پیمایش

عضو هیات رئیسه و رئیس سما دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، محمد رضا قائدی

عضو هیات رئیسه و رئیس سما دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، محمد رضا قائدی


سوابق تحصیلی

دوره دکتری : برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت (گرایش علوم  سیاسی) دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

دوره کارشناسی ارشد : حقوق وعلوم سیاسی (گرایش علوم  سیاسی) دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

دوره کارشناسی : حقوق وعلوم سیاسی (گرایش  علوم  سیاسی) دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

موضوع پایان نامه دکتری : آینده پژوهی وحدت و هم گرایی دنیای اسلام از دیدگاه مقام معظم رهبری

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد : دلایل مخالفت روسیه با گسترش ناتو در شرق

 

سوابق اجرایی و کاری

معاون دانشگاه  و رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما شیراز

پژوهشگر رتبه اول صدا و سیما

پژوهشگر عالی مو سسه مطالعات کاربردی 

مشاور علمی فصلنامه علمی  پژوهشی "عملیات روانی"

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور آباد ممسنی

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز

معاونت  آموزشی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز 

 

فعالیت های پژوهشی :

"اهداف ناتو در گسترش به شرق" ، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی سال نهم ، شماره 30 بهار 1381

"نوع نگرش به اسلام و ایران در استراتژی امنیت ملی آمریکا"ماهنامه نگاه ( گزارش ها و تحلیلهای نظامی – راهبردی)،سال سوم شماره 31

" اروپای شرقی و گسترش ناتو ، علل و انگیزه های عضویت " ، ماهنامه  نگاه ، سال سوم شماره 32 اسفند 1381

"ناتو پس از 11 سپتامبر" ماهنامه نگاه ، سال چهارم شماره 41 ، دی و بهمن 1382

" عملیات روانی نو محافظه کاران بر ضد جمهوری اسلامی ایران" ، فصلنامه علمی – پژوهشی عملیات روانی ، سال اول شماره 3

" بررسی علل تمایل کشورهای شرق برای عضویت در ناتو" شماره های 270-271 و 272 ، دی –آذر و بهمن 1381

"نگرش نو محافظه کاران آمریکا درباره چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی ایران" بررسی های موردی 28 ، موسسه مطالعات کاربردی

"جنبش دانشجویی و علل گرایش دانشجویان به سیاست " بررسی های موردی 17 ، موسسه مطالعات کاربردی ، واحد پژوهش

"آسیب شناسی قوه قضاییه از دیدگاه مقام معظم رهبری "، بررسی های موردی 21 ،مطالعات کاربردی ، واحد پژوهش

"استقلال قوه قضاییه ؛ بررسی برخی نگرشها " بررسی های موردی 6 ، موسسه مطالعات کاربردی ، واحد پژوهش ، شنبه 81/7/10

" بررسی چالشهای فراروی نظام ج 1ایران در دهه سوم انقلاب" کارگاه پژوهشی بحران شناسی ، مؤسسه مطالعات کاربردی،واحد پژوهش

"بازتاب رسانه ای نتایج دومین روز انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا" بررسی های موردی 11، مؤسسه مطالعات کاربردی،واحد پژوهش

"تازه های پژوهش" ، مؤسسه مطالعات کاربردی،واحد پژوهش ،1382

"آسیب شناسی احزاب سیاسی در ایران" مؤسسه مطالعات کاربردی،مهرماه 1382

"مصاحبه با هفته نامه صبح صادق " هدف جنبش نرم افزاری" هفته نامه صبح صادق ، دوشنبه 82/2/19 سال سوم شماره 104

" ایالات متحده و کشورهای اروپایی عضو ناتو " ، روزنامه سیاست روز ، دوشنبه 81/4/31سال دوم شماره 3590

"راهبرد نگاه به شرق روسیه " دوهفته نامه سردار،دوشنبه 81/6/18 ، شماره 177

"نگرش اوراسیایی روسیه در خصوص گسترش ناتو" دو هفته نامه سرو ، سال سوم شماره 32 نیمه دوم تیر و نیمه اول مردادماه 1381

"استراتژی ایالات متحده نسبت به اسلام و ایران" همایش بین المللی انقلاب اسلامی ، تهران ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

"مشروعیت نظام سیاسی و کارایی نظام " ، بررسی های موردی 2 ، موسسه مطالعات کاربردی ، واحد پژوهش ، آبان 81

"مؤلفه های نظری بحران" فصلنامه راهبرد (نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک ) شماره 29 پاییز 1382

"استراتژی روسیه در قبال گسترش ناتو به شرق " فصلنامه راهبرد ، شماره 24 تابستان 1381

"مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی " ، فصلنامه راهبرد ، شماره 31 بهار 1383

" نگرش آمریکا به اعضای اروپایی ناتو" ، شماره های 275 و 276 ، فروردین و اردیبهشت 1382

"تحلیلی بر آسیب شناسی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران" ، گزارش راهبردی مؤسسه مطالعات ملی، دی 1382

" قوه قضاییه از منظر مقام معظم رهبری" بررسی های موردی ، شماره 35 مؤسسه مطالعات کاربردی ، واحد پژوهش ،مرداد 1383

"بحران هویت در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران"بررسی های موردی31 ،مؤسسه مطالعات کاربردی

"گروهها و لایی های  مؤثر بر سیاست خارجی آمریکا " همایش خاورمیانه پس از اشغال عراق ، اصفهان ، خرداد 1383

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار