پیمایش

سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان

سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان


 

1395-4-28

 

 

« آگهـی  مـناقصه عمـومی »

 

 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان  این دانشگاه واقع در کیلومتر 5  جاده  صدرا ( از ایستگاه روبروی شهرک بزین به پردیس – کیلومتر 5 جاده صدرا -  و به عکس ) به شیوه پرداخت کرایه مستقیم توسط دانشجویان ( به صورت کارت بلیط ) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید 

لذا کلیه شرکت های دارای مجوز مربوطه و یا افراد واجد شرایط می توانند از تاریخ درج این آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت اوراق مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه به آدرس : www.iaushiraz.ac.ir  یا به نشانی : شیراز – کیلومتر 5 جاده صدرا- قبل از پل راه  آهن- سایت پردیس- دانشکده علوم- طبقــه سوم- اداره تــدارکات (تلفن : 36410057 ) مراجعه نمایند.

 

تذکر 1 : میزان سپرده شرکت در مناقصه باید نقدا به حساب سیبا شماره 0108217371001 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی شیراز واریز و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه گردد . ضمنا مبلغ سپرده نمی بایست از یک درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد.

 

تذکر2 : دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات واصله  دارای اختیار تام می باشد. ضمنا پرداخت هزینه درج آگهی مناقصه در روزنامه های (استانی و کشوری) بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار