نمایش نظرسنجی

سوال
% آرا
0% 0 a. 1
100% 1 b. 2
0% 0 c. 3
0% 0 d. 4
0% 0 e. 5

کل آرا: 1