فرمهای پژوهشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم درخواست امتیاز استاد راهنما یا مشاوره پایان نامه ارشد ودکترا دانلود (114.0k)
فرم درخواست امتیاز سخنرانی دانلود (113.5k)
بخشنامه مجلات دانلود (599.0k)
فرم توجیهی تاسیس مراکز تحقیقاتی دانلود (164.7k)
فرم درخواست برگزاری کارگاه­های روش­ شناسی تحقیق دانلود (43.9k)
شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن علمی دانلود (626.6k)