اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

نام درس روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت
کد درس 930528
تعداد واحد 0
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز