پیمایش

حوزه ریاست

حوزه ریاست


 

 

 حوزه ریاست دانشگاه پاسخگو و پیگیر مشکلات مراجعین و پل ارتباط ریاست دانشگاه با دانشجویان و کلیه واحد های استان می باشد

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار