تاریخ پایان کلاسهای نیمسال دوم 1400-1399

تاریخ پایان کلاسهای نیمسال دوم 1400-1399


18 - 22 / بهمن ماه / 99

تاریخ پایان کلاسهای نیمسال دوم۱۴۰۰ -۱۳۹۹

غیر پزشکی      تاریخ پایان کلاس   ۱۴۰۰/۴/۳

پزشکی              تاریخ پایان کلاس ۱۴۰۰/۴/۱۰

آدرس کوتاه :