اداره انتشارات

وظایف بخش انتشارات

  • کمک به ارتقا سطح دانش و پژوهش
  • محققانه ایجاد زمینه مناسب برای عرضه افکارو اندیشه های استادان  و چاپ و نشر ترجمه، تألیف و تصحیح  و  نشر کتب دانشگاهی درسی 
  •  تدوین و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی
  •  دریافت درخواستهای بررسی آثار
  •  بررسی و ارزیابی کتابهای درخواست شده
  • اخذ مجوزهای لازم برای چاپ و نشر کتاب
  •  توزیع کتابهای منتشر شده