پیمایش

لیست رشته ها

کد سازمان نام رشته گروه آموزشی نام دانشکده مقطع تحصیلی
20807 حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم انسانی دکتری تخصصی
20808 حقوق عمومی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم انسانی دکتری تخصصی
20818 حقوق کیفری و جرم شناسی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم انسانی دکتری تخصصی
20312 آموزش زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی دانشکده حقوق و علوم انسانی دکتری تخصصی
20101 زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده حقوق و علوم انسانی دکتری تخصصی
20831 علوم سیاسی - اندیشه های سیاسی گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم انسانی دکتری تخصصی
21213 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی گروه دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دکتری تخصصی
20903 علوم اقتصادی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد مدیریت دکتری تخصصی
20701 روانشناسی بالینی گروه روانشناسی دانشکده اقتصاد مدیریت دکتری تخصصی
30218 فیزیک - حالت جامد گروه فیزیک دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری نوین دکتری تخصصی
30113 ریاضی گرایش آنالیز گروه ریاضی و آمار دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین دکتری تخصصی
30407 زمین شناسی - پترولوژی گروه زمین شناسی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین دکتری تخصصی
30408 زمین شناسی - تکتونیک گروه زمین شناسی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین دکتری تخصصی
30416 زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسی گروه زمین شناسی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین دکتری تخصصی
30544 زیست شناسی جانوری تکوین گروه زیست شناسی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین دکتری تخصصی
30580 علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری گروه زیست شناسی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین دکتری تخصصی
30544 علوم جانوری-تکوینی گروه زیست شناسی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین دکتری تخصصی
30548 میکروبیولوژی گروه زیست شناسی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین دکتری تخصصی
30201 فیزیک گروه فیزیک دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین دکتری تخصصی
50209 حشره شناسی کشاورزی گروه کشاورزی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین دکتری تخصصی
40017 مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و مواد دکتری تخصصی
40201 مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و مواد دکتری تخصصی
40733 مهندسی متالورژی و مواد گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی شیمی و مواد دکتری تخصصی
40101 مهندسی برق گرایش الکترونیک گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی دکتری تخصصی
40145 مهندسی برق گرایش مخابرات گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی دکتری تخصصی
40664 مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دکتری تخصصی
40602 مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دکتری تخصصی
41005 مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی دکتری تخصصی
21422 مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی دانشکده هنر ومعماری دکتری تخصصی
  معماری (پژوهش محور) گروه معماری دانشکده هنر ومعماری دکتری تخصصی
60206 معماری گروه معماری دانشکده هنر ومعماری دکتری تخصصی
10201 دندانپزشکی گروه دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دکتری حرفه ای
10201 دندانپزشکی گروه دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دکتری حرفه ای
20407 الهیات و معارف اسلامی_فقه و مبانی حقوق اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی گروه الهیات دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته
20804 حقوق بین الملل گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته
20805 حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته
20807 حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته
20808 حقوق عمومی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته
20312 آموزش زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته
20315 مترجمی زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته
20108 زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی(فارسی - عربی) گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته
20101 زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته
20203 مترجمی زبان عربی گروه زبان وادبیات عرب دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته
20810 روابط بین الملل گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته
20812 علوم سیاسی گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته
20608 تکنولوژی آموزشی گروه آموزش ابتدایی دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته
20912 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته
20914 علوم اقتصادی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته
21301 حسابداری گروه حسابداری دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته
20701 روانشناسی بالینی گروه روانشناسی دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته
20705 روانشناسی عمومی گروه روانشناسی دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته
21215 مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک گروه مدیریت دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته
21215 مدیریت اجرایی گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات گروه مدیریت دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته
21215 مدیریت اجرایی گرایش مدیریت تولید و عملیات گروه مدیریت دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته
21212 مدیریت آموزشی گروه مدیریت دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته
21046 مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی گروه مدیریت دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته
21211 مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات گروه مدیریت دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته
21211 مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات گروه مدیریت دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته
21211 مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تامین گروه مدیریت دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته
21211 مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد گروه مدیریت دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته
  ژئوفیزیک گرایش ژئوالکتریک گروه زمین شناسی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
50275 مهندسی کشاورزی گرایش علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس ازبرداشت محصولات باغبانی گروه کشاورزی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
50273 مهندسی کشاورزی گرایش علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی واصلاح گل وگیاهان زینتی گروه کشاورزی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
50274 مهندسی کشاورزی گرایش علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی واصلاح گیاهان دارویی،ادویه ای،عطری گروه کشاورزی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
50271 مهندسی کشاورزی گرایش علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه گروه کشاورزی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
50360 مهندسی کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی گروه کشاورزی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
30106 ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات گروه ریاضی و آمار دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
30120 ریاضی کاربردی گروه ریاضی و آمار دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
30425 زمین شناسی - زمین شناسی نفت گروه زمین شناسی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
30408 زمین شناسی گرایش تکتونیک گروه زمین شناسی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
30405 زمین شناسی گرایش زمین شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
30204 ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی گروه زمین شناسی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
30520 زیست شناسی - بیوشیمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
30567 زیست شناسی - علوم جانوری - زیست شناسی سلولی تکوینی گرایش گروه زیست شناسی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
30557 زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری گروه زیست شناسی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
30548 زیست شناسی - میکروبیولوژی گروه زیست شناسی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
30314 شیمی گرایش شیمی آلی گروه شیمی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
30311 شیمی گرایش شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
30317 فیتوشیمی گروه شیمی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
30217 فیزیک - اتمی و مولکولی گروه فیزیک دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
30223 فیزیک گرایش هسته ای گروه فیزیک دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
30235 نانو فیزیک گروه فیزیک دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
50341 مهندسی کشاورزی گرایش حشره شناسی کشاورزی گروه کشاورزی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
50362 مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب گروه کشاورزی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
50357 مهندسی کشاورزی گرایش علوم باغبانی-فیزیولوژی واصلاح سبزی ها گروه کشاورزی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
50365 مهندسی کشاورزی گرایش بیماری شناسی گیاهی گروه کشاورزی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
50363 مهندسی کشاورزی گرایش سازه های آبی گروه کشاورزی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
50248 مهندسی کشاورزی گرایش علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی واصلاح درخت گروه کشاورزی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
40285 مهندسی نفت ( مخازن هیدرو کربوری) گروه مهندسی نفت دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته
40206 مهندسی پلیمر گرایش صنایع پلیمر گروه پلیمر دانشکده مهندسی شیمی و مواد کارشناسی ارشد ناپیوسته
40026 مهندسی پلیمر-فرآورش گروه مهندسی پلیمر دانشکده مهندسی شیمی و مواد کارشناسی ارشد ناپیوسته
40021 مهندسی شیمی - پلیمر گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و مواد کارشناسی ارشد ناپیوسته
40214 مهندسی شیمی - صنایع غذایی گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و مواد کارشناسی ارشد ناپیوسته
40201 مهندسی شیمی گرایش گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و مواد کارشناسی ارشد ناپیوسته
40268 مهندسی شیمی گرایش مهندسی پلیمر گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و مواد کارشناسی ارشد ناپیوسته
40471 مهندسی عمران - مهندسی سازه گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی شیمی و مواد کارشناسی ارشد ناپیوسته
40436 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی شیمی و مواد کارشناسی ارشد ناپیوسته
40717 مهندسی مواد - جوشکاری گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی شیمی و مواد کارشناسی ارشد ناپیوسته
40745 مهندسی مواد گرایش مهندسی خوردگی و حفاظت مواد گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی شیمی و مواد کارشناسی ارشد ناپیوسته
40085 مهندسی برق - افزارهای میکرو و نانو الکترونیک گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
40086 مهندسی برق - سیستم های الکترونیک دیجیتال گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
40076 مهندسی برق - شبکه های مخابراتی گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
40145 مهندسی برق - مخابرات گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
40084 مهندسی برق - مخابرات سیستم گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
40145 مهندسی برق - مخابرات گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
40198 مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
40151 مهندسی برق-کنترل گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
40316 مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
40318 مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
41304 مهندسی انرژی های تجدید پذیر گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
40672 مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولید گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
40672 مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان - ماشین - کامپیوتر گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
40672 مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی ربات ها و سیستم های مکاترونیکی گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
40671 مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
40664 مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
41024 مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
41044 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
41002 مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
40669 مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید گروه مکانیک دانشکده مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
21422 مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی گروه تربیت بدنی دانشکده هنر ومعماری کارشناسی ارشد ناپیوسته
60204 طراحی شهری گروه معماری دانشکده هنر ومعماری کارشناسی ارشد ناپیوسته
21237 مدیریت شهری گروه معماری دانشکده هنر ومعماری کارشناسی ارشد ناپیوسته
60202 مهندسی معماری گروه معماری دانشکده هنر ومعماری کارشناسی ارشد ناپیوسته
60321 ادبیات نمایشی گروه نمایش دانشکده هنر ومعماری کارشناسی ارشد ناپیوسته
60311 کارگردانی نمایش گروه نمایش دانشکده هنر ومعماری کارشناسی ارشد ناپیوسته
20627 آموزش وپرورش ابتدایی گروه آموزش ابتدایی دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی ناپیوسته
21307 علمی کاربردی حسابداری گروه حسابداری دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی ناپیوسته
21207 مدیریت بازرگانی گروه مدیریت دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی ناپیوسته
40734 مهندسی تکنولوژی متالوژی - ذوب فلزات گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی شیمی و مواد کارشناسی ناپیوسته
40134 مهندسی تکنولوژی الکترونیک گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی کارشناسی ناپیوسته
40143 مهندسی تکنولوژی برق - قدرت گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی کارشناسی ناپیوسته
40661 مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید گروه مکانیک دانشکده مهندسی کارشناسی ناپیوسته
40657 مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو گروه مکانیک دانشکده مهندسی کارشناسی ناپیوسته
40601 مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات گروه مکانیک دانشکده مهندسی کارشناسی ناپیوسته
41013 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی کارشناسی ناپیوسته
21413 تربیت دبیرتربیت بدنی وعلوم ورزشی گروه تربیت بدنی دانشکده هنر ومعماری کارشناسی ناپیوسته
60209 علمی کاربردی معماری گروه معماری دانشکده هنر ومعماری کارشناسی ناپیوسته
20803 حقوق گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی
20313 مترجمی زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی
20319 تربیت دبیر زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی
20313 تربیت مترجم زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی
20319 دبیری زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی
20315 مترجمی زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی
20101 زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی
20812 علوم سیاسی گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی
20418 فقه و حقوق اسلامی گروه فقه ومبانی حقوق دانشکده حقوق و علوم انسانی کارشناسی
20924 علوم اقتصادی - بازرگانی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی
20922 علوم اقتصادی - اقتصاد نظری گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی
21301 حسابداری گروه حسابداری دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی
21207 مدیریت بازرگانی گروه مدیریت دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی
21209 مدیریت بیمه گروه مدیریت دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی
21211 مدیریت صنعتی گروه مدیریت دانشکده اقتصاد مدیریت کارشناسی
50192 مهندسی کشاورزی گرایش گیاهپزشکی گروه کشاورزی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری نوین کارشناسی
30401 زمین شناسی گروه زمین شناسی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی
30303 شیمی کاربردی گروه شیمی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی
30303 شیمی کاربردی گروه شیمی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی
30202 فیزیک گروه فیزیک دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی
50327 مهندسی کشاورزی آب گرایش گروه کشاورزی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی
50192 مهندسی کشاورزی گرایش گیاهپزشکی گروه کشاورزی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی
50323 مهندسی کشاورزی-مهندسی فضای سبز گروه کشاورزی دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی
40299 مهندسی نفت - اکتشاف نفت گروه مهندسی نفت دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی
40035 مهندسی نفت(مخازن هیدروکربوری) گروه مهندسی نفت دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی
40297 مهندسی نفت-بهره برداری از منابع نفت گروه مهندسی نفت دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی
40298 مهندسی نفت-حفاری و استخراج نفت گروه مهندسی نفت دانشکده علوم،کشاورزی وفناوری های نوین کارشناسی
40260 مهندسی پلیمر گرایش تکنولوژی علوم رنگ گروه پلیمر دانشکده مهندسی شیمی و مواد کارشناسی
40206 مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر گروه مهندسی پلیمر دانشکده مهندسی شیمی و مواد کارشناسی
40203 مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و مواد کارشناسی
40243 مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و مواد کارشناسی
40201 مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی و مواد کارشناسی
40401 مهندسی عمران گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی شیمی و مواد کارشناسی
40740 مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتی گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی شیمی و مواد کارشناسی
40741 مهندسی متالورژی ومواد - سرامیک گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی شیمی و مواد کارشناسی
40123 مهندسی برق گرایش قدرت گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی کارشناسی
40119 مهندسی برق گرایش مخابرات گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی کارشناسی
40119 مهندسی برق گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی کارشناسی
40492 مهندسی بهره برداری راه آهن گروه مهندسی راه آهن دانشکده مهندسی کارشناسی
40336 ایمنی صنعتی گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی کارشناسی
40315 مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی کارشناسی
40310 مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی‌ و تحلیل سیستمها گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی کارشناسی
40319 مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی کارشناسی
40310 مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی کارشناسی
41033 مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی کارشناسی
40667 مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات گروه مکانیک دانشکده مهندسی کارشناسی
40675 مهندسی مکانیک گروه مکانیک دانشکده مهندسی کارشناسی
41002 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی کارشناسی
41002 مهندسی کامپیوتر گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی کارشناسی
21404 تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی دانشکده هنر ومعماری کارشناسی
21410 تربیت بدنی وعلوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی دانشکده هنر ومعماری کارشناسی
21473 علوم ورزشی - علوم انسانی ورزش گروه تربیت بدنی دانشکده هنر ومعماری کارشناسی
21472 علوم ورزشی- علوم زیستی ورزش گروه تربیت بدنی دانشکده هنر ومعماری کارشناسی
60205 مهندسی شهرسازی گروه معماری دانشکده هنر ومعماری کارشناسی
60202 مهندسی معماری گروه معماری دانشکده هنر ومعماری کارشناسی
60302 موسیقی گروه موسیقی دانشکده هنر ومعماری کارشناسی
60111 نقاشی گروه نقاشی دانشکده هنر ومعماری کارشناسی
60314 نمایش گرایش کارگردانی نمایش گروه نمایش دانشکده هنر ومعماری کارشناسی
60314 نمایش گرایش کارگردانی گروه نمایش دانشکده هنر ومعماری کارشناسی
60307 نمایش گرایش ادبیات نمایشی گروه نمایش دانشکده هنر ومعماری کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار