پیمایش

عدم پاسخگویی آموزش در روزهای یکشنبه

عدم پاسخگویی آموزش در روزهای یکشنبه


 

قابل توجه
 
 اداره آموزش و امتحانات دانشکده ها به دلیل حجم امور مرتبط در روزهای یکشنبه از مورخه 95/8/23 لغایت 95/9/28 پاسخگوی حضوری دانشجویان نخواهند بود.
 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار