رشته های بدون آزمون مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

رشته های بدون آزمون مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 

ردیف

رشته و گرایش

نظام آموزشی

گروه آموزشی

1

الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان

تمام وقت

علوم انسانی

2

آب و هوا شناسی

تمام وقت

علوم پایه

3

آمار و کاربردها

تمام وقت

علوم پایه

4

تربیت دبیری زبان انگلیسی

تمام وقت

زبان خارجی

5

حسابداری

تمام وقت

علوم انسانی

6

حقوق

پاره وقت

علوم انسانی

7

ریاضیات و کاربردها

تمام وقت

علوم پایه

8

زبان و ادبیات عربی

تمام وقت

علوم انسانی

9

زبان و ادبیات عربی

پاره وقت

علوم انسانی

10

زبان و ادبیات فارسی

تمام وقت

علوم انسانی

11

زمین شناسی

تمام وقت

علوم پایه

12

ژئومورفولوژی

تمام وقت

علوم پایه

13

علوم اقتصادی -  اقتصاد بازرگانی

تمام وقت

علوم انسانی

14

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

پاره وقت

علوم انسانی

15

علوم اقتصادی – اقتصاد صنعتی

تمام وقت

علوم انسانی

16

علوم اقتصادی – اقتصاد نظری

تمام وقت

علوم انسانی

17

علوم اقتصادی – اقتصاد نظری

پاره وقت

علوم انسانی

18

علوم سیاسی

تمام وقت

علوم انسانی

19

علوم سیاسی

پاره وقت

علوم انسانی

20

علوم مهندسی- ریاضی مهندسی

تمام وقت

علوم پایه

21

علوم و مهندسی آب

تمام وقت

علوم کشاورزی

22

علوم و مهندسی آب

پاره وقت

علوم کشاورزی

23

علوم و مهندسی خاک

تمام وقت

علوم کشاورزی

24

علوم و مهندسی خاک

پاره وقت

علوم کشاورزی

25

علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش

تمام وقت

علوم انسانی

26

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

تمام وقت

علوم انسانی

27

فقه و حقوق اسلامی

تمام وقت

علوم انسانی

28

فلسفه و حکمت اسلامی

تمام وقت

علوم انسانی

29

فیزیک

تمام وقت

علوم پایه

30

فیزیک

پاره وقت

علوم پایه

31

فیزیک – فیزیک ماده چگال

تمام وقت

علوم پایه

32

مترجمی زبان انگلیسی

تمام وقت

زبان خارجی

33

مترجمی زبان انگلیسی

پاره وقت

زبان خارجی

34

مدیریت بازرگانی

تمام وقت

علوم انسانی

35

مدیریت بازرگانی

پاره وقت

علوم انسانی

36

مدیریت بیمه

تمام وقت

علوم انسانی

37

مدیریت صنعتی

تمام وقت

علوم انسانی

38

مدیریت صنعتی

پاره وقت

علوم انسانی

39

موسیقی

تمام وقت

هنر

40

مهندسی بهره برداری راه آهن

تمام وقت

فنی مهندسی

41

مهندسی پلیمر –پلیمر

تمام وقت

فنی مهندسی

42

مهندسی پلیمر -رنگ

تمام وقت

فنی مهندسی

43

مهندسی شهرسازی

تمام وقت

فنی مهندسی

44

مهندسی شیمی

تمام وقت

فنی مهندسی

45

مهندسی صنایع

تمام وقت

فنی مهندسی

46

مهندسی صنایع – ایمنی صنعتی

تمام وقت

فنی مهندسی

47

مهندسی فضای سبز

تمام وقت

علوم کشاورزی

48

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

تمام وقت

فنی مهندسی

49

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

پاره وقت

فنی مهندسی

50

مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات

تمام وقت

فنی مهندسی

51

مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی

تمام وقت

علوم کشاورزی

52

مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی

پاره وقت

علوم کشاورزی

53

مهندسی کشاورزی – گیاهپزشکی

پاره وقت

علوم کشاورزی

54

مهندسی مواد و متالوژی – مهندسی مواد

تمام وقت

فنی مهندسی

55

مهندسی مواد و متالوژی – مهندسی متالوژی

تمام وقت

فنی مهندسی

56

نقاشی

تمام وقت

هنر

57

نمایش – ادبیات نمایشی

تمام وقت

هنر

58

نمایش - کارگردانی

تمام وقت

هنر

59

مهندسی نفت – مخازن هیدروکربوری

تمام وقت

علوم کشاورزی

60

مهندسی نفت – بهره برداری از منابع نفت

تمام وقت

علوم کشاورزی

61

مهندسی نفت – حفاری و استخراج نفت

تمام وقت

علوم کشاورزی

62

مهندسی نفت – اکتشاف نفت

تمام وقت

علوم کشاورزی

 
آدرس کوتاه :