پیمایش

مناقصه انجام سرویس های ایاب وذهاب دانشجویان-کارت بلیط -96

مناقصه انجام سرویس های ایاب وذهاب دانشجویان-کارت بلیط -96


 

«آگهی مناقصه عمومی »

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در نظر دارد انجام سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان ، کارکنان و ابواب جمعی این دانشگاه از مسیرهای : 1- ایستگاه روبروی شهرک بزین به پردیس(کیلومتر 5 جاده صدرا) 2- از ایستگاه روبروی شهرک بزین به دانشکده هنر و معماری شهر صدرا 3- از پردیس دانشگاه به دانشکده هنر و معماری و بالعکس : به شیوه پرداخت کرایه مستقیم توسط دانشجویان (به صورت کارت بلیط ) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید لذا کلیه شرکت های دارای مجوز مربوطه و واجد شرایط می توانند از تاریخ درج این آگهی به مدت 10 روز کاری جهت دریافت اوراق مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه به آدرس : www.iaushiraz.ac.ir مراجعه نموده و پیشنهادات خود را در پاکت های لاک و مهر شده ضمن درج موضوع مناقصه بر روی پاکت ها به دبیرخانه محرمانه دانشگاه به آدرس : شیراز – کیلومتر 5 جاده صدرا- قبل از پل راه آهن- سایت پردیس – ساختمان مدیریت – طبقه دوم – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تسلیم نمایند. (تلفن: 36191219)

 

تذکر1- میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 000/000/100 ریال می باشد و باید نقدا به حساب سیبا شماره 0103760376004 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی شیراز واریز و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود.

تذکر 2- دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات واصله دارای اختیار تام می باشد. ضمنا پرداخت هزینه درج آگهی مناقصه در روزنامه های (استانی و کشوری) بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.ک6/6-96

 

اسناد مناقصه را از این قسمت دریافت نمائید

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار