پیمایش

تهیه مصالح و اجرای کامل عملیات تکمیل ساختمان کلینیک دندانپزشکی (ابنیه و تاسیسات)

تهیه مصالح و اجرای کامل عملیات تکمیل ساختمان کلینیک دندانپزشکی (ابنیه و تاسیسات)


 

1395-4-23

 

آگهی مناقصه

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد تهیه مصالح و اجرای کامل عملیات تکمیل ساختمان کلینیک دندانپزشکی (ابنیه و تاسیسات) با زیربنای حدود 350 مترمربع به صورت کلید تحویل واقع در خیابان قاآنی جنوبی  انتهای کوچه مسجد النبی- را از طریق مناقصه واگذار نماید. 

لذا کلیه شرکت­های واجد شرایط و ذیصلاح دارای حداقل رتبه پنج ابنیه و پنج تاسیسات می­توانند جهت دریافت(خرید)، تکمیل و تحویل و تسلیم اسناد و اوراق مناقصه ظرف مدت حداکثر ده (10) روز از تاریخ درج آگهی مناقصه به

 آدرس :شیراز-کیلومتر پنج جاده صدرا - پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز - ساختمان علوم- طبقه سوم - حوزه ریاست مراجعه نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن­های 36191210و 36191601 تماس حاصل نمایند.

تذکر:

1-ارائه فیش واریزی به مبلغ 200،000 ریال به حساب شماره 0108217371001 سیبا -بانک ملی شعبه کوثر شیراز بنام دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، بابت خرید اوراق و اسناد مناقصه الزامی می­باشد.

3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه نمی­بایست از یک درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد.

2-دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج آگهی مناقصه(در روزنامه­های استانی و کشوری) به عهده برنده مناقصه می­باشد.              

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار