اعضای هیات علمی

« بازگشت

مسائل جاری مدیریت اجرایی واحدهای تولیدی،خدماتی و طرحهای ...

نام درس مسائل جاری مدیریت اجرایی واحدهای تولیدی،خدماتی و طرحهای ...
کد درس 50511
تعداد واحد 0
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز