پیمایش

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399/1400دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399/1400دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


- 01 / بهمن ماه / 99

برنامه زمان بندی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399/1400

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

  نیمسال ثبت نام و انتخاب واحد شروع کلاس حذف واضافه پایان کلاس برگزاری امتحانات
اول

ورودی

قبل از ۹۹

 

  ۹۹/۶/۱ لغایت ۹۹/۶/۲۸

 از ۹۹/۶/۲۹

۹۹/۷/۱۲ 

لغایت

۹۹/۷/۱۶

۹۹/۱۱/۲

۹۹/۱۱/۴

لغایت

۹۹/۱۱/۱۶

اول ورودی ۹۹  از ۹۹/۸/۸ لغایت ۹۹/۸/۱۵ از ۹۹/۸/۱۷

۹۹/۸/۲۴ 

لغایت

۹۹/۸/۲۹

۹۹/۱۱/۱۶

۹۹/۱۱/۱۸ 

لغایت

۹۹/۱۱/۲۹

 
 

حوزه آموزش دانشگاه

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار