دسترسی سریع
×

پیمایش

زمان آزمون عملی و مصاحبه فرهنگی رشته نوازندگی موسیقی ایرانی مقطع کارشناسی پیوسته (پذیرفته شدگان نیمسال دوم 1400-1399)

زمان آزمون عملی و مصاحبه فرهنگی رشته نوازندگی موسیقی ایرانی مقطع کارشناسی پیوسته (پذیرفته شدگان نیمسال دوم 1400-1399)


زمان آزمون عملی و مصاحبه فرهنگی رشته نوازندگی موسیقی ایرانی مقطع کارشناسی پیوسته (پذیرفته شدگان نیمسال دوم 1400-1399)

به نام خدا
زمان آزمون عملی و مصاحبه فرهنگی رشته نوازندگی موسیقی ایرانی مقطع کارشناسی پیوسته
)پذیرفته شدگان نیمسال دوم 1400 -1399 (
متقاضیان رشته نوازندگی موسیقی ایرانی مقطع کارشناسی پیوسته واحد تهران مرکزی لازم است برای
انجام آزمون عملی و مصاحبه فرهنگی روز سه شنبه 16/06/1400 در ساعات اداری )14-8 (به واحد
تهران مرکزی واقع در اتوبان ارتش، سوهانک )شهرک قائم(، مجتمع ولایت، ولایت 6 ، سالن
اجتماعات مراجعه نمایند و همچنین متقاضیان رشته فوق در واحدهای شیراز، لاهیجان، انار و علی
آبادکتول در روز سه شنبه 16/06/1400 لازم است برای انجام آزمون عملی و مصاحبه فرهنگی در
ساعات اداری )14-8 (به واحدهای مزبور مراجعه نمایند .بدیهی است نتیجه قطعی پذیرش دعوت
شدگان به آزمون عملی این رشته متعاقبا اعلام می گردد .
ضمنا لازم است این افراد مبلغ 600,000 ریال بابت هزینه برگزاری آزمون عملی به شماره حساب
0105645020003 نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسلامی به نام سازمان مرکزی دانشگاه
آزاد اسلامی )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی (واریز نموده و فیش بانکی آن را در هنگام مراجعه
برای آزمون عملی تحویل نمایند.
متقاضیان مشمول لازم است تا اعلام نتایج آزمون عملی و اعلام اسامی پذیرفته شدگان قطعی، تکالیف
وظیفه عمومی خود را به موقع انجام دهند تا با مشکل مواجه نگردند .

مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی

 

دانلود فایل پیوست:

https://iaushiraz.ac.ir/documents/10608/29a87ae4-5310-4a2a-bb9b-370de8e91f5a

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار