پیمایش

عضو هیات رئیسه و معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، دکتر حسن سلطانی

عضو هیات رئیسه و معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، دکتر حسن سلطانی


 

سوابق تحصیلی

دوره دکتری : برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت (مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه)

دوره کارشناسی ارشد : برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت (مدیریت صنعتی - مالی)

دوره کارشناسی : برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت (مدیریت صنعتی)

 

موضوع پایان نامه دکتری : طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات در دانشگاه آزاد اسلامی

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی تاثیر آموزش بر بهره وری کارکنان در شرکت زمزم اصفهان

 

سوابق اجرایی و کاری

معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار