پیمایش

مزایده عمومی مربوط به غرفه های" تکثیر، زیراکس و صحافی"و " تاکسی تلفنی" و "کتابفروشی و نوشت افزار"

مزایده عمومی مربوط به غرفه های" تکثیر، زیراکس و صحافی"و " تاکسی تلفنی" و "کتابفروشی و نوشت افزار"


 

1395-5-19

 

آگهی مزایده عمومی

 

 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد غرفه های" تکثیر، زیراکس و صحافی"و  " تاکسی تلفنی" و "کتابفروشی و نوشت افزار" خود را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی حائز شرایط، واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل اوراق مزایده به تدارکات دانشگاه مراجعه نموده و پیشنهادات خود را حداکثر از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری در پاکت های لاک و مهر شده ضمن درج موضوع مزایده بر روی پاکتها به دبیرخانه محرمانه دانشگاه تسلیم نمایند.

ضمناً: 1- میزان سپرده شرکت در مزایده باید نقداً به حساب سیبا شماره 0108217371001 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی شیراز واریز و رسید آن به ضمیمه و پیشنهاد تسلیم شود و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه گردد.ضمناً مبلغ سپرده نمی بایست از یک درصد مبلغ برآوردی معامله و از 10/000/000 ریال کمتر باشد.

2- دانشگاه در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیشنهادات واصله دارای اختیار تام می باشد

آدرس الکترونیکی دانشگاه :   www.iaushiraz.ac.ir   

آدرس دانشگاه: شیراز – کیلومتر 5 جاده صدرا- پردیس دانشگاه آزاد شیراز- ساختمان مدیریت – طبقه سوم – اداره تدارکات

معاونت برنامه ریزی   07136191388

تدارکات                  07136410057 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار