پیمایش

خرید دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)

خرید دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)


آگهی تجدید مناقصه

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز درنظردارد نسبت به انجام "خرید دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)"  مورد نیاز خود از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید.

لذا از کلیه شرکتها ویا فروشندگان مجاز ومعتبر دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری از تاریخ درج آگهی  مناقصه جهت دریافت اوراق مناقصه به آدرس الکترونیکی www.iaushiraz.ac.ir مراجعه و پس از تکمیل اوراق مناقصه ، اوراق مذکور را به آدرس : شیراز، کیلومتر 5 جاده صدرا، پردیس دانشگاه آزاد شیراز، ساختمان مدیریت، طبقه دوم، دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه تحویل نمایند.

تذکر مهم :

-         ارائه فیش واریزی به مبلغ -/200000 ریال به حساب شماره (0108217371001) سیبا، بانک ملی شعبه کوثر شیراز به نام دانشگاه آزاد شیراز  بابت خرید اوراق و اسناد مناقصه الزامی می باشد.

-         مبلغ سپرده شرکت در مناقصه -/250000000 ریال می باشد، که باید به صورت نقدی واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه گردد.

-         دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج آگهی مناقصه (در روزنامه های استانی و کشوری) به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

فایل مربوط به XRD شرایط مناقصه را از این قسمت دانلود نمائید

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار