پیمایش

رشته های بدون آزمون مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

رشته های بدون آزمون مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


ردیف رشته و گرایش نظام آموزشی گروه آموزشی
33 مترجمی زبان انگلیسی پاره وقت زبان خارجی
4 تربیت دبیری زبان انگلیسی تمام وقت زبان خارجی
32 مترجمی زبان انگلیسی تمام وقت زبان خارجی
6 حقوق پاره وقت علوم انسانی
9 زبان و ادبیات عربی پاره وقت علوم انسانی
17 علوم اقتصادی – اقتصاد نظری پاره وقت علوم انسانی
14 علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی پاره وقت علوم انسانی
19 علوم سیاسی پاره وقت علوم انسانی
35 مدیریت بازرگانی پاره وقت علوم انسانی
38 مدیریت صنعتی پاره وقت علوم انسانی
1 الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان تمام وقت علوم انسانی
5 حسابداری تمام وقت علوم انسانی
8 زبان و ادبیات عربی تمام وقت علوم انسانی
10 زبان و ادبیات فارسی تمام وقت علوم انسانی
13 علوم اقتصادی -  اقتصاد بازرگانی تمام وقت علوم انسانی
15 علوم اقتصادی – اقتصاد صنعتی تمام وقت علوم انسانی
16 علوم اقتصادی – اقتصاد نظری تمام وقت علوم انسانی
18 علوم سیاسی تمام وقت علوم انسانی
25 علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش تمام وقت علوم انسانی
26 علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش تمام وقت علوم انسانی
27 فقه و حقوق اسلامی تمام وقت علوم انسانی
28 فلسفه و حکمت اسلامی تمام وقت علوم انسانی
34 مدیریت بازرگانی تمام وقت علوم انسانی
36 مدیریت بیمه تمام وقت علوم انسانی
37 مدیریت صنعتی تمام وقت علوم انسانی
30 فیزیک پاره وقت علوم پایه
2 آب و هوا شناسی تمام وقت علوم پایه
3 آمار و کاربردها تمام وقت علوم پایه
7 ریاضیات و کاربردها تمام وقت علوم پایه
11 زمین شناسی تمام وقت علوم پایه
12 ژئومورفولوژی تمام وقت علوم پایه
20 علوم مهندسی- ریاضی مهندسی تمام وقت علوم پایه
31 فیزیک – فیزیک ماده چگال تمام وقت علوم پایه
29 فیزیک تمام وقت علوم پایه
22 علوم و مهندسی آب پاره وقت علوم کشاورزی
24 علوم و مهندسی خاک پاره وقت علوم کشاورزی
52 مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی پاره وقت علوم کشاورزی
53 مهندسی کشاورزی – گیاهپزشکی پاره وقت علوم کشاورزی
21 علوم و مهندسی آب تمام وقت علوم کشاورزی
23 علوم و مهندسی خاک تمام وقت علوم کشاورزی
47 مهندسی فضای سبز تمام وقت علوم کشاورزی
62 مهندسی نفت – اکتشاف نفت تمام وقت علوم کشاورزی
60 مهندسی نفت – بهره برداری از منابع نفت تمام وقت علوم کشاورزی
61 مهندسی نفت – حفاری و استخراج نفت تمام وقت علوم کشاورزی
59 مهندسی نفت – مخازن هیدروکربوری تمام وقت علوم کشاورزی
51 مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی تمام وقت علوم کشاورزی
49 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار پاره وقت فنی مهندسی
40 مهندسی بهره برداری راه آهن تمام وقت فنی مهندسی
41 مهندسی پلیمر –پلیمر تمام وقت فنی مهندسی
42 مهندسی پلیمر -رنگ تمام وقت فنی مهندسی
43 مهندسی شهرسازی تمام وقت فنی مهندسی
44 مهندسی شیمی تمام وقت فنی مهندسی
46 مهندسی صنایع – ایمنی صنعتی تمام وقت فنی مهندسی
45 مهندسی صنایع تمام وقت فنی مهندسی
55 مهندسی مواد و متالوژی – مهندسی متالوژی تمام وقت فنی مهندسی
54 مهندسی مواد و متالوژی – مهندسی مواد تمام وقت فنی مهندسی
50 مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات تمام وقت فنی مهندسی
48 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار تمام وقت فنی مهندسی
39 موسیقی تمام وقت هنر
56 نقاشی تمام وقت هنر
57 نمایش – ادبیات نمایشی تمام وقت هنر
58 نمایش - کارگردانی تمام وقت هنر

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار