تماس با حوزه معاونت پژوهشی

نشانی پستی معاونت پژوهش و فناوری  : شیراز کیلومتر 5 جاده شهر صدرا- پردیس دانشگاه آزاد اسلامی ساختمان مدیریت طبقه اول


تلفن معاونت پژوهش و فناوری :    36191536-071        


دورنگار معاونت پژوهش و فناوری  : 071-36410068       


تلفن سایر بخشهای معاونت پژوهش و فناوری  
 

نام بخش

شماره تلفن

مسئول دفتر معاونت پژوهش

36191536-071

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

36191245-071

کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات

36191244-071

کارشناس امور پژوهشی

36191560-071

کارشناس تشویقی ریالی

36191541-071

کارشناس طرح و برنامه و بودجه

3161538-071