شرایط تجدید مزایده فروش مواد غذایی سرد و گرم هنر و معماری-96