پیمایش

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد محل های مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یک سال (12 ماه) به اشخاص واجد شرایط، واگذار نماید

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد محل های مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یک سال (12 ماه) به اشخاص واجد شرایط، واگذار نماید


مومن به سه چیز نیازمند است :

توفیق الهی ، نصیحت کننده از درون و قلب پذیرنده نصیحت"    امام جواد (ع)

 

 

آگهی مزایده عمومی

 

 

 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد محل های مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یک سال (12 ماه) به اشخاص واجد شرایط، واگذار نماید. لذا متقاضیـــــان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و تکمیل اوراق مزایده به وب سایت دانشگاه به آدرس www.iaushiraz.ac.ir  دانشگاه مراجعه نموده و پیشنهادات خود را حداکثر از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری در پاکت های لاک و مهر شده ضمن درج موضوع مزایده بر روی پاکتها به دبیرخانه محرمانه دانشگاه به آدرس شیـــــراز – کیلومتر 5 جاده صدرا- پردیس دانشگاه آزاد اسلامــــــی شیراز- ساختمان حوزه مدیریت  تسلیــــــم نمایند. تلفن تماس : 36191207 

1-      بوفه مواد غذایی دانشکده هنر ومعماری صدرا

2-     غرفه زیراکس دانشکده هنر ومعماری صدرا

3-     بوفه مواد غذایی دانشکده دندانپزشکی (قاآنی جنوبی)

4-     غرفه فروش لوازم و تجهیزات دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی ( قاآنی جنوبی )

5-     غرفه زیراکس سایت پردیس دانشکده مهندسی

6-     غرفه زیراکس سایت پردیس دانشکده حقوق و علوم انسانی

7-     پارکینگ خودروهای دانشجویان سایت پردیس جنب دانشکده کشاورزی

8-     پارکینگ خودروهای دانشجویان سایت پردیس جنب دانشکده مهندسی

9-     پارکینگ خودروهای دانشجویان دانشکده هنر و معماری صدرا

 

ضمناً دانشگاه در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیشنهادات واصله دارای اختیار تام می باشد و همچنین هزینه درج آگهی مزایده در روزنامه های استانی و کشوری برعهده برنده مزایده می باشد.

تذکر مهم : بازدید و رؤیت محل و کسب اطلاع از موقعیت و شرایط محل های مورد اجاره الزامی می باشد. ر 30/5-96

 

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار