غرفه زیراکس و بوفه مواد غذائی

 

1395-4-28

 

« آگهـی  مـزایده عمـومی »

 

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد به طور جداگانه غرفه زیراکس و بوفه مواد غذائی دانشکده هنر و معماری دانشگاه  واقع در شهر جدید صدرا و بوفهمواد غذائی دانشکده دندان پزشکی واقع در خیابان قاآنی جنوبی جنب مسجد النبی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید .

لذا کلیه افراد واجد شرایط می توانند از تاریخ درج این آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت اوراق مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه به آدرس :www.iaushiraz.ac.ir  یا 

به نشانی : شیراز – کیلومتر 5 جاده صدرا- قبل از پل راه  آهن- سایت پردیس- دانشکده علوم- طبقــه سوم- اداره تــدارکات (تلفن : 36410057 ) مراجعه نمایند.

 

تذکر 1 : میزان سپرده شرکت در مزایده  باید نقدا به حساب سیبا شماره 0108217371001 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی شیراز واریز و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه گردد . ضمنا مبلغ سپرده نمی بایست از یک درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد.

 

تذکر2 : دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات واصله  دارای اختیار تام می باشد. ضمنا پرداخت هزینه درج آگهی مزایده در روزنامه های (استانی و کشوری) بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

 

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار