اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت منابع سازمانی(ERP)

نام درس مدیریت منابع سازمانی(ERP)
کد درس 930511
تعداد واحد 0
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز