قابل توجه دانشجویان محترم: جهت اخذ کارت امتحان از تاریخ 09/03/96 با مراجعه به سایت دانشگاه اقدام نمائید...

قابل توجه دانشجویان محترم: جهت اخذ کارت امتحان از تاریخ 09/03/96 با مراجعه به سایت دانشگاه اقدام نمائید...


قابل توجه دانشجویان محترم:
 
جهت اخذ کارت امتحان از تاریخ 09/03/96 با مراجعه به سایت دانشگاه اقدام نمائید لازم به ذکر است کارتهایی که قبل از تاریخ فوق گرفته شود فاقد اعتبار می باشد.
آدرس کوتاه :