دسترسی سریع
×

معرفی بخشنامه‌های مرتبط با فعالیتهای پژوهشی و فناوری جهت بهره گیری در شیوه نامه نوع همکاری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی(الف و ب)

معرفی بخشنامه‌های مرتبط با فعالیتهای پژوهشی و فناوری جهت بهره گیری در شیوه نامه نوع همکاری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی(الف و ب)


معرفی بخشنامه‌های مرتبط با فعالیتهای پژوهشی و فناوری جهت بهره گیری در شیوه نامه نوع همکاری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی(الف و ب)

 
بسیار مهم و حائز اهمیت:
 
 قابل توجه اعضای محترم هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس
 معرفی بخشنامه‌های مرتبط با فعالیتهای پژوهشی و فناوری جهت بهره گیری در شیوه نامه نوع همکاری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی(الف و ب)
 
 به منظور آشنایی بیشتر اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با فعالیتهای پژوهشی و فناوری قابل استفاده در شیوه نامه نوع همکاری اعضای  محترم هیئت علمی(الف و ب) ، بخشنامه ها و آیین‌نامه های مربوطه، به شرح زیر معرفی می گردد.
 
 لازم به ذکر است، بعد از مشخص شدن جزئیات اجرایی این شیوه‌نامه، در اولین فرصت کارگاه‌های آموزشی در سطح واحدهای استان برگزار خواهد شد.
 
۱- شیوه نامه اقتصاد دانش بنیان (به شماره ۱۰/۸۵۵۹ مورخ ۹۸/۰۲/۱۸)
 
۲- آیین نامه جامع بازار فناوری، سرای نوآوری و مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان (به شماره ۱۰/۶۲۸۱۴ مورخ ۹۸/۱۰/۰۴)
 
۳- آیین نامه حمایت از فعالیت‌های فناورانه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (به شماره ۱۰/۲۱۲۳ مورخ ۹۹/۰۸/۱۷)
 
۴- آیین نامه اجرایی مراکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی (به شماره ۱۰/۲۴۰۲۰ مورخ ۹۸/۰۴/۳۰)
 
۵- دستورالعمل تشویقی نظام پایش آزاد (به شماره ۱۰/۶۲۲۰۴ مورخ ۹۸/۱۰/۰۳)
 
۶- آیین‌نامه‌های کرسی های نظریه پردازی تخصصی و کرسی های ترویجی (خصوصاً  آیین‌نامه شماره ۱۱/۲۰۶ مورخ ۹۷/۰۲/۱۶)
 
۷- آیین‌نامه‌های مرتبط با طرح های پژوهشی (خصوصاً آیین‌‌نامه‌ شماره ۱۰/۲۰۷۶ مورخ ۹۹/۰۸/۰۷)
 
۸- بخشنامه نظام جامع پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه ای دانشگاه آزاد اسلامی (پایش) (به شماره ۱۰/۵۲۴۳۲ مورخ ۹۸/۰۸/۲۶)
 
۹- شیوه نامه واحدهای پژوهشی(مراکز تحقیقاتی) (به شماره ۱۰/۲۴۰۱۹ مورخ ۹۸/۰۴/۳۰)
 
۱۰- بخشنامه مأموریت مطالعاتی در دانشگاه ها و مراکز علمی جامعه و صنعت (به شماره ۱۰/۶۹۳۱۸ مورخ ۹۸/۱۰/۲۸)
 
۱۱- شیوه نامه اجرایی تأسیس و فعالیت کانون های دانشگاه، صنعت و جامعه (به شماره  ۱۰/۶۸۴۴۳ مورخ ۹۸/۱۰/۲۴)
 
۱۲- شیوه نامه ساختار و وظایف کنسرسیوم واحدهای پژوهشی دانشگاه و دستورالعمل تشویقی نظام پایش (به شماره ۱۰/۶۳۹۸۷ مورخ ۹۸/۱۰/۰۹)
 
۱۳- دستورالعمل برنامه ریزی دوره های آموزشی کوتاه مدت آزمایشگاهی و کارگاهی (به شماره ۱۰/۵۸۷۲۲ مورخ ۹۸/۰۹/۱۹)
 
 
شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس
آدرس کوتاه :