« بازگشت

سرفصل رشته های دانشکده علوم وکشاورزی و فناوری های نوین

اسناد
عنوان توضیح دانلود
حشره شناسی کشاورزی دکترای تخصصی دانلود (1,255.9k)
مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (473.1k)
مهندسی فضای سبز- کارشناسی دانلود (861.3k)
مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی کارشناسی دانلود (1,526.5k)
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی واصلاح گیاهان دارویی،ادویه ای و عطری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (930.6k)
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی واصلاح درخت کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (930.6k)
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس ازبرداشت محصولات باغبانی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (930.6k)
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزیها کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (930.6k)
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی-فیزیولوژی واصلاح سبزی ها کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (930.6k)
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (930.6k)
مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,181.5k)
مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (491.0k)
مهندسی کشاورزی -خاکشناسی گرایش پیدایش رده بندی و ارزیابی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,921.9k)
مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (439.2k)
مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,110.7k)
مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (406.5k)