پیمایش

تجدید مناقصه پهنای باند اینترنت جهت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تجدید مناقصه پهنای باند اینترنت جهت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


<< آگهی تجدید مناقصه >>

 

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد نسبت به خرید پهنای باند اینترنت دانشگاه از شرکت های واجد شرایط از طریق برگزاری مناقصه , اقدام نماید .  لذا از کلیه شرکتهای  معتبر دعوت بعمل می آید ، ظرف مدت حداکثر ده روز کاری از تاریخ درج آگهی جهت دریافت  اوراق مناقصه به آدرس اینترنتی http://www.iaushiraz.ac.ir (سایت مناقصه و مزایده دانشگاه آزاداسلامی شیراز ) مراجعه و اوراق مناقصه را پس از تکمیل ، ظرف مدت اعلام شده به آدرس شیراز – کیلومتر 5 جاده صدرا – پردیس دانشگاه – ساختمان مدیریت – طبقه دوم – دفتر حراست دانشگاه تحویل نمایند . ضمناً دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار بوده و هزینه درج این آگهی نیز به عهده برنده مناقصه می باشد .

 

مناقصه پهنای باند اینترنت جهت دانشگاه آزاد اسلامی  شیراز را از اینجا دریافت نمایید.

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار