیاه پزشکی» نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

·         عضو هیات اجرایی دهمین سمینار از سلسله سمینارهای منطقه ای سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، آذر 1385، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

·         عضو هیات اجرایی اولین همایش منطقه ای کاربرد فناوری های نوین در کشاورزی، دی ماه 1386، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

·         عضو هیات اجرایی دومین همایش منطقه ای کاربرد فناوری های نوین در کشاورزی، دی ماه 1387، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

·         عضو هیات اجرایی اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، اسفند ماه 1388، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

·         عضو هیات اجرایی دومین همایش علمی کشاورزی و توسعه پایدار، اسفند ماه 1389، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

·         رئیس کمیته فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از مرداد 1390 تا خرداد 1391

·         دبیر سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، اسفند 1393، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

·         عضو داوران مجله «آفات و بیماریهای گیاهی» و «فصلنامه گیاه پزشکی» و «حشره شناسی گیاهان زراعی» و «فصلنامه تحقیقات حشره شناسی»

·         عضو داوران مجلات بین المللی North-Western Journal of Zoology، African Journal of Agricultural Research، Iranian Journal of Animal Biosystematics ، Biharean Biologist

 افتخارات کسب شده

·         کسب رتبه دوم در بین دانشجویان دوره کارشناسی گیاهپزشکی ورودی 1372 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

·         کسب رتبه اول در بین دانشجویان دوره دکتری حشره شناسی ورودی 1382 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

·         برگزیده اولین دوره تجلیل از دانشجویان نمونه علمی و اخلاقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران از گروه حشره شناسی، اسفند 1383

·         رتبه اول پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1384

·         پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1385 (جزو هفت نفر برگزیده اول)

·         رتبه دوم پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1386

·         رتبه اول پژوهشگران برتر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1387

·         رتبه سوم پژوهشگران برتر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1388

·         رتبه سوم پژوهشگران برتر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1390

·         رتبه سوم پژوهشگران برتر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1391

·         رتبه دوم پژوهشگران برتر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1393

 زمینه کاری

·         مبارزه بیولوژیک با استفاده از دشمنان طبیعی، مدیریت آفات ، سیستماتیک زنبورهای Chaclidoidea  

 

سوابق پژوهشی

کتابها
 

·         جلائیان، مهدی، حسامی ، شهرام، کریمی، آزاده. 1390. حشره شناسی (مطابق با سرفصل ارایه شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دروس حشره‌شناسی دوره کارشناسی گیاه پزشکی). انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، 428 صفحه.
 

عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی فارسی
 

·         حسامی، ش، سیدالاسلامی، ح، عبادی، ر. 1380 . بررسی شکل شناسی زنبور Anagrus atomus (Hym., Mymaridae) پارازیتوئید تخم زنجرک موArboridia kermanshah (Hom., Cicadellidae) در اصفهان. نامه انجمن حشره شناسی ایران، جلد 21، شماره 1، صفحه 52-70.

·         فلاح زاده، م، حسامی، ش، مقدم، م.1381. اولین گزارش زنبورCoccophagus pseudococci (Hym., Aphelinidae) پارازیتوئید شپشک های آردآلود (Hom., Pseudococcidae) از ایران. نامه انجمن حشره شناسی ایران، جلد 22، شماره 1، صفحه 81-82.

·         فلاح زاده، م، حسامی، ش.1381. گزارش کفشدوزکNephus (Sidis) hieikeiاز ایران. نامه انجمن حشره شناسی ایران، جلد 22، شماره 2، صفحه 81-82.

·         قاری زاده، ا.، حسامی، ش. 1381. گزارش زنبور Metastenus concinnus (Hym.: Pteromalidae) پارازیتوئید کفشدوزکCryptolaemus montrouzieriاز ایران. نامه انجمن حشره شناسی ایران، جلد 22، شماره 2، صفحه 85-86.

·         حسامی، ش، آل منصور، ح ، سید ابراهیمی، س. 1383. زیست شناسی مقدماتی Leptocybe invasa (Hym.: Eulophidae) زنبور گالزای اوکالیپتوس در شیراز. نامه انجمن حشره شناسی ایران، جلد 24، شماره 2، صفحه 99 -108.

·         حسامی، ش، یفرمووا، ز ، سید ابراهیمی، س. 1385. گزارش Cirrospilus variegatus (Hym. Eulophidae) زنبور پارازیتوئید مگسهای مینوز در ایران. نامه انجمن حشره شناسی ایران، جلد 26، شماره 1، صفحه 93-94.

·         حسامی، ش، ابراهیمی،ا، استوان، ه، شجاعی، م، کمالی، ک، مقدم، م. 1386. اولین گزارش زنبور Metaphycus hodzhevanishvilii(Hym.: Encyrtidae) از ایران. مجله آفات و بیماری های گیاهی، جلد 75 شماره 1، صفحه 130 (فارسی) و 41 (انگلیسی).

·         حسامی، ش، محمدی خرم آبادی، ع ، سید ابراهیمی، س. 1387. گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید (Hymenoptera:Chalcidoidea) از شپشک نخودی انجیر در استان فارس. نامه انجمن حشره شناسی ایران، جلد 28 شماره 1، صفحه 79-80.

·         کامل منش، م. م.، حسامی، ش.، نماینده، آ.، احمدی، ب.، دری، ح. ر. 1389. مکانیسم های مقاومت ژنوتیپ های مختلف لوبیا سفید به کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae) در شرایط گلخانه. فصلنامه گیاه پزشکی (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)، جلد دوم شماره 2، صفحه 111-125.

·         حقیقی، ر.، استوان، ه.، حسامی، ش. 1390. اولین گزارش گونهCaudacheles khayae (Acari : Cheyletidae)  از ایران. فصلنامه گیاه پزشکی (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)، جلد 3 شماره 1، صفحه 79-84.

·         بی پروا، ز.، استوان، ه.، حقانی، م.، حسامی، ش. 1390. شناسایی پارازیتوئیدها و پارازیتیسم فصلی شب‌پره مینوز برگ مرکباتPhyllocnistis citrella (Lep.: Gracillaridae) در شیراز. فصلنامه گیاه پزشکی (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)، جلد 3 شماره 4، صفحه 297-304.

·         حسامی، ش.، محمدی خرم آبادی، ع.، جاپوشویلی، ج.، سیدابراهیمی، س. 1392. گزارش جدیدMetaphycus bogdanovikatkovi(Hym.; Encyrtidae)  برای فون حشرات ایران. نامه انجمن حشره شناسی ایران، دوره 33 شماره 3، صفحه 85-86.

·         فرحی، س.، حسامی، ش.، غیبی، م. 1392. مطالعه اثر گونه شته و میزبان گیاهی آن روی تغذیه و طول عمربالتوری سبزChrysoperla carnea (Neur: Chrysopidae). فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی، 6(1): 28-35.

·         حسامی، ش.، بورکهارت، د.، فرحی، س. 1393. اولین گزارش گونهPsyllopsis narzykulovi Baeva (Hemiptera: Psyllidae) روی زبان گنجشک در ایران ، تحقیقات آفات گیاهی ، جلد ۴، شماره ۳، ص ۸۷-۹۱.

·         مومن زاده، س.، حسامی، ش.، غیبی، م. 1393. ویژگی های زیستی شب‌پره هندی   Plodia interpunctella (Lep.:Pyralidae)  روی انجیر خشک در دماهای مختلف در شرایط آزمایشگاه. فصلنامه گیاه پزشکی (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)، جلد 6، شماره 1، صفحات 29-39.


عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی خارجی
 

- Hesami, S., Seyedoleslami, H., Ebadi, R. 2004. Biology of Anagrus atomus (Hym., Mymaridae), an egg parasitoid of the grape leafhopper Arboridia kermanshah (Hom., Cicadellidae). Entomological Science, 7: 271-276. (ISI, IF. 1.116)

- Hesami, S., Akrami, M. A., Baur, H. 2005. Leucospis dorsigera Fabricius (Hymenoptera, Leucospidae) as a hyperparasitoid of Cerambycidae (Coleoptera) through Xoridinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in Iran. Journal of Hymenoptera Research, 14 (1): 66-68. (ISI, IF. 0.966)

- Hesami, S., and Fallahzadeh, M. 2005. Recorded species of mealybug parasitoids of the genus Anagyrus (Hymenoptra; Encyrtidae) from Fars province of Iran. Caspian Journal of Environmental Sciences, 3(1): 67-72.
- Hesami, S., Yefremova, Z. Ebrahimi. E. & Ostovan, H. 2006. Little known and new species of Eulophidae from Iran (Hymenoptera, Chalcidoidea). Entomofauna, Band 27, Heft 28: 393-402
.

- Hesami, S., Etebari, K., Pourbabaei, H. and Kamelmanesh, M. M. 2007. Spatial distribution of Mulberry thrips,Pseudodendrothrips mori Niwa (Thysanoptera: Thripidae). Zoological Research, 28 (3): 265-270. (ISI)

- Hesami, S., Yefremova, Z. Ebrahimi. E. & Ostovan, H. 2008. Note referring to the description of Diglyphus scapus(Hymenoptera:Eulophidae). Journal of Entomological Society of Iran, 27(2), Supplement: p. 27. (ISI)

- Hesami, S., Behzadi, M. R., Ebrahimi, E., Miresmaili, S. S. & Doganlar, M. 2008. Report of Torymus lapsanae (Hym.: Torymidae), a parasitoid of Diplolepis rosae (Hym.: Cynipidae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran, 27(2), Supplement: 17-18. (ISI)

 -Hesami, S. Seyedoleslami, H., Hatami, B. 2009. Impact of overwintering refugia of Anagrus atomus (Hym., Mymaridae) on egg parasitism of grape leafhopper Arboridia Kermanshah (Hem., Cicadellidae). Plant Protection Journal, 1(1): 94-106.

- Hesami, S., Ebrahimi, E., Ostovan, H., Shojai, M., Kamali, K., Yefremova, Z., Yegorenkova, E. 2010. Contribution to the study of Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of Fars province of Iran: I- subfamilies Entedoninae and Tetrastichinae. Munis Entomology and Zoology, 5(1): 148-157. (ISI)

Hesami, S., Ebrahimi, E., Ostovan, H., Yefremova, Z. 2010. Contribution to the study of Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of Fars province of Iran: II- Subfamilies Entiinae and Eulophinae, with a checklist of Eulophidae of Iran. Plant Protection Journal, 2(3): 239-253.

Shafiee, S., Hesami, S., Madjdzadeh, S.M., Gheibi, M. New records of Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from Iran. Linzer Biologische Beitrage (accepted to publish). (ISI)

Mohammadi Khoramabadi, A., Hesami, S., Shafiee, S. A contribution to the knowledge of the fauna of Ichneumonidae in Rafsanjan county of Kerman province, Iran. Entomofauna (accepted to publish).


عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر داخلی
 

·         حسامی، ش، سیدالاسلامی، ح، حاتمی، ب. 1381. اثر پناهگاه زمستانگذرانی زنبور Anagrus atomus (Hym., Mymaridae)  روی فراوانی آن و پارازیتیسم تخم زنجرک مو Arboridia kermanshah (Hom., Cicadellidae)  در اصفهان. پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه رازی کرمانشاه.

·         حسامی، ش، سیدالاسلامی، ح، عبادی، ر. 1381. معرفی زنبورAnagrus atomus (Hym., Mymaridae) پارازیتوئید تخم زنجرک مو Arboridia kermanshah (Hom., Cicadellidae) در اصفهان و زیست شناسی آن در آزمایشگاه. پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه رازی کرمانشاه.

·         اعتباری، ک، حسامی ، ش. 1381. بررسی فون بال‌ریشکداران (Thysanoptera) باغات انگور استان اصفهان. پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه رازی کرمانشاه.

·         فلاح زاده، م، حسامی، ش. 1382. دشمنان طبیعی مگس سفید زبان گنجشکSiphoninus phyllireaدر شیراز. دومین سمینار علمی کاربردی گل و گیاهان زینتی ایران، محلات.

·         فلاح زاده، م، حسامی، ش. 1383. مطالعه دشمنان طبیعی شپشکMaconellicoccus hirsutusدر منطقه جهرم. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه تبریز.

·         حسامی، ش، فلاح زاده، م. 1383. معرفی هیپرپارازیتوئیدهایAnagyrus spp. (Hym.: Encyrtidae) پارازیتوئید شپشکهای آرد آلود در استان فارس. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه تبریز.

·         حسامی، ش، فلاح زاده، م. 1383. مطالعه دشمنان طبیعی شپشک آرد آلود مرکباتNipaecoccus viridis  در منطقه جهرم. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه تبریز.

·         فلاح زاده، م، حسامی، ش، آل منصور، ح. 1383. سفیدبالکهای مرکبات و دشمنان طبیعی آنها در منطقه جهرم. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه تبریز.

·         حسامی، ش، ابراهیمی، ا، استوان ، ه، یفرمووا، ز، یگورنکووا، ک، شجاعی، م، کمالی، ک. 1387. معرفی بخشی از فون زنبورهای خانواده Eulophidae (Hym.: Chalcidoidea) در استان فارس. هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه بوعلی سینا همدان.

·         سبحانی، م ج، استوان، ه، حسامی، ش،کاظمینی، ف. 1390. کنه های خانواده ، Macrochelidae (Acari: Mesostigmata)  در منطقه رامجرد، استان فارس، ایران. نخستین کنگره کنه شناسی ایران، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان، ایران.

·         حسامی، ش، غیبی، م، فلاح زاده، م. 1391. زیست شناسی و دینامیسم جمعیت پسیل زبان گنجشکPsyllopsis repens (Hem.: Psyllidae)  در شیراز. بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، دانشگاه شیراز.

·         خلیلی، ا.، مهدیان، ک.، حسامی، ش.، ایزدی، ح. 1391. بررسی طول دوره مراحل مختلف رشدی و بقاءکفشدوزکMenochilus sexmaculatusروی شته خرزهرهAphis nerii Boyer de Fonscolombe  و تخم پروانه آردEphestia kueniella Zeller. بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، دانشگاه شیراز.

·         یزدان پناه، ش.، استوان، ه.، حسامی، ش.، خانجانی، م. 1391. فون کنه های زیر راسته Prostigmata  در منطقه کوهمره سرخی استان فارس. بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، دانشگاه شیراز.

·         یزدان پناه، ش.، استوان، ه.، حسامی، ش.، خانجانی، م. 1391. کنه های خاکزی مرتبط با درختان بلوط در منطقه کوهمره سرخی استان فارس. بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، دانشگاه شیراز.

·         خلیلی، ا.، مهدیان، ک.، حسامی، ش.، ایزدی، ح. 1391. مقایسه خصوصیات رشدی کفشدوزک Menochilus sexmaculatus (Col.: Coccinellidae)  با تغذیه از شته خرزهرهAphis nerii و تخم پروانه بید غلاتSitotroga cerealellaاولین همایش ملی پسته محور توسعه اقتصادی، 17 اسفند 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان.

·         دیدار، ع.، غیبی، م.، حسامی، ش. 1391. بررسی برنامه IPM کنه های تارتنTetranychus urticae  با بکارگیری تریپس شکارگرScolothrips longicornis و صابون حشره کش پالیزین تحت شرایط آزمایشگاهی. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی، 16 آذر 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا.

·         خلیلی، ا.، مهدیان، ک.، حسامی، ش.، ایزدی، ح. 1392. واکنش تابعی حشرات ماده کفشدوزک شکارگر Menochilus sexmaculatusبه پوره های سن چهار شته خرزهره Aphis nerii . ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، دانشگاه کردستان.

·         کرم بخش، م.، فرح بخش، ع. ن.، حسامی، ش. 1392. کارایی علف کش های مختلف در کنترل علف هرز اویارسلام ارغوانیCyperus rotundus .  دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، 13-14 آذر 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه.

·         شفیعی، س.، حسامی، ش. 1393. فهرست زنبورهای خانواده Eulophidae در جنوب ایران. مجموعه مقالات سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، 13-14 اسفند، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.


عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر خارجی
 

Hesami, S., Seyedoleslami, H. and Ebadi, R. 2002. Morphological study of Anagrus atomus (Hym.; Mymaridae) an egg parasitoid of grape leafhopper, Arboridia kermanshah (Hom. ; Cicadellidae) in Isfahan. 5th International conference of Hymenopterists, June 2002, Beijing, China.

Hesami, S., Fallahzadeh, M. and Seyedebrahimi, S. 2005. Natural enemies of the Citrus Mealybug Nipaecoccus viridis(Homoptera: Pseudococcidae) in Fars province of Iran. 5th Asia-Pacific Congress of Entomology, Jeju, South Korea, October 18-21, p. 95.

Fallahzadeh, M., Hesami, S. and Alemansoor, H. 2005. Citrus whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) and their natural enemies in Jahrom region of Fars province. 5th Asia-Pacific Congress of Entomology, Jeju, South Korea, October 18-21, p. 95.

Hesami, S., Seyedoleslami, H. 2008. Impact of overwintering refugia of Anagrus atomus Hymenoptera, Mymaridae) on egg parasitism of grape leafhopper Arboridia kermanshah (Homoptera, Cicadellidae). 60th International Symposium on Crop Protection, Gent, Belgium, May 20, 2008.

Hesami, S., Ostovan, H., Ebrahimi, E. 2009. Some biological characteristics of Closterocerus formosus parasitoid ofLiriomyza trifolii on cucumber. 61th International Symposium on Crop Protection, Gent, Belgium, May 19, 2009.

Hesami, S., Ostovan, H., Ebrahimi, E. 2009. Some biological characteristics of Closterocerus formosus parasitoid ofLiriomyza trifolii on cucumber. 6th Asia-Pacific Congress of Entomology, Beijing, China, 18-22 October, 2009.

Gheibi, M., Hesami, S., Soleymannejadian, E. 2009. Some biological characteristics of the parasitoid wasp, Habrobraconhebetor (Hymenoptera: Braconidae). 6th Asia-Pacific Congress of Entomology, Beijing, China, 18-22 October, 2009.

Hesami,S., Gheibi, M., Behzadi, M.R., Seyedebrahimi, S. 2010. Rose gall wasp, Diplolepis rosae (Hym., Cynipidae) and its associated wasps in Iran. IXth European Congress of Entomology, Budapest, Hungary, 22-27 August 2010.

Hesami, S., Farahi, S., Gheibi, M. 2011.Effect of different host plants of normal wheat aphid (Sitobion avenae) on the feeding and longevity of green lacewing (Chrysoperla carnea). International Conference on Asia Agriculture and Animal. July 2-3, 2011, Hongkong, China.

Gheibi, M., Hesami, S. 2011. Life table and reproductive table parameters of Scolothrips longicornis (Thysanoptera: Thripidae) as a predator of two-spotted spider mite, Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae). International Conference on Asia Agriculture and Animal. July 2-3, 2011, Hongkong, China.

Hesami, S., Farahi, S., Gheibi, M. 2011. Effects of Aphid Host Plant on a Generalist Predator, Chrysoperla carnea. International Conference on Agricultural, Biosystems, Biotechnology and Biological Engineering, 25-26 Dec. Bangkok, Thailand.

Khalili, E., Mahdian, K., Hesami, S., Izadi, H. 2012. Development and survival of Menochilus sexmaculatus (Col.: Coccinellidae) on Aphis nerii and eggs of Ephestia kueniella Zeller. International Symposium on Insects, 3-5 December, Kuala Lampur, Malaysia.

Yazdanpanah, Sh., Saboori, A., Ostovan, H., Hesami, S. 2013. First report of the genus Tanaupodus (Acari: Trombidiformes: Tanaupodidae) and correction of the previous report of this family from Iran. the Second International Persian Congress of Acarology, 29–31 August 2013, Karaj, Iran.

عنوان راهنمایی رساله های دکتری

عنوان مشاوره رساله های دکتری 
 

سلمی سادات سیدابراهیمی. بررسی مقاومت و سازوکار آن در جمعیت های مختلف Aphis gossypii Glover (Hem: Aphididae)نسبت به ایمیداکلوپرید در استان فارس. دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، گروه حشره شناسی


عنوان راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
 

·         راحله کاوه. 1390. مطالعه دموگرافی شب پره هندیPlodia interpunctella در تغذیه از مغز پسته. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         مهران رضایی. 1390. شناسایی شته های درختان سیب و پارازیتوئیدهای آن در منطقه سپیدان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         سرور ابراهیمی. 1391. بررسی فون بال ریشکداران (Thysanoptera) در منطقه علوم و تحقیقات فارس. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         مهدی منصورآبادی. 1392. بررسی ریزساختارهای سلول های لوله گوارش سن گندم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         سپیده شفیعی. 1392. بررسی فون زنبورهای خانواده Eulophidae در منطقه کوهپایه استان کرمان. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         سعید مومن زاده خبیصی. 1392. مطالعه دموگرافی شب پره هندیPlodia interpunctella در تغذیه از انجیر خشک. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         شیدا درویشی هفشجانی.1393. نرخ شکارگری کفشدوزکHippodamia variegata (Col : Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاهی روی شتهNasonovia ribisnigri (Hem.:Aphididae) . دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         سارا رحیمی.1393. شپشک های گیاهی (Hemiptera: Coccoidea) و دشمنان طبیعی آنها در فضای سبز شهری شیراز. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         یزدانبخش طاهری.1393. کاربرد حشره کش اسپیروتترامات و قارچBeauveria bassiana برای مبارزه با تریپس پیازThrips tabaci.دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         فاطمه کارگریان.1393. بررسی بیوسیستماتیک زنبورهای خانواده Braconidae در بخش هایی از استان فارس. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، گروه زیست شناسی جانوری.


عنوان مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد
 

·         محمد جواد سبحانی. 1389. بررسی فون کنه‌های خانواده Macrochelidae ( Acari: Mesostigmata) در منطقه رامجرد (استان فارس) . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         شیما یزدان پناه. 1390. فون کنه های زیر راسته پیش استیگمائیان Prostigmata در جنگل های بلوط منطقه کوهمره سرخی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         فاطمه سیادت. 1390. اثر کشندگی و سمیت تنفسی اسانس موردMyrtus communis روی حشرات کامل شپشه آردTriboliumcastaneum و شپشه برنجSitophilus oryzae,. دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         عبدالرحمن فرزام. 1390. بررسی تاثیر توام دو علف کش و یک حشره کش در کنترل علف های هرز و آفات خاکزی مزارع تنباکو شهرستان برازجان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه شناسایی و مبارزه با علفهای هرز.

·         عاطفه دیدار.1390.مقایسه اثر سمیت حشره کش آبامکتین و صابون حشره کش پالیزین روی کنه تارتن دولکه ایTetranychus urticaeو تریپس شکارگرScolothrips longicornis در شرایط آزمایشگاهی. دانشگاه آزاد اسلامی جهرم، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         روشنک رهنورد. 1391. نقش باکتری های مولد هسته یخ به عنوان عوامل بیوکنترل کرم ساقه خوار برنج و سوسک چهار نقطه ای حبوبات. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، گروه بیماری شناسی گیاهی.

·         الهام خلیلی. 1391. بررسی زیست شناسی و کارایی کفشدوزک زیگزاگی شش نقطه ای در شرایط آزمایشگاهی. دانشگاه ولی عصر رفسنجان، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         رضا حقیقی گلستانی. 1392. فون کنه های مرتبط با سوسکهای چوبخوار نارون (Curculionidae:Scolytinae) در مرکز علوم و تحقیقات فارس. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         جوانه قراباغی. 1392. مدل پراکنش کرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae در ایران با تاکید بر اقلیم های استان فارس. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         مریم کرم بخش. 1392. مقایسه کارآیی علف کش های مختلف در کنترل علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) . دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، گروه شناسایی و مبارزه با علفهای هرز.

·         محمد یوسفی هزاری. 1392. زیست شناسی و رفتار شکارگری سن شکارگرOrius sp. روی شته جالیزAphis gossypii . دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         سید اصغر آل حسین. 1392. فون کنه های مرتبط با سوسکهای چوبخوار کاج خانواده Scolytidae در منطقه پالایشگاه شیراز. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         انصاری. 1392. اثر سم آزادیراختین بر شته رز. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         لیلا حقیقت. 1392. اثرات علف کشهای توتال، آتلانتیس و آکسیال بر کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ مزارع گندم. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، گروه شناسایی و مبارزه با علفهای هرز.

·         سحر بصیری. 1393. بررسی اثر حشره کشی ابرون اسپید روی کنه دونقطه ایTertranychus urticae در شرایط گلخانه ای. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی.

·         نجمه زارعی.1393. خصوصیات زیستی کرم پیله خوار Heliothis sp. (Lep.: Noctuidae) روی ارقام مختلف لوبیا در شرایط مزرعه در منطقه دشت بکان شهرستان اقلید. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی.

 

مدیر کل امور پژوهش
شهرام حسامی، عضو هیات علمی و مدیر کل امور پژوهشی