7 مورد تجدید مناقصه و مزایده مربوط به امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز