تماس با حوزه معاونت پژوهشی

 

نام بخش

شماره تلفن

مسئول دفتر معاونت پژوهشی

071-36191536

مدیرکل امور پژوهشی

071-361915047

مدیر ارتباط با صنعت

071-36191461

مدیر اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها

071-36191507

کارشناسان امور پژوهشی

071-36191541

کارشناس سامانه پژوهشیار

071-36191293

کارشناس مسئول مراکز سمعی و بصری

071-36191235

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

071-36191460

دفتر انجمن های علمی

071-36191460

پژوهش دانشکده کشاورزی و علوم پایه

071-36191540

پژوهش دانشکده مهندسی 1

071-36191670

پژوهش دانشکده مهندسی 2

071-36191625

پژوهش دانشکده اقتصاد و مدیریت

071-36191348

پژوهش دانشکده حقوق و علوم انسانی

071-36191431

پژوهش دانشکده هنر و معماری

071-36412517

داخلی 328

پژوهش دانشکده دندانپزشکی

071-38216336

داخلی204