پخت و توزیع غذای دانشجویان ، استادان و کارکنان

پخت و توزیع غذای دانشجویان ، استادان و کارکنان


1395-4-28

 

 

« آگهـی  مـناقصه عمـومی »

  دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد پخت و توزیع غذای دانشجویان ، استادان  و کارکنان این دانشگاه در محل سلف سرویس پردیس (واقع در کیلومتر 5  جاده  صدرا )، دانشکده هنر و معماری ( صدرا )  و دانشکده دندان پزشکی ( خیابان قاآنی جنوبی ) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید . 

لذا کلیه شرکت های دارای مجوز مربوطه و یا افراد واجد شرایط می توانند از تاریخ درج این آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت اوراق مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه 

به آدرس : www.iaushiraz.ac.ir  یا به نشانی : شیراز – کیلومتر 5 جاده صدرا- قبل از پل راه  آهن- سایت پردیس- دانشکده علوم- طبقــه سوم- اداره تــدارکات (تلفن : 36410057 ) مراجعه نمایند.

 

تذکر 1 : میزان سپرده شرکت در مناقصه باید نقدا به حساب سیبا شماره 0108217371001 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی شیراز واریز و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه گردد . ضمنا مبلغ سپرده نمی بایست از یک درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد.

 

 تذکر2 : دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات واصله  دارای اختیار تام می باشد. ضمنا پرداخت هزینه درج آگهی مناقصه در روزنامه های (استانی و کشوری) بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

  

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آدرس کوتاه :