دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجویان شاهد و ایثارگر


دانشجوی شاهد و ایثارگر به آن دسته از دانشجویانی اطلاق می گردد که حائز یکی از شرایط ایثارگری زیر باشند:
۱ - فرزند و همسر شهید
۲ - فرزند و همسر و شخص آزاده
۳ - فرزند و همسر و شخص جانباز ۲۵٪ به بالا

مدارک مورد نیاز:
۱ - تصویر دو طرف کارت ایثارگری و یا معرفی نامه از طرف بنیاد شهید
۲ -  تصویر صفحه اول شناسنامه
۳ - تصویر دو طرف کارت ملی

آدرس کوتاه :