پیمایش

مدارک لازم جهت ثبت نام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مدارک لازم برای ثبت نام کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی

1 داشتن اصل مدرک پایه به همراه 3 برگ کپی شامل : -
الف ( اصل دیپلم متوسطه نظام قدیم یا اصل مدرک پیش دانشگاهی یا اصل مدرک دوره کاردانی اعم از پیوسته پیوسته و ناپیوسته جهت دانشجویانی که در دوره کارشناسی پیوسته می خواهند ثبت نام نمایند .
ب ( اصل مدرک دانشنامه دوره کاردانی اعم از پیوسته و ناپیوسته جهت دانشجویانی که در دوره کارشناسی ناپیوسته می خواهند ثبت نام نمایند .
ج ( اصل مدرک دانشنامه کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته جهت دانشجویانی که در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته می خواهند ثبت نام نمایند .
د ( اصل مدرک دانشنامه کارشناسی ارشد پیوسته یا ناپیوسته جهت دانشجویانی که در دوره دکترای تخصصی می خواهند ثبت نام نمایند .
* در صورت ارائه اصل گواهینامه موقت بجای دانشنامه ) بدلیل عدم صدور ( می بایست یک برگ چک بانکی جدید یا سفته بابت ضمانت به دانشگاه تحویل نمائید . مبلغ آن در زمان ثبت نام توسط دانشگاه اعلام خواهد شد .
3 اصل شناسنامه عکس دار و 3 برگ کپی از تمام صفحات آن . -
3 اصل کارت ملی و دو برگ کپی از آن . -
3 تمام رخ پشت نویسی شده که اخیراً تهیه شده باشد . - * 4 شش قطعه عکس 4
5 اصل و سه برگ تصویر مدرک مشخص کننده وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران . -
6 ارائه گواهی برای مشمولان تعهدات خدمتی وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و یا شاغلین نیروی انتظامی - جمهوری اسلامی ایران مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل
7 اخذ فرم های مربوطه از سایت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و تکمیل آن ها -

******   چنانچـه پذیرفتـه شـده اصـل مـدرک تحصیلی خود را در اختیـار نداشـته باشـد ولـی تصویر آن یا گواهی معتبـر پایـان دوره را ارائـه کردهاند، باید متعهد گردند که اصل مـدرک را قبـل از پایان نیمسال اول به دانشگاه تحویل دهند. این قبیل دانشجویان جهت تضمین ارائه اصل مدرک، می بایست چک یا سفته به مبلغ مشخص شده به

امور مالی دانشگاه ارائه دهند و رسید آن همراه سایر مدارک تحویل آموزش دانشکده نمایند.

 ******* مبالغ سفته مورد نیاز :مقطع کارشناسی؛ به ارزش ۲ میلیون تومان، مقطع کارشناسی ارشد؛ به ارزش۳ میلیون تومان ، مقطع دکتری؛ به ارزش ۲ میلیون تومان

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار