پیمایش

مـزایده عمـومی غرفه زیراکس و بوفه مواد غذائی

مـزایده عمـومی غرفه زیراکس و بوفه مواد غذائی


 

1395-5-31

 

« آگهـی  مـزایده عمـومی »

 

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد به طور جداگانه غرفه زیراکس و بوفه مواد غذائی دانشکده هنر و معماری دانشگاه  واقع در شهر جدید صدرا و بوفه مواد غذائیدانشکده دندان پزشکی واقع در خیابان قاآنی جنوبی جنب مسجد النبی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید لذا کلیه افراد واجد شرایط می توانند از تاریخ درج این آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت اوراق مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه به آدرس : www.iaushiraz.ac.ir  یا به نشانی : شیراز – کیلومتر 5 جاده صدرا- قبل از پل راه  آهن- سایت پردیس- دانشکده علوم- طبقــه سوم- اداره تــدارکات (تلفن : 36410057 ) مراجعه نمایند.

 

تذکر 1 : میزان سپرده شرکت در مزایده  باید نقدا به حساب سیبا شماره 0108217371001 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی شیراز واریز و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه گردد . ضمنا مبلغ سپرده نمی بایست از یک درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد.

 

تذکر2 : دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات واصله  دارای اختیار تام می باشد. ضمنا پرداخت هزینه درج آگهی در روزنامه های (استانی و کشوری) بر عهده برنده خواهد بود.

 

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 
آدرس کوتاه :

آخرین اخبار