اهم وظایف مدیریت کل پژوهشی

 
 • انجام بررسیهای لازم و اخذ تصمیمات ضروری درخصوص فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی واحد دانشگاهی در چهارچوب تصمیمات کلی دانشگاه.
 •  ساماندهی، گسترش و تقویت فعالیتهای پژوهشی استادان و دانشجویان
 •  تهیه و تنظیم برنامه ها و اولویت های پژوهشی در راستای توسعه و رشد علمی کشور
 •  تدوین برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت پژوهشی واحد با هماهنگی سایر مدیریت ها و معاونتهای واحد 
 •  نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های صادره از سازمان مرکزی و مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه
 •   ارزشیابی و ارزیابی فعالیت ها و عملکرد فعالیت های پژوهشی گروه های آموزشی دانشگاه
 •  پیش بینی کتب و نشریات مورد نیاز کتابخانه های واحد و اقدامات لازم جهت تهیه آنها و نیازسنجی از گروه های آموزشی برای چاپ کتب
 •  تقویت، توسعه و هدایت طرح های پژوهشی با اولویت های پژوهشی کاربردی و هدفمند به استناد سند چشم انداز توسعه ملی
 •  برنامه ریزی و سیاستگذاری برای ایجاد ارتباط با سایر واحدها و دانشگاههای داخلی و خارجی در زمینه های مختلف پژوهشی و تحقیقاتی در چهارچوب تصمیمات کلی دانشگاه
 •  نظارت بر انجام خدمات سمعی و بصری مورد نیاز دانشگاه
 •  راهنمایی، ترغیب و تقویت انجمن های علمیادبی و هنری دانشجویی
 •   بررسی پیشنهادات دفاتر و ادارات واحد در زمینه امور پژوهشی و تعیین اولویت هریک از آنها با توجه به امکانات موجود.
 •  پیشنهاد بودجه و سایر نیازمندی های پژوهشی دانشگاه با رعایت اولویت ها و سیاستهای کلی واحد
 • انجام سایر امور مربوط به پژوهش مانند نشستهای علمی، کنفرانس­های ملی و بین المللی، فرصت­های با سیاست هدفمندسازی اجرای آنها
 •  تهیه گزارشات لازم از اقدامات و مراحل پیشرفت فعالیتهای پژوهشی واحد