پیمایش

تهیه و اجرای شبکه لوله کشی گاز محوطه بیرون و محوطه داخل و ایستگاه گاز سوله ورزشی

تهیه و اجرای شبکه لوله کشی گاز محوطه بیرون و محوطه داخل و ایستگاه گاز سوله ورزشی


 

1395-3-17

 

آگهی تجدید مناقصه

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد تهیه و اجرای شبکه لوله کشی گاز محوطه بیرون و محوطه داخل و ایستگاه گاز سوله ورزشی 7000 متری تنگ جلاب  و  همچنین شبکه لوله کشی گاز محوطه بیرونی و لوله کشی آب دستگاه های ایرواشر سوله ورزشی 2500 متری در سایت پردیس دانشگاه را از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا کلیه شرکت­های واجد شرایط و ذیصلاح دارای حداقل رتبه پنج(5) تأسیسات و تجهیزات و یا پنج(5) نفت و گاز می­توانند جهت دریافت(خرید)، تکمیل و تحویل و تسلیم اسناد و اوراق مناقصه ظرف مدت حداکثر پانزده(15) روز از تاریخ درج آگهی مناقصه به آدرس شیراز-کیلومتر پنج جاده صدرا - پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز - ساختمان مدیریت - طبقه سوم - حوزه ریاست مراجعه نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن­های 36191264و 36191601 تماس حاصل نمایند.

تذکر:

1-ارائه فیش واریزی به مبلغ 200،000 ریال به حساب شماره 0108217371001 سیبا - بانک ملی شعبه کوثر شیراز بنام دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، بابت خرید اوراق و اسناد مناقصه الزامی می­باشد.

2-دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج آگهی مناقصه(در روزنامه­ های استانی و کشوری) به عهده برنده مناقصه می­باشد.              

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار